Konserttien tehosteissa käytettävät painelaitteet ja niiden vaatimukset

Painelaitteita ovat paineilma- ja hiilidioksidipullot, CE-merkityt säiliöt, pullojen venttiilit ja pullojen adaptereiden liitoskohdat, putkisto ja letkut sekä kaasupullojen täytössä käytettävät laitteistot putkistot ja letkut.

Kaasupullojen ja painelaitteiden käsittely 

Paineilma- ja hiilidioksidipullojen turvallinen käyttö edellyttää niitä koskevan lainsäädännön mukaista käsittelyä. Kaasupullojen tulee olla vaatimustenmukaisia ja ne on tarkastettava säännöllisesti lainsäädännön vaatimusten mukaisin määräajoin.

Käyttötarkoituksesta riippuen kaasupullon vaatimustenmukaisuus osoitetaan joko kuljetettavien painelaitteiden vaatimustenmukaisuusmerkinnällä (TPED-direktiivin 2010/35/EU pii-merkki, π) tai painelaitteiden vaatimustenmukaisuusmerkinnällä (PED-painelaitedirektiivin 2014/68/EU CE-merkintä). Ainoastaan pii-merkittyjä kaasupulloja saa kuljettaa täytettynä.

Painelaitteiden täyttö

Painelaitelaissa otetaan myös kantaa kaasupullojen täyttöön, tyhjennykseen sekä muuhun käyttöön. Kaasupullojen määräaikaistarkastuksiin sovelletaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia. 

Kaikkien käytettävien painelaitteiden ja niiden osien tulee olla suunniteltuja ja tarkoitettuja juuri siihen tarkoitukseen ja niitä pitää käyttää valmistajan tarkoittamalla tavalla, eli niihin ei saa tehdä omia viritelmiä. Kaasupullojen liitokset tulee tehdä huolellisesti, eikä vaarallisia liitoksia saa tehdä.

Määräaikaistarkastuksilla varmistetaan, että kaasupullon eheys on säilynyt ja sen käyttöä voidaan jatkaa seuraavaan tarkastukseen asti. Kaasupulloa, jonka tarkastus on erääntynyt, ei saa täyttää. 

Vaatimustenvastainen, vaurioitunut tai tarkastamaton kaasupullo tulee poistaa käytöstä. Kaasupulloja tai niiden varusteita ei tule korjata tai muokata eikä niihin saa asentaa muita kuin valmistajan tarkoittamia osia.

Tarkastettavat asiat

1. Kuinka painelaitteiden (varastosäiliöt, kaasupullot, tykit, konfettilaitteistot) vaatimustenmukaisuus on varmistettu ja onko laitteista käyttöohjeita?

Painelaitteiden käyttö konserteissa vaihtelee suuresti. Yleistä on, että varastosäiliöissä säilytetään paineellisena konsertin tehosteissa käytettyjä kemikaaleja ja kaasupulloissa hiilidioksidia. Tämän lisäksi on erilainen valikoima muita laitteita, kuten esimerkiksi tykkejä ja konfettilaitteistoja, jotka paineistetaan paineilmalla. 

CE-merkityillä (PED painelaitedirektiivi 2014/68/CE) painelaitteilla tulee olla valmistajalta saatu vaatimustenmukaisuusvakuutus (Declaration of Conformity) ja käyttöohjeet. Suomessa vaaditaan, että käyttöohjeet tulee olla suomeksi tai ruotsiksi.  Vaatimukset koskevat myös itsevalmistettuja laitteita.

Painelaitelaki (1144/2016) 18 §: Valmistajan on varmistettava, että markkinoille saatettavaan painelaitteeseen liitetään ohjeet ja turvallisuustiedot. Ohjeiden ja turvallisuustietojen on oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja helppotajuisia. 
Painelaitteen merkintöjen, turvallisuustietojen ja ohjeiden sekä painelaitteen mukana toimitettavien asiakirjojen tulee olla suomen tai ruotsin kielellä.

2. Onko käytössä olevissa laitteistoissa rekisteröitäviä painelaitteita?

Painelaitteet, jotka voivat aiheuttaa merkittävää vaaraa, on rekisteröitävä. Esimerkiksi paineilmakompressorin säiliö on rekisteröitävä painelaite, jos sen suurimman sallitun käyttöpaineen (bar) ja tilavuuden (litraa) lukuarvojen tulo on yli 3 000. 

Jos painesäiliön sisältönä on vaarallista (ryhmä 1) kemikaalia, tai säiliön sisällön lämpötila on yli 120 astetta, rekisteröintiraja alenee. Tällöin säiliö on rekisteröitävä, kun käyttöpaineen ja tilavuuden tulo on yli 1 000 barL.

