Valikko

Painelaitteiden sisällöt luokiteltava CLP-asetuksen mukaisesti

Tukes 20.5.2015 9.55
Tiedote

Painelaitteiden valmistajat, omistajat ja käyttäjät, tarkastuslaitokset Painelaitedirektiiviin hyväksyttiin viime kesänä muutoksia, jotka koskevat painelaitteiden sisältöjen luokittelua CLP-asetuksen mukaisiksi. Lisäksi direktiiviä yhdenmukaistettiin muiden tuotedirektiivien kanssa NLF-puitesäädösten mukaiseksi. Painelaitteiden sisältöjen luokitteluun tulee 1.6.2015 alkaen käyttää CLP-asetuksen mukaista luokittelua. Sisältöjen uudesta luokittelusta ei aiheudu merkittävää muutosta painelaitteiden nykyiseen luokitteluun tai sovellettaviin vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyihin (moduuleihin).

Painelaitteiden luokitteluun (painelaiteluokkiin) vaikuttavat painelaitteen tyyppi, painelaitteen ominaissuureet (PS, V, DN) sekä sisällön olomuoto (kaasu, neste) ja sen vaarallisuus. Painelaitteiden sisällöt jaetaan ryhmään 1 ja 2 niiden vaarallisuuden perusteella. Ryhmään 1 kuuluvat vaarallisimmat sisällöt, ryhmään 2 muut sisällöt.

Nykyisin voimassa olevassa painelaitedirektiivissä (97/23/EY) sisällön vaarallisuuden määrittelee ns. ainedirektiivi, jossa ryhmän 1 sisällöt jaetaan räjähtäviin, hapettaviin, eri tavalla syttyviin ja myrkyllisiin. Ainedirektiivi korvautuu 1.6.2015 alkaen vuonna 2009 EU:ssa voimaan tulleella CLP-asetuksella, (EY) N:o 1272/2008, joka koskee kemikaalien luokitusta, merkintää ja pakkaamista. 

CLP-asetuksen mukainen luokitus on hienojakoisempi; vaaraluokkia ja kategorioita on aiempaa enemmän. Muutos uusiin sisältöihin on pyritty tekemään siten, että muutoksen vaikutukset painelaitteiden luokitteluun ja edelleen sovellettaviin moduuleihin olisivat mahdollisimman vähäiset.

Uudistetun painelaitedirektiivin artiklassa 13 esitetään ryhmään 1 kuuluvien fysikaalisten ja terveydelle vaarallisten aineiden ja seosten vaaraluokat ja kategoriat, joita vastaavat ns. vaara- eli H-lausekkeet (ks. taulukko). Nämä tiedot ovat yleensä nähtävissä seoksen tai aineen käyttöturvallisuustiedotteessa.

Uudistetun painelaitedirektiivin sisältöjen CLP muutos on annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä painelaitteista (938/1999), 3§:n kohdassa 12, ja se tulee sovellettavaksi 1.6.2015. 
 

Painelaitedirektiivin mukauttaminen NLF-puitesäädöksiin tuo muutoksia mm. direktiivin määritelmiin, talouden toimijoita ja tarkastuslaitoksia koskeviin velvollisuuksiin, moduuleihin ja vaatimustenmukaisuusvakuutukseen. Nämä muutokset tulevat sovellettavaksi 19.7.2016 alkaen. Direktiivin substanssiasioihin, olennaisiin turvallisuusvaatimuksiin tai luokittelukuviin ei tule muutoksia.

Uudistettu painelaitedirektiivi PED 2014/68/EU  löytyy Tukesin verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Teuvo Blomberg, puh. 029 5052 489

                    
Kemikaalien neuvontapalvelusivut http://www.kemikaalineuvonta.fi/

Taulukko: Painelaitteiden ryhmän 1 sisällöt

 
 Ryhmään 1 kuuluvat myös painelaitteen sisältämät aineet ja seokset, joiden korkein sallittu lämpötila (TS) on korkeampi kuin sisällön leimahduspiste.