Sementin kromi VI -pitoisuuden rajoittaminen

Liukoinen kuudenarvoinen kromi sementissä on haitallista, sillä kromi VI:lle altistuminen voi aiheuttaa muun muassa herkistymistä ja voimakasta ihoallergiaa. Sementissä on luonnostaan pieni määrä tätä vesiliukoisessa muodossa esiintyvää kromia, mutta se voidaan sitoa lähes kokonaan liukenemattomaan muotoon sementin valmistusprosessissa.

Sementti

Kromipitoisuuden haitat

Vesiliukoiset kromi VI -yhdisteet (kromihappo, kromaatit, dikromaatit) on luokiteltu muun muassa syöpää aiheuttaviksi ja herkistäviksi aineiksi CLP-asetuksen yhdenmukaistettujen luokitusten luettelossa. Ne voivat aiheuttaa kivuliaan, työkyvyttömyyteen johtavan allergisen ihottuman ihmisissä, jotka altistuvat rakennusteollisuuden paljon käyttämille märille betonivalmisteille.

Sementin kromi VI -pitoisuuden alentaminen on mahdollista passivoimalla se tuotantovaiheessa vähemmän haitalliseksi kromi III:ksi. Passivointi tehdään lisäämällä sementtiin pelkistävää ainetta, yleisesti rautasulfaattia. Haitalliset terveysvaikutukset ovat vähentyneet merkittävästi maissa, joissa tekniikka on otettu käyttöön.

Kromipitoisuuden rajoittaminen

Sementin kromipitoisuutta rajoitetaan REACH-asetuksella (EY) 1907/2006.

Sementtiä tai sementtiä sisältäviä seoksia ei saa käyttää tai saattaa EU-markkinoille (maahantuoda, myydä tai luovuttaa vastikkeetta), jos ne sisältävät veteen sekoitettuna enemmän kuin 2 mg/kg (0,0002 %) liukoista kromi VI:tta sementin kokonaiskuivapainosta.

Jos sementin kromi VI:n pitoisuuden alentamiseen on käytetty pelkistävää ainetta, sementin tai sementtiä sisältävän valmisteen pakkauksessa on oltava selvästi luettavat ja pysyvät merkinnät

  1. pakkauspäivämäärästä
  2. varastointiolosuhteista
  3. varastointiajasta,

jotka riittävät ylläpitämään pelkistävän

aineen tehon ja pitämään vesiliukoisen kromi VI:n pitoisuuden säädetyn rajan alapuolella.

Rajoituksen kromi VI:n pitoisuusvaatimuksia ei sovelleta sementin EU-markkinoille saattamiseen tai käyttöön valvotuissa, suljetuissa ja täysin automatisoiduissa prosesseissa, joissa sementtiä ja sementtiä sisältäviä seoksia käsitellään ainoastaan koneellisesti eikä ihokosketukseen ole mahdollisuutta.

Lainsäädäntö: REACH-asetus (EY) 1907/2006, liitteen XVII rajoitus 47

CLP-asetuksen mukaiset merkinnät

Edellä mainittujen merkintöjen lisäksi sementtipakkauksissa on oltava CLP-asetuksen (EY) 1272/2008 mukainen varoitusetiketti suomeksi ja ruotsiksi.

Valmiiksi sekoitettuun sementtiin ja märkään betoniin sovelletaan artiklaa 29(3): aineen tai seoksen, joka toimitetaan yleiseen kulutukseen irtoaineena ilman pakkausta, mukana pitää olla kopio 17. artiklan mukaisista varoitusmerkinnöistä.

Kuten muita vaaralliseksi luokiteltavia aineita, myöskään sementtiä tai sementtiseosta kuivana, ei saa toimittaa pakkaamattomana yleiseen kulutukseen.

Lainsäädäntö: CLP-asetus, liite II, kohta 5.

Jos sementtiä tai sementtiseosta ei ole luokiteltu ja merkitty herkistäväksi vaaralausekkeella H317 (Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion), sementtien tai sementtiseosten pakkaukset, jotka sisältävät yli 0,0002% liukoista kromi VI:tta sementin kuivapainosta, on merkittävä lausekkeella EUH203 (Sisältää VI-arvoista kromia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion).

Lainsäädäntö: CLP-asetus, liite II, kohta 2.3

Vaatimus voi koskea rajoituksen soveltamisen ulkopuolelle jäävää tilannetta (rajoituskohta 47(3)), jossa sementti tai sementtiä sisältävä seos saatetaan markkinoille ja käyttöön valvotuissa ja suljetuissa ja täysin automatisoiduissa prosesseissa ainoastaan koneellisesti, koska vain tällä tavoin käytettävän sementin tai sementtiseoksen kromi VI-pitoisuus voi ylittää kyseisen raja-arvon.

Sementin CE-merkintä

Sementti on betonin tärkein sideaine, ja rakenteellisessa betonissa tulee aina käyttää standardin mukaisia CE-merkittyjä sementtejä. Sementtien laatuvaatimukset on määritelty sementtistandardissa SFS-EN 197-1. CE-merkintä ei poista tarvetta edellä mainittuihin REACH- ja CLP-asetusten mukaisiin merkintöihin.

Valvonta

Kemikaalilain mukaisia valvontaviranomaisia ovat Tukes, työsuojeluviranomainen sekä tulli.

Tukes valvoo sementtipakkauksia kromi VI-rajoituksen osalta.

Tulli valvoo rajoitusta, kun sementtiä tuodaan maahan.

Määrittäminen ja menetelmät

REACH-asetuksen rajoituksen 47 kohdan 1 vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseksi sementin ja sementtiä sisältävien seosten vesiliukoisen kromi VI:n pitoisuuden määrittämisessä pitää noudattaa Euroopan standardointikomitean (CEN) antamaa standardimenetelmää.

Menetelmät:

  • SFS-EN 196-10:2006. Sementin testausmenetelmät. Sementin vesiliukoisen kromi (VI):n määritys.
  • SFS-EN 196-7:2008. Sementin testausmenetelmät. Osa 7: Näytteiden otto ja käsittely.