Kaivokset, malminetsintä ja kullanhuuhdonta

Tukes on kaivoslaissa tarkoitettu kaivosviranomainen, joka valvoo lain noudattamista ja hoitaa kaivoslaissa säädetyt tehtävät.


Tukes

  • ratkaisee kaivoslain mukaisesti kaivos- , kaivosturvallisuus- , malminetsintä- ja kullanhuuhdontaluvat sekä varausilmoitukset.
  • ylläpitää kaivosrekisteriä ja julkaisee Kaivosrekisterin karttapalvelua, josta löytyvät kaivoslain mukaiset etuoikeudet, eli varaukset, malminetsintäluvat, kullanhuuhdontaluvat ja kaivosluvat (hakemukset ja päätökset). Sijaintialuetta klikkaamalla näkyy oikeuden haltija. Etuoikeus malminetsintälupaan, kaivoslupaan ja kullanhuuhdontalupaan on sillä, joka on ensimmäisenä hakenut lupaa kaivoslain 34 §:ssä säädetyllä tavalla.

Tukesissa kaivoslain mukaisia asioita käsitellään pääasiassa Rovaniemellä ja Helsingissä, ks. henkilöiden yhteystiedot.


Tukes valvoo, että kaivostoiminta ja toiminnan edellyttämä alueiden käyttö ja malminetsintä järjestetään yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävästi.

Tukes edistää kaivosten turvallisuutta ja ehkäisee, vähentää ja torjuu kaivostoiminnasta aiheutuvia haittoja ja vahinkoja sekä varmistaa haitan tai vahingon aiheuttajan korvausvelvollisuuden.

Kaikki Suomeen perustettavat kaivokset tarvitsevat Tukesin kaivosluvan. Lisäksi kaivokset tarvitsevat Tukesilta kaivosturvallisuusluvan, luvan kemikaalien ja räjähdysaineiden käyttöön ja varastointiin. Kaikki kaivokset tarvitsevat ympäriviranomaisen myöntämän ympäristöluvan.  Usein kaivokselle edellytetään kunnan laatima asemakaava.

Kaivoslain tarkoituksena on turvata kuntien ja yksilön mahdollisuudet vaikuttaa itseään ja elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Lupamenettely turvaa yleisten ja yksityisten etujen toteutumisen.

Lupamenettelyssä otetaan huomioon:

  • kaivostoiminnan harjoittamisen edellytykset
  • kiinteistöjen omistajien ja yksityisten haitankärsijöiden oikeusasema
  • toiminnan vaikutukset ympäristöön ja maankäyttöön
  • luonnonvarojen säästävä käyttö.

Kaivostoiminta sovitetaan yhteen saamelaisten kotiseutualueella siten, että saamelaisten oikeudet alkuperäiskansana turvataan. Yhteensovittamisessa otetaan huomioon myös kolttaväestön oikeudet.  

Kaivostoiminnan elinkaari

Malminetsinnän aloituksesta kaivoksen suunnittelun aloitukseen, eli ympäristövaikutusten arviointiprosessin käynnistämiseen, kuluu tyypillisesti vähintään 15 vuotta.  Pääsääntöisesti vuosiakin kestänyt malminetsintä keskeytyy tuloksettomana, eli kallioperästä ei löydy viitteitä sellaisesta kaivosmineraalien rikastumasta, jolla voisi olla taloudellista arvoa kaivostoiminnan kohteena.

Malminetsinnästä kaivostoimintaan

Avaa kuva suurempana (pdf-muodossa, avautuu uuteen ikkunaan) klikkaamalla kuvaa. Kuvan tekstiselite doc-muodossa (16 kt).