Kromi(VI)-yhdisteet nahkatuotteissa

REACH-asetuksessa rajoitetaan kromi(VI)-yhdisteiden pitoisuutta ihokosketukseen joutuvissa nahkatuotteissa ja esineissä, joissa on nahkaisia osia. Tuotteita ei saa saattaa markkinoille ts. maahantuoda, myydä tai toimittaa vastikkeetta, jos nahka tai nahkaosa sisältää kromi(VI):a 3 mg/kg (0,0003 painoprosenttia) tai enemmän.

Rajoitus koskee tuotteita, jotka tavanomaisissa tai kohtuullisesti ennakoitavissa käyttöolosuhteissa joutuvat kosketukseen ihon kanssa. Rajoitus koskee esimerkiksi kenkiä ja käsineitä. Rajoitus ei koske tuotteita, jotka ovat olleet käytössä ennen toukokuuta 2015.

Kromi(VI) aiheuttaa allergiaa

Kromi(VI)-yhdisteille voi herkistyä, jos iho joutuu suoraan tai välillisesti kosketukseen kromi(VI):ta sisältävän nahkan kanssa. Ihokosketus saattaa aiheuttaa allergisen reaktion aineelle jo herkistyneille henkilöille myös pienemmillä pitoisuuksilla kuin ne pitoisuudet, joiden on todettu johtavan herkistymiseen.

Kromi(III):sta kromi(VI):ksi

Kromi(VI)-yhdisteitä muodostuu nahassa kromi(III)-yhdisteiden hapettuessa. Kromi(III)-yhdisteitä lisätään kollageenin alayksiköiden silloittamiseksi eräisissä nahan parkitsemisprosesseissa. Näin nahan mitanpitävyyttä sekä sen kulutus- ja lämmönkestävyyttä saadaan parannettua.

Kromi(VI):n muodostumista voidaan vähentää parkitsemistekniikkaa vaihtamalla. Kromi(VI):a voi muodostua myös myöhemmin nahkatuotteen elinkaaren aikana. Muodostumista voidaan estää UV-säteilyä välttämällä ja pitämällä ilmankosteus ja lämpötila sopivina.

Määritysmenetelmä

Tällä hetkellä ainoa kansainvälisesti tunnustettu analyysimenetelmä kromi(VI):lle nahassa on EN ISO 17075 -standardin mukainen. Menetelmän määritysraja on 3 mg/kg. Tämän raja-arvon avulla vähennetään arviolta 80 prosenttia nahkatuotteissa esiintyvien kromi(VI)-yhdisteiden aiheuttamista uusien allergisten ihoreaktioiden synnystä.

Kromi(VI):n aiheuttaman allergisen ihottuman esiintymisen määrää seurataan. Rajoitusta tarkistetaan, jos allergioiden määrä ei vähene tai jos käyttöön saadaan luotettavaksi todettu analyysimenetelmä pienempien kromi(VI)-pitoisuuksien määrittämiseksi.

Lainsäädäntö

REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006
LIITE XVII: Tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset