Akut ja paristot

EU:n akkuasetuksen tarkoitus on vähentää paristojen ja akkujen ympäristövaikutuksia sekä parantaa turvallisuutta.

Asetus muuttaa paristojen ja akkujen luokittelua ja se koskee kaikentyyppisiä akkuja ja paristoja. Lisäksi se rajoittaa elohopean, kadmiumin ja lyijyn käyttöä paristoissa ja akuissa.

Akuille ja paristoille tulee uusia merkintävaatimuksia. Asetus säätää mm. akkujen hiilijalanjälkitarkasteluista, suorituskykyvaatimuksista ja keräystavoitteista. Uutta on myös QR-koodiin perustuva tietojärjestelmä sekä isoja akkuja koskeva digitaalinen akkupassi.

Yleistä paristoja ja akkuja koskevasta lainsäädännöstä

EU-asetus (EU) 2023/1542 akuista ja paristoista ja jäteakuista ja -paristoista tuli voimaan 17.8.2023. Asetuksen soveltaminen alkaa 18.2.2024, ellei asetuksessa toisin säädetä. Asetuksen artikloissa on omia siirtymäaikoja eri vaatimuksille ja tietyissä tapauksissa myös eri akkutyypeille. 

Akku- ja paristodirektiivi (2006/66/EY) kumotaan 18.8.2025, lukuun ottamatta muutamaa artiklaa, joilla on pidempi siirtymäaika. Näissä artikloissa säädetään esimerkiksi kapasiteettimerkinnöistä sekä akkujen ja paristojen irrotettavuudesta ja direktiivin artikloja sovelletaan siihen asti, kunnes EU:n akkuasetuksen artiklat tulevat voimaan.

EU:n akkuasetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, mutta sen täytäntöönpano vaatii myös kansallista sääntelyä. Viranomaisen toimivallasta ja valvontavastuista säädetään kansallisesti.

Helmikuun 2024 tietojen mukaan Tukes on yksi akkuasetuksen markkinavalvontaviranomaisista, mutta tiedossa ei ole, mitkä kaikki asetuksen vaatimukset tulevat Tukesin valvottavaksi. Tukesin akkuverkkosivut ovat päivitettävänä ja niitä täydennetään. 

Soveltamisala

EU:n akkuasetus luokittelee akut ja paristot luokkiin:

 • kannettaviin akkuihin ja paristoihin
 • käynnistys-, valaistus- ja sytytysakkuihin (ajoneuvot)
 • kevyiden liikkumisvälineiden akkuihin
 • sähköajoneuvojen ajovoima-akkuihin ja
 • teollisuusakkuihin. 

Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat kaikki akku- ja paristoluokat riippumatta akkujen tai paristojen muodosta, tilavuudesta, painosta, rakenteesta, materiaalikoostumuksesta, kemiallisesta koostumuksesta, käytöstä tai tarkoituksesta.

Asetus koskee myös akkuja ja paristoja, jotka on yhdistetty tai lisätty tuotteisiin tai on erityisesti suunniteltu tuotteisiin yhdistettäviksi tai lisättäviksi.

Lisäksi asetuksen soveltamisalaan kuuluvat myös akku- tai paristokennot tai akku- ja paristomoduulit, jotka asetetaan saataville markkinoilla loppukäyttöä varten. 

Asetusta ei sovelleta akkuihin ja paristoihin, jotka on yhdistetty tai erityisesti suunniteltu yhdistettäviksi:

 • jäsenvaltioiden olennaisten turvallisuusetujen turvaamiseen liittyviin laitteisiin, aseisiin, ammuksiin ja sotatarvikkeisiin
 • avaruuteen lähetettäviin laitteisiin.

Asetuksen lukua III merkintä- ja tietovaatimuksista sekä lukua VIII jäteakkujen ja -paristojen jätehuollosta ei sovelleta laitteisiin, jotka on erityisesti suunniteltu ydinlaitosten turvallisuutta varten.

Akkujen luokittelu

Akkuasetus muuttaa akkujen ja paristojen luokittelua suhteessa direktiiviin akuista ja paristoista. Asetus huomioi akkujen käytössä tapahtunutta kehitystä ja luokittelee erityyppiset paristot ja akut luokkiin suunnittelun ja käyttötarkoituksen mukaisesti. Markkinoille saatettava paristo tai akku voi kuulua useampaan kuin yhteen luokkaan. Tällöin niiden katsotaan kuuluvan siihen luokkaan, johon sovelletaan tiukimpia vaatimuksia. 

Kannettava akku tai paristo

 • on suljettu.
 • painaa enintään 5 kg.
 • ei ole erityisesti suunniteltu teollisuuskäyttöön.
 • ei ole sähköajoneuvon ajovoima-akku, kevyen liikkumisvälineen akku tai ajoneuvoakku.

Kevyen liikkumisvälineen akku

 • on suljettu.
 • painaa enintään 25 kg.
 • on suunniteltu tuottamaan sähköenergiaa ajovoimaa varten pyörillä varustetuissa kulkuneuvoissa, joissa voimanlähteenä voi olla sähkömoottori tai moottorin ja ihmisen voiman yhdistelmä, mukaan luettuna L-luokan tyyppihyväksytyt ajoneuvot.
 • ei ole sähköajoneuvon ajovoima-akku.

