Kylmäala


Pätevyystodistusten ja toimintailmoitusten käsittelyaika on noin 30 päivää.

 

Kylmäalalla tarkoitetaan otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden ja eräiden fluorattuja kasvihuonekaasuja (F-kaasuja) sisältävien laitteiden asennus-, huolto- ja korjaustoimintaa, käytöstä poistoa ja vuototarkastuksia sekä kylmäaineen talteenottoa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (SER). F-kaasuja käytetään jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteissa, ajoneuvojen ilmastointilaitteissa, sammutuslaitteistoissa sekä sähköisissä kytkinlaitteissa ja liuottimissa.

 

F-kaasuista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 517/2014 ja kansallisesti ympäristönsuojelulaissa (527/2014) sekä valtioneuvoston asetuksessa (766/2016).

Asetus koskee toiminnanharjoittajia ja henkilöitä, jotka asennus- ja huoltotoiminnan yhteydessä yhdistävät tai avaavat laitteiden F-kaasuja sisältäviä kylmäainepiirejä. Lisäksi asetus koskee henkilöitä, jotka ottavat laitteista talteen F-kaasuja tai niihin pohjautuvia liuottimia. Asetuksessa säädetään pätevyysvaatimukset sekä toiminnanharjoittajan vastuuhenkilölle että asennus-, huolto- ja korjaustoimintaa sekä talteenottoa suorittavalle asentajalle.
 
F-kaasuja sisältäviä kylmäaineita ei saa myydä muille kuin Tukesin rekisteröimille, pätevöidyille henkilöille ja toiminnanharjoittajille (asetus (EU) N:o 517/2014).

 

Tiedotteita

Lisää tiedotteita
Päivitetty 15.12.2016