Tukesin hyväksymät poikkeavat menettelyt

Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännössä on huomioitu eri kuljetusmuotojen erityispiirteet, ja kansainvälisistä sopimuksista tulevat tekniset määräykset päivittyvät säädöllisesti noin 2 vuoden välein. Siitä huolimatta lainsäädäntö ei aina pysy tekniikan kehityksen vauhdissa mukana tai kansainvälisessä lainsäädännössä on annettu sopimusmaiden toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuus määrätä omia teknisiä vaatimuksia. Tällaisten poikkeuksien varalle Tukesille on lainsäädännössä annettu toimivalta hyväksyä mm. poikkeuslupia, teknisiä koodeja ja kuljetusehtoja sekä Traficomin VAK-määräyksen mukaisia lisävaatimuksia. Alla kerrotaan tarkemmin Tukesin toimivallasta ja sen nojalla annetuista päätöksistä.

Koronavirus (COVID 19) ja kansainvälisesti sovitut poikkeukset

Suomi on allekirjoittanut ADR-erillissopimukset M324, M325, M326 ja M327 sekä RID-erillissopimukset 1/2020, 2/2020 ja 4/2020

Koronavirus (COVID 19) tilanteesta johtuen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on allekirjoittanut erillissopimukset, joilla sallitaan ADR-ajoluvan, ADR- ja RID-turvallisuusneuvonantajien todistusten, junavaunujen ja ajoneuvojen säiliöiden vaatimustenmukaisuuden hyväksyntöjen ja ajoneuvon VAK-hyväksynnän voimassaolon pidentämiset poikkeuksellisesti vuonna 2020.

Erillissopimukset ADR M325 ja RID 2-2020 pidentävät VAK-kuljetussäiliöiden tarkastusten voimassaoloa seuraavasti:

 • ADR M325: ADR-sopimuksen 6.8.2.4, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 ja 6.10.4 kohdan määräyksistä poiketen, säiliöiden määräaikaistarkastukset tai välitarkastukset, joiden voimassaolo päättyy 1.3.2020 - 1.8.2020, pysyvät voimassa 30.8.2020 saakka. Nämä tarkastukset on tehtävä 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 tai 6.10.4 kohdan mukaisesti ennen 1.9.2020. Näihin tarkastuksiin liittyvän merkinnän on oltava 6.8.2.5.1 tai 6.8.3.5.10 kohdan mukainen.

 • RID 2-2020: RID-määräysten 6.8.2.4, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 ja 6.10.4 kohdan määräyksistä poiketen, säiliöiden määräaikaistarkastukset tai välitarkastukset, joiden voimassaolo päättyy 1.3.2020 - 1.8.2020, pysyvät voimassa 30.8.2020 saakka. Nämä tarkastukset on tehtävä 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 tai 6.10.4 kohdan mukaisesti ennen 1.9.2020. Näihin tarkastuksiin liittyvän merkinnän on oltava 6.8.2.5.1 tai 6.8.3.5.10 kohdan mukainen.

Katso erillissopimusten sisältö käännöksineen tarkemmin Traficomin sivuilta: ADR M324 ja M325 sekä RID 1/2020 ja 2/2020

Lisäksi Traficom on allekirjoittanut erillissopimukset, joilla sallitaan paineastioiden, UN-säiliöiden ja UN-MEG-konttien määräaikaisten tarkastusten voimassaolo poikkeusaikana. Tarkoituksena on myös tarpeen vaatiessa mahdollistaa se, ettei poikkeusoloissa rajoiteta esimerkiksi sairaaloissa tarvittavien kaasujen saatavuutta. 

Erillissopimuksilla ADR M326, M327 ja RID 4/2020 sallitaan muiden VAK-kuljetuksissa käytettävien laitteiden (mm. paineastiat, UN-säiliöt, UN-MEG-kontit) tarkastusten voimassaolon pidentämiset poikkeuksellisesti vuonna 2020:

 • ADR M326: ADR-sopimuksen kohdan 1.5.1 mukainen erillissopimus, joka koskee luokan 2 kaasujen kuljetukseen tarkoitettujen paineastioiden määräaikaistarkastusta ja -testausta.

  ADR-sopimuksen 4.1.6.10 kohdan sekä 4.1.4.1 kohdan pakkaustavan P200 (3) (d) – liittyen taulukoihin 1 ja 2 – sekä pakkaustavan P200 (9) määräyksestä poiketen, erillissopimuksen UN-numeroihin kuuluvien kaasujen täyttöön tulevien paineastioiden, joiden määräaikaistarkastuksen ja -testauksen määräaika on umpeutunut, täyttö ja kuljetus sallitaan.

