ECHA ehdottaa viittä ainetta kandidaattilistalle ja seitsemää lupaluetteloon – kommentoi ehdotuksia

18.3.2020 13.44
Uutinen

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ehdottaa viiden aineen lisäämistä luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalle ja harkitsee seitsemän aineen suosittelemista luvanvaraisiksi. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida määräaikoihin saakka. Kandidaattilistalla on ennestään 205 ainetta, joista luvanvaraisia on 54.

Ehdotetut aineet kandidaattilistalle – kommentointimääräaika 17.4.2020

ECHA ehdottaa kolmen lisääntymiselle vaarallisen aineen ja kahden hormonitoimintaa häiritsevän aineen tunnistamista erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi eli SVHC-aineiksi, mikä tarkoittaa niiden lisäämistä REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalle. Ehdotetut SVHC-aineet ja esimerkkejä niiden käytöistä:

 • 1-vinyyli-imidatsoli – käytetään formulaatioissa ja monomeerina polymeerien valmistuksessa
 • 2-metyyli-imidatsoli – käytetään katalyyttinä ja pinnoitetuotteiden valmistuksessa
 • dibutyylibis(pentaani-2,4- dionato-O,O')tina – käytetään katalyyttinä ja lisäaineena muovien valmistuksessa
 • butyyli-4-hydroksibentsoaatti – käytetään kosmetiikassa, henkilökohtaisissa hygieniatuotteissa ja lääkkeissä
 • resorsinoli – käytetään kumiyhdisteiden, hartsien, pinnoitteiden, liimojen ja tiivisteiden sekä kosmetiikan valmistuksessa

Lisätietoja ehdotetuista SVHC-aineista ja kommentointilomakkeet löytyvät ECHAn verkkosivuilta. Ehdotusta on mahdollista kommentoida 17.4.2020 saakka.

Luonnos suosituksesta luvanvaraisiksi aineiksi – kommentointimääräaika 5.6.2020

ECHA harkitsee seuraavien SVHC-aineiden suosittelemista Euroopan komissiolle lisättäväksi REACH-asetuksen liitteen XIV luvanvaraisten aineiden luetteloon:

 • oktametyylisyklotetrasiloksaani (D4)
 • dekametyylisyklopentasiloksaani (D5)
 • dodekametyylisykloheksasiloksaani (D6)
 • terfenyyli, hydrattu
 • disykloheksyyliftalaatti (DCHP)
 • dinatriumoktaboraatti
 • bentseeni-1,2,4-trikarboksyylihappo-1,2-anhydridi (trimellitiinihappoanhydridi; TMA)

ECHA pyytää aineiden käytöistä ja toimitusketjuista kommentteja ja lisätietoja viimeistään 5.6.2020 valmistellakseen lopullisen suosituksen, jonka ECHA toimittaa komissiolle keväällä 2021. Tämä on ECHAn 10. suositus. Komissio päättää ECHAn suosituksen pohjalta, mitkä aineista lisätään luvanvaraisten aineiden luetteloon ja mahdollisista poikkeuksista.  

Tietoja voi myös toimittaa sosioekonomisista seuraamuksista mitä aineen luvanvaraisuus aiheuttaisi. Nämä tiedot menevät suoraan komissiolle, joka käyttää niitä myöhemmin päättäessään luvanvaraisten aineiden luetteloon tehtävistä lisäyksistä. ECHAn suosituksen viimeistelyssä näitä tietoja ei käytetä.  

Ehdotetut lupa-aineet löytyvät ECHAn sivulta ja kommentointilomakkeet taulukon linkeistä.

Luvanvaraista ainetta ei saa saattaa markkinoille käyttöön eikä sitä saa käyttää ilman ko. käytölle myönnettyä lupaa. Lupamenettelyn tavoitteena on varmistaa riittävä riskien hallinta erityistä huolta aiheuttavien aineiden käsittelyssä sekä edistää näiden aineiden korvaamista turvallisemmilla aineilla tai menetelmillä.

Lisätietoja:

ECHAn uutinen 5.3.2020: Do you have further information on uses of seven substances proposed for authorisation?

Luvanvaraiset aineet ja lupamenettely

SVHC-aineita koskevat velvoitteet

Kemikaalineuvonta, kysymyslomake tai puh. 0400 393 033 (puhelinajat maanantaisin ja tiistaisin kello 9.30–11.30, torstaisin kello 13–15)

REACH