Seosten luokitus CLP-asetuksen mukaan: ympäristövaarat

Vaara vesiympäristölle

Seos voidaan luokitella välittömään kategoriaan ja kroonisiin kategorioihin 1, 2, 3 tai 4. Välitön kategoria ja krooniset kategoriat ovat toisistaan riippumattomia, joten seos voidaan luokitella molempiin kategorioihin tai vain toiseen niistä. Seosten ympäristövaaraluokitus lähtee liikkeelle saatavilla olevista tiedoista. Käytä luokituksessa  vaiheittaista lähestymistapaa. Käytä ensisijaisesti testattua tietoa seoksen vesieliömyrkyllisyydestä. Jos saatavilla on testattua tietoa seoksen aineosista tai toisista vastaavista testatuista seoksista, voit käyttää päättelysääntöjä. Jos edellä mainittua tietoa ei ole, tee luokitus yhteenlaskumenetelmällä aineosien luokitukseen perustuen.

Vaiheittainen lähestymistapa

 1) Seoksen testaamiseen perustuva luokitus

Jos seoksen vesieliömyrkyllisyys on testattu kolmella CLP-asetuksessa määritellyllä ravintoketjun tasolla (kala, äyriäinen ja levä/vesikasvi), käytä luokitukseen aineiden luokituskriteereitä:

Luokitus kategoriaan välitön 1 (Aquatic Acute 1) 

a) Jos koko seoksella tehdyn lyhytaikaisen kala-, äyriäis- ja/tai levätestin alhaisin testitulos (LC50- tai EC50-arvo) on ≤ 1 mg/l, luokittele seos kategoriaan välitön 1.

b) Jos koko seoksella tehtyjen lyhytaikaisten kala-, äyriäis- ja/tai levätestien tulokset (LC50- tai EC50-arvot) ovat > 1 mg/l, älä luokittele seostavälittömän vaaran perusteella.

Luokitus kategorioihin krooninen 1, 2 ja 3 (Aquatic Chronic 1,2, 3)

a) Jos koko seokselle on saatavissa kroonista myrkyllisyyttä koskevat tiedot kala-, äyriäis- ja/tai levätestistä ja testatun seoksen EC10 tai NOEC ≤ 1 mg/l:

  1. luokittele seos kategoriaan krooninen 1, 2 tai 3 'nopeasti hajoavana', jos voit päätellä saatavilla olevien tietojen perusteella, että seoksen kaikki merkitykselliset aineosat ovat nopeasti hajoavia (CLP-asetuksen taulukko 4.1.0 b) ii)
  2. ellei seosta voida pitää nopeasti hajoavana, luokittele se kategoriaan krooninen 1 tai 2 'ei nopeasti hajoavana' (CLP-asetuksen taulukko 4.1.0 b) i).

b) Jos koko seokselle on saatavilla kroonista myrkyllisyyttä koskevat tulokset kala-, äyriäis- ja/tai levätestistä (NOEC tai EC10-arvot) ja ne kaikki ovat > 1 mg/l, seokselle ei tule luokitusta pitkäaikaisen vaaran perusteella kategoriaan krooninen 1, 2 tai 3.

Jos saatavilla olevien tietojen perusteella ei em. kriteerien mukaista luokitusta tule, mutta toteat kuitenkin, että on syytä huoleen, luokittele seos kategoriaan krooninen 4 (turvaverkkoluokitus).

2) Päättelysääntöihin perustuva luokitus

Jos seoksen vesieliömyrkyllisyydestä ei ole testattua tietoa, mutta sen yksittäisistä aineosista ja samankaltaisista testatuista seoksista on olemassa riittävää tietoa, voit käyttää päättelysääntöjä. Päättelysäännöt koskevat laimentamista, valmistuserien samankaltaisuutta, erittäin vaarallisten seosten väkevöittämistä, interpolointia myrkyllisyyskategorian sisällä ja olennaisilta osiltaan samankaltaisia seoksia.

Esimerkki - laimentaminen

Seos on luokiteltu kategorioihin välitön ja krooninen 1. Luokittelu perustuu olemassa oleviin lyhytaikaisen testin (LC50 0.5 mg/l) ja kroonisten testien tuloksiin (NOEC-arvot välillä 0.07 < 0.1 mg/)) sekä tietoon, ettei seos ole nopeasti hajoava.

Seosta laimennetaan kymmenkertaisesti vedellä, jolloin uuden seoksen myrkyllisyyttä voi tarkastella alkuperäisen seoksen perusteella.

Välitön vaara: LC50 10 x 0.5 mg/l = 5 mg/l, joka > 1 mg/l, siten ei luokitusta.

Pitkäaikainen vaara: NOEC-arvot välillä 0.7 < 1 mg/l (10 x 0.07 mg/l ja 10 x 0.1 mg/l), jotka 0.1 ≤ 1 mg/l, siten luokitellaan kategoriaan krooninen 2.

