Ekosuunnittelu

Energiaan liittyvien tuotteiden ekosuunnitteludirektiivintavoitteena on vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia ja erityisesti parantaa tuotteiden energiatehokkuutta. Direktiivillä edistetään kestävää kehitystä, ympäristön suojelun tasoa ja energiahuoltovarmuutta.  Valmistaja on vastuussa siitä, että tuote on ekosuunnitteludirektiivin vaatimusten mukainen.

Ekosuunnitteludirektiivi tunnetaan myös nimillä EuP-, ErP- ja Ecodesign-direktiivi.

Ekosuunnitteludirektiivin soveltaminen

Ekosuunnitteludirektiivi koskee kotitalouksien ja teollisuuden sähkölaitteita

  • joita myydään EU-alueella yli 200 000 kappaletta vuodessa ja
  • joilla on arvioitu olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia ja
  • joille on laadittu tuoteryhmäkohtainen toimeenpanosäädös, useimmiten komission asetus.

Toimeenpanosäädöksiä on noin 30 tuoteryhmälle. Vaatimukset täyttävät tuotteet kuuluvat CE-merkinnän piiriin, ja soveltuva toimeenpanosäädös on mainittava tuotteen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Ekosuunnitteludirektiivi on luonteeltaan puitedirektiivi, eli se ei vielä itsessään aseta teknisiä vaatimuksia tai velvoitteita tuotteiden valmistajille ja maahantuojille.

Tuotekohtaiset vaatimukset ja lisätietoa ekosuunnitteludirektiivistä löydät ekosuunnittelu.info-sivustolta.

Näin varmistat vaatimustenmukaisuuden

  1. Tarkasta mahdolliset tuotekohtaiset vaatimukset ekosuunnittelu.info-sivustolta
  2. Tarkista vaatimustenmukaisuus käyttämällä yleisesti luotettavimpina pidettyjä sekä toistettavissa olevia mittausmenetelmiä, esimerkiksi yhdenmukaistettuja standardeja.
  3. Laadi tarvittavat tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja pidä ne saatavilla 10 vuotta.
  4. Kiinnitä CE-merkki tuotteeseen ja muut vaaditut merkinnät tuotekohtaisesti.