Hyppää sisältöön

ECHA ehdottaa viittä SVHC-ainetta luvanvaraisten aineiden luetteloon – toimita tietoja

Julkaisuajankohta 7.3.2024 8.30
Uutinen

Euroopan kemikaalivirasto ECHA ehdottaa viiden erityistä huolta aiheuttavan aineen (SVHC) lisäämistä REACH-asetuksen luvanvaraisten aineiden luetteloon. Tietoja aineiden käytöistä voi toimittaa 7.5.2024 saakka.

ECHA harkitsee seuraavien SVHC-aineiden suosittelemista lisättäväksi REACH-asetuksen liitteen XIV luvanvaraisten aineiden luetteloon:

  • Melamiini
  • Bis(2-etyyliheksyyli)tetrabromiftalaatti, joka kattaa minkä tahansa yksittäisen isomeerien ja/tai niiden yhdistelmän
  • S-(trisyklo(5.2.1.0 2,6)deka-3-en-8(tai 9)-yyli-O-(isopropyyli tai isobutyyli tai 2-etyyliheksyyli)- O-(isopropyyli tai isobutyyli tai 2-etyyliheksyyli)-fosforoditioaatti
  • Difenyyli(2,4,6-trimetyylibentsoyyli)fosfiinioksidi
  • Bariumdibooritetraoksidi

Tietoja aineiden käytöistä ja toimitusketjuista voi toimittaa ECHAlle 7.5.2024 saakka. 
ECHA huomioi kommentit viimeistellessään suosituksen, joka toimitetaan Euroopan komissiolle keväällä 2025. Tämä on ECHAn 12. suositus. Komissio päättää ECHAn suosituksen pohjalta, mitkä aineista lisätään luvanvaraisten aineiden luetteloon, ja lupavaatimusten mahdollisista poikkeuksista.

Tietoja voi myös toimittaa sosioekonomisista vaikutuksista, joita aineen luvanvaraisuus aiheuttaisi. Nämä tiedot välitetään suoraan komissiolle, joka käyttää niitä myöhemmin päättäessään luvanvaraisten aineiden luetteloon tehtävistä lisäyksistä. ECHAn suosituksen viimeistelyssä näitä tietoja ei käytetä.

ECHAn sivujen taulukon linkeistä löydät lisätietoa aineista sekä kommentointilomakkeet. 

Luvanvaraista ainetta ei saa saattaa markkinoille käyttöön eikä sitä saa käyttää ilman ko. käytölle myönnettyä lupaa. Lupamenettelyn tavoitteena on varmistaa riittävä riskien hallinta erityistä huolta aiheuttavien aineiden käsittelyssä sekä edistää näiden aineiden korvaamista turvallisemmilla aineilla tai menetelmillä.

Muut avoimet kuulemiset

ECHA pyytää kommentteja myös uuden vaaran lisäämisen vaikutuksista jo luvanvaraisten aineiden luettelossa olevan Dibutyyliftalaatin osalta. Tietoja voi toimittaa ECHAlle 7.5.2024 saakka. ECHAn sivun taulukon linkeistä löydät lisätietoja sekä kommentointilomakkeen.

Komissio on pyytänyt ECHAa tekemään selvityksen palonestoaineista, sisältäen myös nyt luvanvaraisten aineiden luetteloon lisättäväksi ehdotetun Bis(2-etyyliheksyyli)- tetrabromiftalaatin. Tämän selvityksen tarkoitus on tukea komissiota sen päättäessä tulisiko ECHAn laatia rajoitusta koskeva asiakirja-aineisto. ECHA pyytää toimittamaan tietoja Bis(2-etyyliheksyyli)- tetrabromiftalaatista myös tämän selvitykseen liittyvän kuulemisen kautta 5.4.2024 mennessä. ECHAn sivun taulukon linkeistä löydät lisätietoja sekä kommentointilomakkeen.


Lisätietoja:
ECHAn uutinen: ECHA consults on recommending five substances for REACH authorisation
Lupamenettelyprosessista ECHAn sivuilla
Kemikaalineuvonta yrityksille

REACH
 
Sivun alkuun