Ainerajoituksia teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteille

Tukes
19.6.2017 12.39
Tiedote

Teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteita koskevat vaarallisten aineiden rajoitukset tulevat voimaan heinäkuussa 2017. Lisärajoituksia on tulossa heinäkuussa 2019, kun 4 eri ftalaatin käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoitetaan. Terveydenhuollon laitteiden ja tarkkailu- ja valvontalaitteiden ftalaattirajoitukset tulevat voimaan myöhemmin, heinäkuussa 2021. Lainsäädännön soveltamisalue laajenee myös heinäkuussa 2019, kun loputkin laitteet tulevat rajoitusten piirin.

Teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteissa rajoitetaan lyijyn, kadmiumin, elohopean, kuudenarvoisen kromin, polybromattujen bifenyylien ja polybromattujen difenyylieetterien käyttöä. 22.7.2017 alkaen markkinoille saatettavat laitteet eivät saa sisältää kiellettyjä aineita, ellei niiden käyttöä ole erikseen sallittu lainsäädännössä annetuissa poikkeuksissa. Kotitalouksissa käytettäviä tarkkailu- ja valvontalaitteita vaarallisten aineiden rajoitukset ovat koskeneet jo aikaisemmin.

Heinäkuussa 2019 vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa säätelevän lainsäädännön (ns. RoHS-lainsäädäntö) soveltamisalueeseen tulevat vielä loputkin laitteet, joihin direktiiviä ei vielä ole sovellettu. Osa laitteista on erikseen rajattu soveltamisalueen ulkopuolelle.

Lainsäädäntö on vuodesta 2006 alkaen rajoittanut kuuden aineen käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Rajoitukset on myöhemmin laajennettu koskemaan myös terveydenhuollon laitteita ja tarkkailu- ja valvontalaitteita. Vuonna 2019 rajoitettavien aineiden määrä kasvaa, kun 4 ftalaatin (Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP), butyylibentsyyliftalaatti (BBP), dibutyyliftalaatti (DBP) ja di-isobutyyliftalaatti (DIBP)) käyttöä rajoitetaan markkinoille saatettavissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Terveydenhuollon laitteissa ja tarkkailu- ja valvontalaitteissa ftalaattien käyttöä rajoitetaan heinäkuusta 2021 alkaen.

Ympäristöministeriö vastaa lainsäädännön valmistelusta Suomessa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vaarallisten aineiden rajoituksia Suomessa. Terveydenhuollon laitteiden osalta valvonta kuuluu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira).

Lisätietoja:

Laki (387/2013) vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20130387?toc=1)

Ympäristöministeriön asetus (419/2013) vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20130419?toc=1)

neuvotteleva virkamies Else Peuranen, Ympäristöministeriö, p. 029 5250 225, [email protected]

ylitarkastaja Tiia Salamäki, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) p. 029 5052 632, [email protected]