Kylmäaineiden valmistus, maahantuonti, myynti ja varastointi

Kylmäaineiden valmistus ja maahantuonti 

Vaatiiko kylmäaineiden valmistus tai maahantuonti lupaa?

Maahantuonnilla tarkoitetaan maahantuontia kolmansista maista EU:n alueelle. Uusittu F-kaasuasetus 517/2014 astui voimaan 1.1.2015 kaikissa EU:n jäsenmaissa. Asetus on tuonut uusia rajoituksia ja kiintiöitä HFC- yhdisteitä valmistaville ja EU:n alueelle tuoville yrityksille. Lisätietoja antaa Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Kenelle ilmoitus tehdään Suomessa?

Suomen ympäristökeskus SYKE valvoo kylmäaineiden myyntiä EU:n asetuksen N:o 517/2014  toimivaltaisena viranomaisena. Ota yhteyttä sähköpostitse kirjaamo.syke (at) ymparisto.fi tai ods.f-kaasut (at) ymparisto.fi

Mitkä vaatimukset koskevat kylmälaitteiden valmistusta ja maahantuontia?

Kylmälaitteiden on täytettävä sovellettavien EU:n tuotedirektiivien vaatimukset. Direktiivien vaatimusten täyttyminen osoitetaan CE-merkinnällä. Sovellettavia direktiivejä ovat esimerkiksi pienjännitedirektiivi, sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskeva direktiivi, painelaitedirektiivi ja konedirektiivi.

Isot paikan päällä koottavat kylmälaitteistot ja -laitokset ovat laitekokonaisuuksia, joille on tehtävä erillinen vaatimustenmukaisuuden arviointi.

Kylmäaineiden myynti 

Saako kylmäaineita myydä kenelle tahansa?

Ei. F-kaasuja sisältäviä kylmäaineita saa myydä vain Tukesin rekisteröimille kylmälaiteliikkeille. Tästä on määrätty F-kaasuja koskevassa EU:n asetuksessa N:o 517/2014.  F-kaasuja, kuten kylmäaineita myyvien yritysten on pidettävä kirjaa aineiden myynnistä. Kirjanpidosta on käytävä ilmi (1) aineen ostajan nimi, (2) pätevyystodistuksen numero sekä (3) myyty aine ja (4) sen määrä. Kirjanpitoa on säilytettävä viiden vuoden ajan ja se on pyydettäessä annettava viranomaisten käyttöön.

Saako kylmäainetta myydä kertatäyttöisissä säiliöissä?

Ei. F-kaasua sisältävää kylmäainetta ei saa myydä kertatäyttöisessä säiliössä, koska kylmäainetta pääsisi ympäristöön säiliön hävityksessä. Uudelleentäytettävissä säiliöissä kylmäainejäämä otetaan talteen ennen uutta täyttöä.

Kuka valvoo Suomessa kylmäaineiden myyntiä?

Suomen ympäristökeskus (SYKE) valvoo kylmäaineiden myyntiä EU:n asetuksen N:o 517/2014 toimivaltaisena viranomaisena. Ilmoituksen voi tehdä osoitteella ods.f-kaasut (at) ymparisto.fi tai kirjaamo.syke (at) ymparisto.fi

Kylmäaineiden varastointi 

Tarvitseeko kylmäaineen varastointi lupaa?

F-kaasuja sisältävät kylmäaineet (esim. R134a tai R404A,) eivät ole vaarallisia kemikaaleja, joten niiden varastoinnista ei tarvitse tehdä kemikaaliturvallisuuslain mukaista ilmoitusta pelastuslaitokselle.

Mitä on huomioitava kylmäaineiden varastoinnissa?

Kylmäainesäiliöitä on säilytettävä ja käsiteltävä samalla tavoin kuin kaasupulloja. Kylmäainesäiliöt on säilytettävä viileässä, tuuletetussa varastossa ja niitä ei saa päästää kaatumaan. Säiliöitä ei saa säilyttää auringonvalossa tai kuumissa tiloissa taikka syttymislähteiden lähellä. Tyhjien säiliöiden varastoinnissa on noudatettavaa samaa huolellisuutta kuin täysillä säiliöillä.

Saako konehuoneessa säilyttää kylmäainesäiliöitä?

Kylmäkonehuoneessa saa säilyttää vain koneen huoltamisessa tarvittavaa kylmäainetta.

Usein kysyttyä

 • Miten kylmälaiteliikkeen pätevyyden saa?

  Tukes rekisteröi yrityksen kylmälaiteliikkeeksi, kun yrityksellä on pätevä vastuuhenkilö ja henkilöstö sekä tarvittavat työvälineet. Pätevyys pitää osoittaa kylmäalan ammatti- tai perustutkinnon tai pätevyyskokeen suorittamisella toiminta-alan mukaisesti.

  Tukes pitää kylmäalan pätevyysrekisteriä vastuuhenkilön ja/tai asentajan pätevyyden saaneista henkilöistä.

