Akut ja paristot

Akkujen ja paristojen pitää olla turvallisia ja akkujen ja paristojen sisältämien raskasmetallien määrän on oltava annettujen rajoitusten mukainen. Akut ja paristot on merkittävä erilliskeräysmerkinnällä. Jos akku tai paristo sisältää elohopeaa, lyijy tai kadmiumia, pitää se merkitä elohopean, kadmiumin ja lyijyn käyttöä osoittavilla merkinnöillä. Lisäksi akuissa on oltava kapasiteettimerkinnät.

Akut ja paristot kuuluvat tuottajavastuun piiriin. Akkuja ja paristoja koskevat ympäristövaatimukset tulevat akku- ja paristoasetuksesta ja jätelaista, kapasiteettimerkinnät komission asetuksesta ja turvallisuusvaatimukset on annettu kansallisessa sähköturvallisuuslaissa.

Soveltamisala

Kaiken tyyppiset akut ja paristot riippumatta muodosta, tilavuudesta, painosta, koostumuksesta tai käyttötarkoituksesta, kuuluvat soveltamisalaan.

Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät:

  • sotilaallisiin tarkoituksiin, valtakunnan turvallisuusetujen valvontaan käytettävien laitteiden paristoihin tai akkuihin
  • avaruuteen lähetettävien laitteiden paristoihin tai akkuihin.

Rajoitetut aineet

Paristot ja akut saavat sisältää enintään 0,0005 painoprosenttia elohopeaa.

Kannettavat paristot ja akut saavat sisältää enintään 0,002 painoprosenttia kadmiumia.

Kannettavia paristoja tai akkuja ovat muun muassa tavalliset paristot, nappiparistot tai matkapuhelinten akut.

Kadmiumrajoitusta ei sovelleta seuraavien laitteiden akkuihin:

  • hätä- ja hälytysjärjestelmät
  • hätävalaistus
  • terveydenhuollon laitteet.

Merkinnät

Valmistajan, maahantuojan tai myyjän pitää varmistaa, että paristoissa ja akuissa on tarvittavat merkinnät:

  • erilliskeräystä osoittava merkintä   
  • kemiallinen merkintä elohopea Hg, kadmium Cd, lyijy Pb, jos paristo tai akku sisältää kyseistä metallia
  • kapasiteettimerkinnät, jos kyseessä on kannettava akku tai ajoneuvoakku.

Merkintöjen pitää olla näkyvät, helposti luettavat ja pysyvät. Merkinnät pitää kiinnittää paristoon tai akkuun, mutta merkinnät voivat olla pakkauksessa, jos pariston koko on pieni. Tarkemmat vaatimukset erilliskeräys- ja kemiallisesta merkinnästä mm. koko, löytyvät kansallisen akku- ja paristoasetuksen liitteistä.   

Kapasiteettimerkintöjen tarkemmat vaatimukset löytyvät asetuksen EU N:o 1103/2010 liitteistä.

Tuottajavastuu

Akkuja ja paristoja koskevat tuottajavastuun velvollisuudet. Valmistajan tai akun ja pariston Suomeen tuovan yrityksen velvollisuutena on huolehtia tuotteidensa jätehuollon kustannuksista, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Tuottajavastuuseen liittyvät asiat on Suomessa keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Uutta akuista ja paristoista

EU:n akkuasetus tuli voimaan 17.8.2023 ja se korvaa vuodelta 2006 olevan akku- ja paristodirektiivin. Akuille ja paristoille tulee lisää vaatimuksia, jotka koskevat tuotteita eri pituisten siirtymäaikojen jälkeen. Asetus koskee kaikentyyppisiä akkuja ja paristoja. Asetus säätää mm. akkujen haitallisista aineista, merkinnöistä, hiilijalanjälkitarkasteluista, suorituskykyvaatimuksista ja keräystavoitteista. Uutta on QR-koodiin perustuva tietojärjestelmä sekä isoja akkuja koskeva digitaalinen akkupassi.

Akkuasetus: EUR-Lex - 32023R1542 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Tukesin verkkosivuja päivitetään kansallisen täytäntöönpanon edetessä.

Usein kysyttyä