Asennusliikkeiden ja valmistajien pitäisi selvittää sammutuslaitteistojen vaatimukset paremmin

27.7.2018 9.06
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on selvittänyt, miten hyvin sammutuslaitteistojen painelaitteet täyttävät niille asetetut vaatimukset. Asennusliikkeillä ja valmistajilla on kehitettävää erityisesti sammutuslaitteiston laitekokonaisuuden arvioinnissa. Sammutuslaitteistot koostuvat useasta painelaitteesta: yrityksen pitää arvioida yksittäisten painelaitteiden lisäksi, miten niistä koostuva sammutuslaitteistokokonaisuus täyttää turvallisuusvaatimukset. Myös painelaitteiden merkinnöistä (mm. CE) ja asiakirjoista löytyi valvonnassa puutteita. Valvontaprojektin yhteydessä Tukes tarjosi myös yrityksille neuvontaa EU:n painelaitesäädösten käytäntöön viemisestä.

Valvonta toteutettiin sammutuslaitteistojen asiakirjavalvontana sekä valvontakäynteinä käyttökohteisin ja alan yrityksiin. Tukes teki valvontaa sellaisille sammutuslaitteistojen painelaitteille ja laitekokonaisuuksille, joilta edellytetään vaatimustenmukaisuuden arviointia ja CE-merkintää (luokan I – IV painelaitteet ja laitekokonaisuudet). Sammutuslaitteiston painelaitteisiin sovelletaan painelaitesäädöksiä, kun laitteiston käyttöpaine toiminnan aikana on suurempi kuin 0,5 bar.  Mukana projektissa oli sekä kaasu- ja sprinklerilaitteistoja että vesisumu- ja mobiilisammutuslaitteistoja. Sammutuslaitteistojen painelaitteita ovat tyypillisesti kaasupullot, painesäiliöt, jakotukki (-tukit), venttiilit, varolaitteet ja putkistot sammutuskohteeseen.

Tukesin valvontatoimet

  • Asiakirjavalvontaa varten Tukes pyysi sammutuslaitteistojen asennusliikkeitä sekä valmistajia toimittamaan valmistamastaan laitteistosta teknisiä asiakirjoja. Näitä olivat mm. vaatimustenmukaisuusvakuutus, putkiston materiaalitodistus, varolaitteen asiakirjat, asennustodistus ja tarkastuslaitoksen käyttöönottopöytäkirja.
  • Tukes teki myös muutamia valvontakäyntejä, joissa asiantuntijat kävivät läpi mm. sammutusjärjestelmien toimintaa, kilpien ja laitteiden merkintöjä sekä käyttö- ja huolto-ohjeita.
  • Lisäksi asennusliikkeiden ja maahantuojien luo tehtiin kuusi tarkastuskäyntiä. Käyntien yhteydessä keskusteltiin mm. sammutusjärjestelmien toteutuksesta, säädösvelvoitteista, asiakirjoista, valvontahavainnoista ja näiden korjaavista toimenpiteistä.

Tukesin tekemiä valvontahavaintoja

  • Asiakirjojen ja valvontakäyntien perusteella keskeinen havainto on, etteivät sammutuslaitteistojen valmistajat ole tehneet sammutuslaitteistoille laitekokonaisuuden arviointia (linkki https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/painelaitteet/painelaitteen-suunnittelu-ja-valmistus ). Tämä koskee pääasiassa kaasusammutuslaitteistoja ja laitteistoja, joihin kuuluu jauhe- tai nestesäiliöitä. Myös ns. hyvän konepajakäytännön painelaitteet kuuluvat laitekokonaisuuteen.
  • Sammutuslaitteistojen painelaitteissa esiintyi muodollisia säädösvastaisuuksia mm. painesäiliöiden ja varoventtiilien merkinnöissä ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa. Sammutusjärjestelmiin oli asennettu myös CE-merkittyjä putkia, vaikka lainsäädäntö ei tätä edellyttäisi.
  • Sammutusjärjestelmissä oli myös ASME-koodin mukaan valmistettuja painelaitteita. Jos painelaitteita valmistetaan tai hankitaan ASME:n mukaisesti tulee niiden täyttää lisäksi EU:n painelaitesäädöksistä tulevat vaatimukset. Tämä koskee myös hyvän konepajakäytännön painelaitteita.

Tukes-ohje Automaattisen sammutuslaitteiston painelaitteet päivitetty

Tukesin ohje Automaattisen sammutuslaitteiston painelaitteet on nyt myös päivitetty ajan tasalle.

Ohjeesta löydät tietoa seuraavista aiheista:

  • sammutuslaitteiston painelaitteet, määritelmät
  • painelaitteiden luokittelu ja vaatimustenmukaisuuden arviointi
  • sammutuslaitteiston laitekokonaisuuden arviointi
  • painelaitteiden sijoitus, rekisteröinti ja määräaikaistarkastukset

Painelaitteiden suunnittelusta, valmistuksesta ja käytöstä löytyy tietoa myös Tukesin verkkosivujen painelaiteosiosta.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Teuvo Blomberg, p. 029 5052 489

Ylitarkastaja Tiina Rissanen, p. 029 5052 043

sähköpostit muotoa: [email protected]

Painelaitteet