  ADR-sopimuksen 4.1.6.10 kohdan sekä 4.1.4.1 kohdan pakkaustavan P203 (8) poiketen, erillissopimuksen UN-numeroihin kuuluvien kaasujen täyttöön tulevien suljettujen kryoastioiden, joiden määräaikaistarkastuksen ja -testauksen määräaika on umpeutunut, täyttö ja kuljetus sallitaan.

 • ADR M327: ADR-sopimuksen kohdan 1.5.1 mukainen erillissopimus, joka koskee ADR-sopimuksen kohdassa 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 ja 6.7.5.12.2 tarkoitettua UN-säiliöiden ja UN-MEG-konttien määräaikaistarkastusta ja välitarkastusta.

  ADR-sopimuksen 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 ja 6.7.5.12.2 kohdan määräyksistä poiketen, UN-säiliöiden ja UN-MEG-konttien määräaikaistarkastukset tai välitarkastukset, joiden voimassaolo päättyy 1.3.2020 - 1.8.2020, pysyvät voimassa 31.8.2020 saakka. Nämä tarkastukset on tehtävä 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 tai 6.7.5.12 kohdan mukaisesti ennen 1.9.2020. Näihin tarkastuksiin liittyvän merkinnän on oltava 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 tai 6.7.5.13.1 kohdan mukainen.

 • RID 4/2020: RID-määräysten kohdan 1.5.1 mukainen erillissopimus, joka koskee RID-määräysten kohdassa 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 ja 6.7.5.12.2 tarkoitettua UN-säiliöiden ja UN-MEG-konttien määräaikaistarkastusta ja välitarkastusta

  RID-määräysten 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 ja 6.7.5.12.2 kohdan määräyksistä poiketen, UN-säiliöiden ja UN-MEG-konttien määräaikaistarkastukset tai välitarkastukset, joiden voimassaolo päättyy 1.3.2020 - 1.8.2020, pysyvät voimassa 31.8.2020 saakka. Nämä tarkastukset on tehtävä 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 tai 6.7.5.12 kohdan mukaisesti ennen 1.9.2020. Näihin tarkastuksiin liittyvän merkinnän on oltava 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 tai 6.7.5.13.1 kohdan mukainen.

Katso erillissopimusten sisältö käännöksineen tarkemmin Traficomin sivuilta: ADR M326 ja M327 sekä RID 4/2020.

Tulevat ADR ja RID-erillissopimukset

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on valmistelee myös muita erillissopimuksia. Erillissopimuksien soveltaminen Suomessa edellyttää sitä, että Suomi on mukana erillissopimuksessa. Traficom tiedottaa sopimusten allekirjoittamisesta omilla VAK-ajankohtaissivuillaan.

Uusien ADR-erillissopimusten tilannetta voi seurata UNECE:n sivuilla

Uusien RID-erillissopimusten tilannetta voi seurata OTIF:n sivuilla

VAK-säiliöiden tiiviys- ja painekokeissa käytettävät koeväliaineet

Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden nestepaine- ja tiiviyskokeet on tehtävä säiliön tarkastusten yhteydessä ja niissä pitää käyttää koeväliaineena ensisijaisesti vettä. Syövyttäviä ja myrkyllisiä aineita ei saa käyttää.  Myös kaasun käyttö on turvallisuusriski.  Koeväliaineen on sovittava yhteen säiliön materiaalin ja säiliössä kuljetettavan aineen kanssa. Koeväliaine ei saa aiheuttaa vaaraa tarkastajalle tai läheisyydessä oleville henkilöille. Kustannussyyt eivät ole peruste väliaineen vaihtamiselle.

VAK-säiliöiden nestepaine- ja tiiviyskoe pitää tehdä säiliön väli- ja määräaikaistarkastuksen yhteydessä Traficomin VAK-määräyksen mukaisesti. Säiliö on ponnistettava paineella, joka on vähintään yhtä suuri kuin suurin sallittu käyttöpaine. Asetuksen mukaan vaarallisten aineiden metalliset kuljetussäiliöt on testattava, tarkastettava ja merkittävä VAK:n viitestandardin EN 12972 mukaisesti.

Kuljetussäiliöiden nestepainekokeessa ja tiiviyskokeessa on käytettävä koeväliaineena pääasiallisesti vettä. Syövyttäviä tai myrkyllisiä aineita ei kokeessa saa käyttää. Muita väliaineita voidaan käyttää vain tarkastajan suostumuksella ja erityistilanteessa, jos se on perusteltua kuljetettavan aineen ominaisuuksista tai aineen käytön turvallisuudesta johtuen. Silloinkin väliaineen on sovittava yhteen säiliön materiaalin ja säiliössä kuljetettavan aineen kanssa, eikä se saa missään tilanteessa aiheuttaa vaaraa tarkastajille tai muille läheisyydessä oleville henkilöille. Erityisesti silloin, kun koeväliaineena käytetään kaasua, on kiinnitettävä huomiota standardin EN 12972 liitteen C mukaisiin varotoimenpiteisiin.

