Räjähteiden lähtöaineita koskevat tarkastamiseen ja tiedon välittämiseen liittyvät vaatimukset

EU:n lähtöaineasetuksen (EU) 2019/1148 vaatimuksia aletaan soveltamaan 1.2.2021 alkaen. Asetuksen tavoitteena on rajoittaa kuluttajien mahdollisuuksia hankkia vapaasti sellaisia kemikaaleja, joita voitaisiin käyttää väärin räjähteiden valmistukseen. Jos räjähteiden lähtöaineiden käyttö ei ole yhteydessä elinkeinotoimintaan, vaaditaan näiden kemikaalien ostamiseen ja käyttöön Poliisihallituksen lupa. Lue lisätietoa Poliisihallituksen sivuilta

Räjähteiden lähtöaineiden toimitusketjussa on tehtävä kemikaalin luovutuksen yhteydessä tarkastustoimenpiteitä, kerättävä tietoa ostajasta sekä välitettävä kemikaaliin liittyvää tietoa. Verkossa toimivan markkinapaikan on varmistettava, että verkkosivun käyttäjät noudattavat asetuksen vaatimuksia. 

Tarkastaminen myynnin yhteydessä 

Velvoitteet koskevat kemikaalia silloin, kun

  • kemikaali sisältää räjähteiden lähtöaineasetuksen liitteessä I mainittua ainetta tai aineita ja
  • ainetta tai aineita on yli liitteessä mainittujen kynnysarvojen.

Kemikaalin toimittajana sinun on tarkastettava tavallisen kansalaisen henkilöllisyys sekä varmistettava, että kuluttajalla on ostoon lupa. Rajoitetun räjähteiden lähtöaineen määrä on merkittävä lupaan.

Jos luovutat rajoitettua räjähteiden lähtöainetta toiselle talouden toimijalle tai ammattikäyttäjälle, erillistä ostolupaa ei vaadita. Luovutuksen yhteydessä tulee kuitenkin varmistua siitä, että kyseessä on todellisuudessa ammattikäyttäjä/talouden toimija. Tämän vuoksi mahdolliselta asiakkaalta pitää vaatia seuraavat tiedot:

  • todistus sen henkilön henkilöllisyydestä, jolla on valtuudet edustaa mahdollista asiakasta;
  • asiakkaan elinkeino-, liike- tai ammattitoiminta sekä yrityksen nimi, osoite ja arvonlisäverotunnistenumero tai muu asiaankuuluva yrityksen rekisterinumero, jos tällainen on olemassa;
  • asiakkaan asianomaisia lähtöaineita koskeva aiottu käyttötarkoitus

Varmistusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos sellainen on tehty asiakkaan kohdalla kyseisen liiketoimen ajankohtaa edeltävän yhden vuoden jakson aikana ja liiketoimi ei poikkea merkittävästi aiemmista liiketoimista. Varmistuksessa voidaan käyttää asetuksen liitteessä IV vahvistettua asiakkaan ilmoituksen mallia.

Kaikkia edellä mainittuja rajoitetun räjähteiden lähtöaineen luovutuksen yhteydessä kerättyjä tietoja on säilytettävä 18 kuukauden ajan.

Tiedottaminen toimitusketjussa

Toimitettaessa liitteessä I mainittua räjähteiden lähtöainetta talouden toimijoiden välillä, tulee vastaanottajalle toimittaa: 

  • tieto siitä, että kyseiseen kemikaaliin kohdistuu räjähteiden lähtöaineasetuksen osalta rajoitteita kuluttajalle luovuttamiselle sekä 
  • sitä koskevat lähtöaineasetuksen varkauksien, katoamisten tai epäilyttävien ostojen ilmoitusvelvoitteet. 

Vastaanottajalle on toimitettava myös tieto siitä, että räjähteiden lähtöaineasetuksen liitteessä  II mainittujen aineiden osalta on ilmoitusvelvollisuus, mikäli aineiden osalta tapahtuu varkauksia, katoamisia tai epäilyttäviä ostoja. 

Tiedon välittämisessä voi käyttää apuna esimerkiksi käyttöturvallisuustiedotetta.

Toimijan on varmistettava, että sen henkilöstö on tietoinen myymistään tuotteista, jotka sisältävät räjähteiden lähtöaineita sekä on saanut ohjeet lähtöaineasetuksen 5–9 artiklassa asetetuista velvoitteista.

Epäilyttävistä ostoista, varkauksista ja katoamisista ilmoittaminen

Yritysten, muiden toimijoiden ja kuluttajien on tehtävä EU:n lähtöaineasetuksen liitteissä I ja II mainittujen kemikaalien epäilyttävistä ostoista, katoamisista tai varkauksista sähköpostilla ilmoitus keskusrikospoliisille. Ilmoitus tehdään sähköpostitse: lahtoaine.krp (at) poliisi.fi. Ilmoitus on tehtävä 24 tunnin kuluessa tapahtuneesta liiketoimesta tai katoamisen ja varkauden osalta sen havaitsemisesta. 

Tukes valvoo räjähteiden lähtöaineiden toimitusketjun tiedottamista ja tarkastamista koskevien vaatimuksen noudattamista muun kemikaalivalvonnan yhteydessä. Poliisi valvoo räjähteiden lähtöaineiden rajoitusten noudattamista.