Kylmäaineiden valmistus, maahantuonti, myynti ja varastointi

Kylmäaineiden valmistus ja maahantuonti 

Vaatiiko kylmäaineiden valmistus tai maahantuonti lupaa?

Maahantuonnilla tarkoitetaan maahantuontia kolmansista maista EU:n alueelle. Uusittu F-kaasuasetus 517/2014 astui voimaan 1.1.2015 kaikissa EU:n jäsenmaissa. Asetus on tuonut uusia rajoituksia ja kiintiöitä HFC- yhdisteitä valmistaville ja EU:n alueelle tuoville yrityksille. Lisätietoja antaa Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Kylmäaineet kuuluvat myös REACH-asetuksen soveltamisalaan. Lue lisää täältä.

Kenelle ilmoitus tehdään Suomessa?

Suomen ympäristökeskus SYKE valvoo kylmäaineiden myyntiä EU:n asetuksen N:o 517/2014  toimivaltaisena viranomaisena. Ota yhteyttä sähköpostitse kirjaamo (at) syke.fi tai ods.f-kaasut (at) syke.fi.

Mitkä vaatimukset koskevat kylmälaitteiden valmistusta ja maahantuontia?

Kylmälaitteiden on täytettävä sovellettavien EU:n tuotedirektiivien vaatimukset. Direktiivien vaatimusten täyttyminen osoitetaan CE-merkinnällä. Sovellettavia direktiivejä ovat esimerkiksi pienjännitedirektiivi, sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskeva direktiivi, painelaitedirektiivi ja konedirektiivi.

Isot paikan päällä koottavat kylmälaitteistot ja -laitokset ovat laitekokonaisuuksia, joille on tehtävä erillinen vaatimustenmukaisuuden arviointi.

Kylmäaineiden myynti 

Saako kylmäaineita myydä kenelle tahansa?

Ei. F-kaasuja sisältäviä kylmäaineita saa myydä vain Tukesin rekisteröimille kylmälaiteliikkeille. Tästä on määrätty F-kaasuja koskevassa EU:n asetuksessa N:o 517/2014.  F-kaasuja, kuten kylmäaineita myyvien yritysten on pidettävä kirjaa aineiden myynnistä. Kirjanpidosta on käytävä ilmi (1) aineen ostajan nimi, (2) pätevyystodistuksen numero sekä (3) myyty aine ja (4) sen määrä. Kirjanpitoa on säilytettävä viiden vuoden ajan ja se on pyydettäessä annettava viranomaisten käyttöön.

Saako kylmäainetta myydä kertatäyttöisissä säiliöissä?

Ei. F-kaasua sisältävää kylmäainetta ei saa myydä kertatäyttöisessä säiliössä, koska kylmäainetta pääsisi ympäristöön säiliön hävityksessä. Uudelleentäytettävissä säiliöissä kylmäainejäämä otetaan talteen ennen uutta täyttöä.

Kuka valvoo Suomessa kylmäaineiden myyntiä?

Suomen ympäristökeskus (SYKE) valvoo kylmäaineiden myyntiä EU:n asetuksen N:o 517/2014 toimivaltaisena viranomaisena. Ilmoituksen voi tehdä osoitteella ods.f-kaasut (at) syke.fi tai kirjaamo (at) syke.fi.

Millaiset merkinnät kylmäainesäiliössä pitää olla?

Kylmäainesäiliössä tulee olla VAK-lainsäädännön sekä CLP-asetuksen mukaiset merkinnät. Katso kylmäainepullon merkintäohjeistus (ppt, 2,8 Mb)

Kylmäaineiden varastointi 

Tarvitseeko kylmäaineen varastointi lupaa?

Jos kylmäaineen vaaraominaisuuksia ovat tukahduttavuus, paineellisuus ja paleltumat ihokosketuksessa, ei niiden varastoinnista tarvitse tehdä kemikaaliturvallisuuslain mukaista ilmoitusta pelastuslaitokselle. Tällaisia kylmäaineita ovat esim. R134a ja R404A. Jos kylmäaine on lisäksi erittäin helposti syttyvä kaasu, tulee sen varastoinnista tehdä ilmoitus pelastuslaitokselle, kun kylmäainetta on varastoituna yhteensä vähintään yksi tonni. Ainemäärä lasketaan varastoitujen kylmäainesäiliöiden tai varastoitujen esitäytettyjen lämpöpumppujen kokonaismäärän perusteella. Esim. kylmäaineet R32 ja R1234yf ovat erittäin helposti syttyviä kaasuja. HUOM. Kylmäaineilla propaani R290 ja butaani R600 ilmoitusraja pelastuslaitokselle on 200 kg.

Mitä on huomioitava kylmäaineiden varastoinnissa?

Varastoitavien kylmäainesäiliöiden tai esitäytettyjen lämpöpumppujen määrä on pidettävä mahdollisimman vähäisenä palokuorman välttämiseksi. Kylmäainesäiliöitä on säilytettävä ja käsiteltävä samalla tavoin kuin kaasupulloja. Kylmäainesäiliöt on säilytettävä viileässä, tuuletetussa varastossa ja niitä ei saa päästää kaatumaan. Säiliöitä ei saa säilyttää auringonvalossa tai kuumissa tiloissa taikka syttymislähteiden lähellä. Tyhjien säiliöiden varastoinnissa on noudatettavaa samaa huolellisuutta kuin täysillä säiliöillä. Säiliöiden luokse pääsystä on pidettävä huolta, jotta ne voidaan evakuoida nopeasti tulipalon uhatessa.

Saako konehuoneessa säilyttää kylmäainesäiliöitä?

Kylmäkonehuoneessa saa säilyttää vain koneen huoltamisessa tarvittavaa kylmäainetta.

Usein kysyttyä