Sisällön määrittely: Sisällön ryhmä 1 koostuu CLP-asetuksessa (EY) N:o 1272/2008) määritellyistä fysikaalisista ja terveydelle vaarallisista aineista ja seoksista, jotka esitetään painelaiteasetuksen 6 §:ssä (PED:n artikla 13).

Kaasupulloja ei rekisteröidä.

3. Millä tavalla varastosäiliöt täytetään? Onko varastosäiliöiden täyttäminen painelaitelain (1144/2016) mukaista täyttötoimintaa?

Painelaitelain mukaan kuljetettavien painelaitteiden täyttäminen on täyttölaitostoimintaa, jonka turvallisuutta varmistetaan tarkastuslaitoksen tarkastuksilla käyttöönotossa ja määräajoin. Myös muiden painelaitteiden täyttämisessä on noudatettava painelaitelain yleisiä turvallisuusvaatimuksia.

Yleisesti täyttö tapahtuu pullosta pulloon menettelyllä (isosta pullosta alle 15 litran pulloon). Täytöstä tulee olla tehtynä riskianalyysi, jossa on arvioitu täytön riskit ja turvallinen täyttötapa. Koska käytetyt järjestelmät eivät ole standardituotteita, tulee niiden tapa tunnistaa joka kerta erikseen.

4. Käytetäänkö kaasupullojen kytkennässä toimilaitteiseen hyväksyttyjä adaptereita?

Kaasupullojen liitokset tulee tehdä huolellisesti, eikä vaarallisia liitoksia saa tehdä (painelaitelaki 95 §). Adaptereiden käyttö on kielletty kaasupullon ulosottoliitännässä, koska tällainen liitos voi aiheuttaa vaaraa esimerkiksi liitoskappaleiden yhteensopimattomuuden vuoksi. Kaasupulloille on hyvä käyttää vuokraajan tarkoittamia ja hyväksyttyjä liitoksia.

Jaettu liitos, jossa murtumavaara.

Kuvassa näkyvä tapa ei ole hyvä, koska se aiheuttaa murtumisvaaran ja liitosten päälle voi astua vahingossa.

Tuettu kytkentä ja jakamattomat liitokset.

Kuvassa parempi tapa: kytkentä on tuettu, liitoksia ei ole jaettu eikä liitosten päälle ei voi astua.

5. Onko painelaitteiden ja kaasupullojen sijoituksessa huomioitu painelaitelain 6–7 §, joka koskee painelaitteiden sijoitusta?

Painelaitteen sijoituksen tulee olla sellainen, ettei painelaitteen käytöstä aiheudu vaaraa painelaitteen käyttäjille tai ulkopuolisille henkilöille. Valtioneuvoston asetuksessa painelaiteturvallisuudesta (1549/2016, 7 §) on lueteltu painelaitteet, joiden sijoitussuunnitelman tarkastusta on pyydettävä tarkastuslaitokselta. Tällainen on mm.

  • Kuljetettava painelaite tai kaasupulloyhdistelmä, joka sijoitetaan sisätilaan, yleisötilaan tai yleisen kulkuväylän välittömään läheisyyteen ja jonka tilavuus on yli 450 litraa.

Painelaitetta ei saa asentaa paikalleen, ennen kuin sijoitussuunnitelma on tarkastettu.

Lisätietoa painelaitteen sijoituksesta

Kaasupullojen sijoitus

Kaasupullojen tulee olla sidottuja paikalleen ja venttiilien tulee olla suojattuja venttiilisuojilla niin, ettei pullo pääse kaatumaan esim. pullokonteissa. Tämän lisäksi tulee varmentaa, kuten alla olevassa kuvassa, että henkilöiden pääsy kaasupullojen luo on estetty aidoilla ja henkilövartioinnilla.

Aita estää pääsyn kaasupullojen luo.

Kuvassa estetty katsojien pääsy pullojen luo.

Henkilöiden sijoittaminen konsertin aikana

Nollariville sijoitettujen henkilöjen paikka on selkeästi merkitty esim. valkoisilla viivoilla ja järjestyksenvalvoja valvoo, että henkilöt pysyvät heille merkityillä paikoilla.

6. Kuka toimii painelaitteiden sekä kaasupullojen vastuuhenkilönä?

Kaasupulloilla, painelaitteilla, letkuilla ja painelaitekokonaisuudella tulee olla vastuuhenkilö, joka vastaa painelaitteiden turvallisesta käytöstä, sijoituksesta ja laitteiden asentamisesta.

Painelaitelain mukaan painelaitteiden käytölle on nimettävä vastuuhenkilö, jolla on tarvittava tietämys painelaitteiden turvallisesta käyttämisestä.