3) Luokiteltujen aineosien yhteenlaskumenetelmä

Jos edellä mainitut tavat eivät ole mahdollisia, luokittele seos sen sisältämien aineiden pitoisuuden ja aineiden luokitusten perusteella. Katso ensimmäiseksi yhteenlaskumenetelmässä huomioon otettavat aineet oheisen raja-arvotaulukon mukaisesti. Jos aineelle on CLP-asetuksen liitteen VI taulukossa 3.1 annettu harmonisoitu luokitus, käytä sitä ja siihen liittyvää M-kerrointa. Koska välitön ja krooninen luokitus ovat toisistaan riippumattomia, aineelle voi olla annettuna kaksi erillistä M-kerrointa. Jos M-kertoimia on vain yksi, käytä sitä sekä välittömän että kroonisen myrkyllisyyden määrittämisessä. Jos aineelle ei em. taulukossa ole annettu M-kerrointa, yrityksen pitää määritellä se itse. Ellei aineelle löydy sopivaa nimikettä taulukosta 3.1 tai jos aineelle ei ole annettu ympäristövaaraluokitusta, yrityksen pitää itse luokitella aine.

Aineen käyttöturvallisuustiedotteessa pitää tavallisesti antaa aineeen luokitus ja M-kertoimet. Yritysten aineelle antamia luokituksia on saatavilla myös Euroopan kemikaaliviraston luokitusten ja merkintöjen luettelossa. Muun tiedon puuttuessa näitä voi käyttää. Kun tiedät seoksen sisältämät huomioon otettavat aineet, niiden pitoisuuden, luokituksen ja M-kertoimen/M-kertoimet, voit määrittää seoksen luokituksen alla olevien yhteenlaskukaavojen mukaisesti. Muodosta jokaisesta aineesta tulo (aineen pitoisuus x M-kerroin), laske tulot yhteen ja jos summa on suurempi tai yhtä suuri kuin 25, seos saa kyseisen luokituksen. Välittömän vaaran kategorioita on vain yksi ja luokitus selviää yhden laskutoimituksen jälkeen. Etene kroonisissa kategorioissa seuraavaan kategoriaan, jos edellinen ei toteudu.

Raja-arvot seoksen luokituksessa huomioon otettaville aineille

  • Välittömään ja krooniseen kategoriaan 1 luokitellut aineet: 0,1 paino-%
  • Kroonisiin kategorioihin 2,3 ja 4 luokitellut aineet: 1 paino-%

Jos välittömään tai krooniseen kategoriaan 1 luokitelluille aineille on annettu M-kerroin liitteen VI taulukossa 3.1. tai luokitusten ja merkintöjen luettelossa, raja-arvo on 0,1 jaettuna kyseisen aineen M-kertoimella.

Näiden aineosien summa, jotka on luokiteltu seuraavasti Seoksen luokitus
∑ (välitön kategoria 1* x M) ≥ 25 % Välitön kategoria 1
∑ (krooninen kategoria 1* x M) ≥ 25 % Krooninen kategoria 1
∑ (M x 10 x krooninen kategoria 1*) +
∑ krooninen kategoria 2* ≥ 25 %
Krooninen kategoria 2

∑ (M x 100 x krooninen kategoria 1*) +
∑ (10 x  krooninen kategoria 2*) +
∑ krooninen kategoria 3* ≥ 25 %

Krooninen kategoria 3

∑ krooninen kategoria 1* +
∑ krooninen kategoria 2* +
∑ krooninen kategoria 3* +
∑ krooninen kategoria 4* ≥ 25 %

Krooninen kategoria 4

*= ko. kategoriaan luokitellun aineen p-%

Kun riittävää myrkyllisyystietoa on saatavissa useammalle kuin yhdelle seoksen aineosalle, laske kyseisten aineosien yhdistetty myrkyllisyys käyttämällä yhteenlaskukaavaa sekä välittömälle että krooniselle myrkyllisyydelle (CLP-asetuksen liite I, 4.1.3.5.2). Laskutoimituksen tuloksena saatavan myrkyllisyyden avulla saat kyseiselle seoksen osalle luokituksen, jota voit käyttää yhteenlaskumenetelmässä.

Esimerkki - yhteenlaskumenetelmä

  Pitoisuus seoksessa Välitön kategoria M Krooninen kategoria M
Aine 1 1 Välitön 1 10 Krooninen 1 10
Aine 2 3 Välitön 1 1 Krooninen 2 -
Aine 3 10 - - - -

 

Välitön vaara

Luokittele seos välitön kategoria 1, jos ∑ Välitön kategoria 1 x M ≥ 25 %.