Painekokeen tekeminen kaasulla on aina turvallisuusriski ja sitä tulee välttää. Jos perustellusta syystä päädytään tekemän tiiviyskoe muulla kuin vedellä, tulee siitä informoida mahdollisimman nopeasti toista tarkastuslaitosta sekä Tukesia. Tällä menettelyllä taataan tasa-arvoiset tarkastusmenettelyt kaikille toimijoille.

Polttonesteen käyttö polttonesteen kuljetussäiliöiden määräaikais- ja tiiviystarkastuksen väliaineena ei ole sallittua, koska VAK-määräysten mukaan korvaavan koeväliaineen leimahduspisteen on oltava yli 61° C ja tämä vaatimus ei polttoöljyn ja dieselin kohdalla täyty.

Luettelo vakiintuneista poikkeavista väliaineista

Aine Koeväliaine
lentopetroli lentopetroli
nestekaasu typpi, varusteiden toiminta
  nestekaasu (kuljetettava aine), tiiveyskoe
bitumisäiliöt kuuma bitumi
butadieeni typpi

Näiden väliaineiden käyttämisestä ei tarvitse informoida erikseen.

Tukesin hyväksymät standardit

Traficomin VAK-määräyksessä on säiliöiden rakennetta, varusteita, tyyppihyväksyntää, tarkastusta, testausta ja merkintää koskeva standardiluettelo. Luettelo sisältää ns. viitestandardit, joita pitää käyttää säiliöiden suunnittelussa, valmistuksessa ja testauksessa.

Tukes voi hyväksyä käyttöön standardin, joka on jo hyväksytty viitestandardiksi tuleviin kansainvälisiin ADR-määräyksiin.

Tukesin hyväksymät standardit

Standardi Otsikko Sovellettavat kohdat Soveltaminen Latauslinkki

EN 12972:2018

Tanks for transport of dangerous goods - Testing, inspection and marking of metallic tanks

6.8.2.3

1.1.2019 - Toistaiseksi

Päätös 7060/08.01/2019

Tekniset koodit

Traficomin VAK-määräyksen mukaan Tukesilla on oikeus tunnustaa teknisiä koodeja, joilla saavutetaan sama turvallisuustaso, ottaen huomioon tieteen ja tekniikan kehitys

 • kun viitestandardia ei ole määräyksen standardiluettelossa tai
 • kun kyse on tietyistä erityistapauksista, joita ei ole mainittu standardiluettelon viitestandardissa.

Säiliöiden on kuitenkin oltava vähintään Traficomin määräyksen kohdan 6.8.2 vähimmäisvaatimusten mukaisia.

Tukesin hyväksymät tekniset koodit

Luvan numero Hakija Päivämäärä Voimassaolo Käyttötarkoitus Latauslinkki
-          

Poikkeusluvat

Tukes voi antaa luvan poiketa laissa annetuista säännöksistä ja määräyksistä. Lupaa voi hakea yksittäistapauksessa pakkausten ja säiliöiden kuljetukseen. Radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden kuljetukseen poikkeuslupa tulee hakea Säteilyturvakeskukselta (STUK). Tukes myöntää poikkeusluvan turvallisuuden kannalta tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla. Tukes voi myöntää poikkeuksia vain, jos poikkeamiseen on erityinen pakottava tarve tai jos säännösten tai määräysten noudattaminen aiheuttaa huomattavaa haittaa. Poikkeuksen myöntäminen edellyttää lisäksi, että vaadittava turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin. Huom. Poikkeusluvat ovat kansallisia eli voimassa Suomessa suoritettavissa kuljetuksissa ellei muuta mainita.

Tukesin hyväksymät poikkeusluvat

Luvan numero Hakija Päivämäärä Voimassaolo Käyttötarkoitus Latauslinkki

8312/08.01/2019

Kemira Chemicals Oy

9.12.2019

31.10.2021

Väliaikainen kuljetuslupa prosessin välituotteelle UN 3099

Päätös 8312/08.01/2019

6787/08.01/2019

Finncont Oy (valmistaja), Ramirent Oyj (omistaja)

18.10.2019

1.11.2022

Poikkeuslupa rakennetyypin VTT10FIT IBC-pakkauksella toteutettavalle käyttöikäpilottikokeelle. Kohteet 001-050.