  Katso myös vastuuhenkilöiden ja asentajien kylmäalan pätevyysvaatimukset

 • Onko kylmälaitteiden huollolle lakisääteisiä velvoitteita?

  F-kaasupohjaisia kylmäaineita sisältäviä kylmälaitteita saavat huoltaa vain Tukesin rekisterissä olevat kylmälaiteliikkeet.

  Suuremmille, pääasiassa kiinteistöjen, kaupan ja teollisuuden kylmälaitteille on säädetty vuototarkastusvelvoite. Laitteiden vuototarkastusvaatimus porrastetaan kylmäaineen ilmastoa lämmittävän vaikutuksen mukaan, eli vuototarkastustiheyteen vaikuttaa sekä laitteen sisältämä kylmäaineen määrä että kylmäaineen ilmastoa lämmittävä vaikutus.

  Kylmälaitteen haltijan ja omistajan on huolehdittava vuototarkastusten teettämisestä säädetyin määrävälein. Tukesin rekisterissä olevat kylmälaiteliikkeet saavat tehdä vuototarkastuksia. Vuototarkastukset kirjataan kylmälaitteen huolto- ja tarkastuspäiväkirjaan.

  ELY-keskukset ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat vuototarkastusvelvoitteen noudattamista. Lisätietoja vuototarkastuksista YM:n sivuilta.

 • Mistä saa tietoa kylmäaineista ja niiden vaaroista?

  Kylmäaineiden vaaroista ja turvallisesta käsittelystä kerrotaan niitä koskevissa käyttöturvallisuustiedotteissa. Tiedotteita voi hakea netistä kylmäaineen tunnuksella (esim. R-134a tai R-404A).

  Kylmäkoneistoja ja lämpöpumppuja koskevan standardin SFS-EN 378 osan 1 liitteessä E on luettelo kylmäaineista. Standardi sisältyy SFS:n standardikäsikirjaan nro 65-1 Kylmälaitteet. Liitteessä E selvitetään mm. kylmäaineen kemiallinen kaava tai seosaineet, vaarallisuus-luokka ja ilmastovaikutusta kuvaava GWP-arvo.

 • Saako alle 3 kg:n pätevyydellä (e3) asentaa tai huoltaa vähintään 3 kg kylmäainetta sisältäviä laitteita?

  Ei. Vain silloin, kun laitteessa on useita erillisiä kylmäpiirejä, joissa jokaisessa kylmäainemäärä on alle 3 kg, voidaan laitteen asennus- ja huoltotöitä tehdä alle 3 kg:n pätevyydellä.

 • Ovatko turvallisuuskortit pakollisia kylmäalan töissä?

  • Työturvallisuuskortti on käytössä rakennusalalla, teollisuudessa ja julkisella sektorilla. Tilaajayritykset edellyttävät tavallisesti, että alihankkijoiden työntekijöillä on työturvallisuuskortti. Työturvallisuuskortilla ei ole lakisääteistä pakollisuutta.
  • Tulityökortti vaaditaan tilapäisellä tulityöpaikalla työskenteleviltä työntekijöiltä. Tulityöluvan myöntäjällä tulee myös olla tulityökortti. Tulityövartijan osalta suositellaan, että hänellä on tulityökortti. Tulityökortti perustuu pelastuslakiin 379/2011 (ks. lain 5 §).
  • Sähkötyöturvallisuuskortti (SFS 6002) on pakollinen sähköalan töissä. Sähkötyöturvallisuuskortti perustuu valtioneuvoston asetukseen sähkö- ja käyttötyöstä 1435/2016 (liite 3).
  • Ensiapu 1 / hätäensiapukoulutus on varautumista työtapaturmiin. Koulutuksella ei ole lakisääteistä pakollisuutta, mutta on suositeltavaa, että työpaikalla tai työvuorossa on ensiapukoulutettu työntekijä.
 • Kauanko turvallisuuskortit ovat voimassa?

  Työturvallisuuskortti, sähkötyöturvallisuuskortti ja tulityökortti ovat voimassa viisi vuotta. Ensiapu 1 / hätäensiapukoulutus on voimassa kolme vuotta. 

 • Vaaditaanko turvallisuuskortteja kylmäalan tutkinnoissa?

  Kylmäalan tutkinnon tai osatutkinnon suorittamisessa vaaditaan turvallisuuskortteja tutkinnon perusteiden mukaisesti. Esim. lämmityslaiteasentajan osatutkinnon "lämpöpumppulämmityslaitteistotyöt" suorittamisessa vaaditaan voimassa olevaa tulityökorttia. 

 • Mitä ovat tulityöt?

  Tulityöt ovat töitä, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä tai joista syntyy kipinöitä. Tulitöitä ovat hitsaus ja juottaminen, laikkaleikkaus, metallin hionta sekä kaasupolttimen, muun avoliekin tai kuumailmapuhaltimen käyttäminen.