(1 x 10)+(3x1)=13, ei luokitusta, koska summa on < 25 %

Krooninen vaara

Luokittele krooninen kategoria 1, jos ∑ Krooninen kategoria 1 x M ≥ 25 %, jos ei niin jatka;

Luokittele krooninen kategoria 2, jos ∑ (M x 10 x krooninen kategoria 1*) + ∑ krooninen kategoria 2 ≥ 25 %, jos ei niin jatka;

Luokittele krooninen kategoria 3, jos ∑ (M x 100 x krooninen kategoria 1) +∑ (10 x krooninen kategoria 2) + ∑ krooninen kategoria 3 ≥ 25 %, jos ei niin jatka;

Luokittele krooninen kategoria 4, jos ∑ Krooninen kategoria 1 + ∑ krooninen kategoria 2 + ∑ krooninen kategoria 3 + ∑ krooninen kategoria 4 ≥ 25 %

(1 x 10) = 10, ei krooninen 1 luokitusta, koska < 25 %, jatka;

(10 x 10 x 1) + 3 = 103, luokittele krooninen kategoria 2, koska summa on > 25 %)

Seosten luokitus, kun sen aineosista ei ole käyttökelpoista tietoa

Jos et voi luokitella seosta yhteen tai useampaan lopulliseen vaarakategoriaan tiedon puutteen vuoksi, luokittele seos tunnettujen aineosiensa perusteella ja lisää varoitusetikettiin ja käyttöturvallisuustiedotteeseen huomautus: ’x % seoksesta koostuu aineosista, joiden vaaroja vesiympäristölle ei tunneta’.

Vaara otsonikerrokselle

Luokittele seos vaaralliseksi otsonikerrokselle (kategoria 1), jos se sisältää yksittäisiä otsonikerrokselle vaaralliseksi luokiteltuja aineita ≥ 0,1 % (CLP-asetus, liite I, 5.1.3).

Merkinnät

Kun seos saa vaarallinen vesiympäristölle ja/tai vaarallinen otsonikerrokselle -luokituksen, valitse seoksen merkinnät (varoitusmerkki, huomiosana ja vaaralauseke) alla olevista taulukoista kyseisen vaaraluokan kohdalta. Merkintöihin kuuluvat myös asianmukaiset turvalausekkeet, jotka valitset niin, että otat  huomioon vaaralausekkeet ja aineen tai seoksen käytöt. Turvalausekkeita saa  olla enintään kuusi kappaletta. Varoitusmerkkien, vaaralausekkeiden ja turvalausekkeiden käyttö määräytyy CLP-asetuksessa määriteltyjen ensisijaisuusperiaatteiden mukaan (CLP-asetuksen artiklat 26–28).

Välitön vaara ympäristölle
  Välitön 1
GHS-varoitusmerkki Varoitusmerkki: ympäristövaara
Huomiosana Varoitus
Vaaralauseke H400: Erittäin myrkyllistä vesieliöille

Huom! Jos seokselle tulee Välitön 1 (H400) luokituksen lisäksi Krooninen 1 (H410), Krooninen 2 (H411), Krooninen 3 (H412) tai Krooninen 4 (H413) luokitus, yhdistyvät vaaralausekkeet siten, että merkinnöissä käytetään vain vaaralauseketta H410.

Pitkäaikainen vaara vesiympäristölle
  Krooninen 1 Krooninen 2 Krooninen 3 Krooninen 4
GHS-varoitusmerkit Varoitusmerkki: ympäristövaara Varoitusmerkki: ympäristövaara Ei varoitusmerkkiä Ei varoitusmerkkiä
Huomiosana Varoitus Ei huomiosanaa Ei huomiosanaa Ei huomiosanaa
Vaaralauseke H410: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia H413: Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille

 

 

Otsonikerrokselle vaarallisten aineiden merkinnät
Symboli / varoitusmerkki Varoitusmerkki: terveysvaara / vaarallinen otsonikerrokselle
Huomiosana Varoitus
Vaaralauseke H420: Vahingoittaa kansanterveyttä ja ympäristöä tuhoamalla otsonia yläilmakehässä

 

 

Kuusi askelta seoksen luokitukseen

Kokoa tiedot
Kokoa kaikki saatavilla oleva tieto seoksesta ja sen sisältämistä yksittäisistä aineista (myös epäpuhtaudet). Tarkista, onko aineosilla harmonisoitu luokitus. Mitä tietoja sinulla on tällä hetkellä?

Tutki ja tarkista
Tutki ja tarkista tiedot. Ovatko tietosi oleellisia ja luotettavia?

Arvioi
Arvioi tiedot luokituskriteerien perusteella. Etene vaara vaaralta. Noudata vaiheittaista lähestymistapaa.

Määrittele
Jos käytät yhteenlaskumenetelmää, aloita määrittelemällä huomioon otettavat aineet

Päätä ja luokittele
Päätä luokituksesta ja merkinnöistä. Luokittele ja merkitse asianmukaisesti.

Arvioi
Arvioi luokitus tarvittaessa uudelleen. Uutta tietoa tuotetaan koko ajan - pysyttele ajan tasalla!