Päätös 6787/08.02/2019
Liite 3 (päätöksen tiivistelmä)
UN-hyväksyntä

3708/08.01/2019

Espoon kaupunki, Kaupunkitekniikan keskus / Infrapalvelut

5.7.2019

1.5.2021

Poikkeuslupa lumensulatuslaitteen Trecan PD-80 polttoainesäiliölle

Päätös 3708/08.01/2019
Liite 2 (kuvat)

4967/08.01/2019

Rundbergs Bil & Service Ab

14.6.2019

31.12.2019

Poikkeuslupa VAK-alumiinisäiliön käytöstä bitumin (UN3257) kuljetuksessa: Säiliöiden valmistusnumerot: 202

Päätös 4967/08.01/2019

4737/08.01/2019

Fortum Waste Solutions Oy

11.6.2019

31.7.2019

Poikkeuslupa suurikokoisen vaurioituineen litiumioniakun konttikuljetukseen

Päätös 4737/08.01/2019

4572/08.01/2019

Termostankki Oy

6.6.2019

31.12.2019

Poikkeuslupa VAK-alumiinisäiliön käytöstä bitumin (UN3257) kuljetuksessa: Säiliöiden valmistusnumerot: KAR-373, YF-9552 ja KAR-265

Päätös 4572/08.01/2019

3747/08.01/2019

Kuljetusliike M&M Tolvanen Oy

14.5.2019

31.12.2019

Poikkeuslupa VAK-alumiinisäiliön käytöstä bitumin (UN3257) kuljetuksessa: Säiliöiden valmistusnumerot: 361, 365 ja 214

Päätös 3747/08.01/2019

3774/08.01/2019

Kuljetusliike VR Rantanen Oy

14.5.2019

31.12.2019

Poikkeuslupa VAK-alumiinisäiliön käytöstä bitumin (UN3257) kuljetuksessa: Säiliöiden valmistusnumerot: 371

Päätös 3774/08.01/2019

3550/08.01/2019

Kari Isotalo Oy

13.5.2019

31.12.2019

Poikkeuslupa VAK-alumiinisäiliön käytöstä bitumin (UN3257) kuljetuksessa: Säiliöiden valmistusnumerot: 256 ja 1198

Päätös 3550/08.01/2019

3709/08.01/2019

Aarni Isotalo Oy

13.5.2019

31.12.2019

Poikkeuslupa VAK-alumiinisäiliön käytöstä bitumin (UN3257) kuljetuksessa: Säiliöided valmistusnumerot:299, YF918S18S96049759, 303, YF918S18S96049758, 255, 221, 290, 237, MA-1184, 1348, ET 17764, 319, 323, 304, 344, 251, ET 45040, 2163, 310, 298, 1108 ja 325

Päätös 3709/08.01/2019

3434/08.01/2019

Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin tehtaat

15.4.2019

1.7.2020

75 % typpihapon kuljettamisen poikkeuslupa (Poikkeusluvan 3068/37/2018 muutos) Päätös 3434/08.01/2019

3064/37/2018

Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin tehtaat

20.6.2018

1.7.2020

75 %  typpihapon kuljettamisen poikkeuslupa Päivitetty: Päätös 3434/08.01/2019

3225/37/2017

Oy Forcit Ab

7.5.2018

31.5.2022

Poikkeuslupa Oy Forcit Ab:n panostusajoneuvoille (MEMU), korjaus alustoihin ja korinumeroihin

-

73/37/2018

Kemira Chemicals Oy

29.1.2018

31.3.2020

Väliaikainen kuljetuslupa prosessin välituotteelle UN 3099

-

7084/37/2017

VR

20.12.2017

1.3.2022

Poikkeuslupa nestekaasuvaunujen säiliöille

-

3225/37/2017

Oy Forcit Ab

5.7.2017

31.5.2022

Poikkeuslupa Oy Forcit Ab:n panostusajoneuvoille (MEMU)

-

Hyväksytyt kuljetusehdot

Tukes on lain vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) 6 §:n ja 23 a §:n mukainen toimivaltainen viranomainen, jolla on oikeus hyväksyä Traficomin VAK-määräyksessä määrättyjä kuljetusehtoja. Tukesilla on mm. toimivalta määrätä kuljetusehdot sellaisille kennoille ja akuille, jotka voivat tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa purkautua nopeasti, reagoida vaarallisesti, leimahtaa tai tuottaa vaarallisissa määrin lämpöä tai myrkyllisiä, syövyttäviä tai palavia kaasuja tai höyryjä. Edellä mainittujen vahingoittuneiden tai puutteellisten akkujen kuljettaminen ilman Tukesin määräämiä kuljetusehtoja ei ole sallittua.

Tukesin hyväksymät kuljetusehdot

Luvan numero Hakija Päivämäärä Voimassaolo Käyttötarkoitus Latauslinkki

3831/08.01/2019

uRecycle Industrial Batteries Oy

27.6.2019

1.7.2021

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymät kuljetusehdot (kriittisessä tilassa olevat litiumakut, erityismääräys 376) (Päätöksen 7232/37/2017 jatkopäätös) Päätös 3831/08.01/2019

 

Ota yhteyttä