Käynnistys-, valaistus ja sytytysakku tai ajoneuvoakku

 • on erityisesti suunniteltu antamaan sähköenergiaa käynnistykseen, valaistukseen tai sytytykseen.
 • voidaan käyttää lisä- tai varaenergianlähteenä ajoneuvoissa, muissa liikkumisvälineissä tai koneissa. 

Teollisuusakku tai -paristo

 • on erityisesti suunniteltu teollisuuskäyttöön.
 • on tarkoitettu teollisuuskäyttöön sen jälkeen, kun se on valmisteltu käyttötarkoituksen muuttamiseen tai kun sen käyttötarkoitus on muutettu, tai
 • mikä tahansa muu yli 5 kg painava akku tai paristo, joka ei ole sähköajoneuvon ajovoima-akku, kevyen liikkumisvälineen akku tai ajoneuvoakku.

Sähköajoneuvon ajovoima-akku

 • on erityisesti suunniteltu tuottamaan sähköenergiaa ajovoimaa varten L-luokan hybridi- tai sähköajoneuvoissa ja painaa yli 25 kg, tai
 • akkua, joka on erityisesti suunniteltu tuottamaan sähköenergiaa ajovoimaa varten M-, N- tai O-luokan hybridi- tai sähköajoneuvoissa asetuksen (EU) 2018/858 mukaisesti.

Rajoitetut aineet

Akkuasetus rajoittaa elohopean, kadmiumin ja lyijyn käyttöä. Aikaisempi sääntely (akkudirektiivi) on rajoittanut elohopean ja kadmiumin käyttöä jo usean vuoden ajan. 

Akut ja paristot eivät saa sisältää yli 0,0005 painoprosenttia elohopeaa (elohopeametallina ilmaistuna) riippumatta siitä, sisältyvätkö ne laitteisiin, kevyisiin liikkumisvälineisiin tai muihin ajoneuvoihin.

Kannettavat akut ja paristot eivät saa sisältää yli 0,002 painoprosenttia kadmiumia (kadmiummetallina ilmaistuna) riippumatta siitä, sisältyvätkö ne laitteisiin, kevyisiin liikkumisvälineisiin tai muihin ajoneuvoihin.

Kannettavat akut ja paristot eivät saa sisältää yli 0,01 painoprosenttia lyijyä (lyijymetallina ilmaistuna) riippumatta siitä, sisältyvätkö ne laitteisiin.

Lyijyrajoitus koskee 18.8.2024 alkaen markkinoille saatettavia kannettavia akkuja ja paristoja, lukuun ottamatta sinkki-ilmanappikennoja. Rajoitusta ei sovelleta sinkki-ilmanappikennoihin 18.8.2028 saakka. 

Kadmiumin ja elohopean käyttöä on jo aiemminkin rajoitettu akku- ja paristodirektiivissä, mutta direktiivissä oli annettu kadmiumin osalta poikkeus hätä- ja hälytysjärjestelmien paristoille ja akuille sekä lääkinnällisten laitteiden akuille. Uusi asetus ei tunne poikkeusta, joten kadmiumrajoitus koskee 18.2.2024 markkinoille saatettavia kannettavia akkuja ja paristoja. Akkuasetus rajoittaa myös 18.8.2024 alkaen markkinoille saatettavissa kannettavissa paristoissa ja akuissa lyijyn käyttöä.

Akkujen ja paristojen merkinnät

Akuille ja paristoille tulee uusia merkintävaatimuksia akkuasetuksesta. Merkintöjä koskeva osuus Tukesin verkkosivuilla on täydennettävänä. Tietoja merkintöjen tarkemmista vaatimuksista löytyy kansallisen akku- ja paristoasetuksen liitteistä, kapasiteettimerkintöjä koskevan komission asetuksen liitteistä  sekä EU:n akkuasetuksesta.

CE-merkintä

18.8.2024 alkaen markkinoille saatettavat akut ja paristot on CE-merkittävä ja lisäksi niille on laadittava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Jatkossa sormi- ja nappiparistotkin pitää CE-merkitä, ja niille pitää laatia EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

EMC-direktiivin soveltamisalaan kuuluvat akut ovat jo aikaisemminkin olleet CE-merkittyjä ja niillä on ollut EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta on kuitenkin täydennettävä säännöllisesti akkuasetuksesta tulevien uusien vaatimusten soveltamisen alkaessa.

Erilliskeräys- ja raskasmetallimerkinnät

Kaikissa paristoissa ja akuissa pitää olla:

 • erilliskeräystä osoittava merkintä
 • kemiallinen merkintä kadmium Cd, lyijy Pb, jos paristo tai akku sisältää kyseistä metallia.  

Merkinnät pitää kiinnittää paristoon tai akkuun. Merkinnät voivat olla pakkauksessa, jos pariston tai akun koko on pieni.

Tuottajavastuu

Akkuja ja paristoja koskevat tuottajavastuun velvollisuudet. Akkujen ja paristojen valmistajat, maahantuojat ja etämyyjät vastaavat tuotteidensa jätehuollosta. Tuottajavastuuseen liittyvät asiat on Suomessa keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Usein kysyttyä