Erillinen ilmoitusvelvollisuus vaarallisista seoksista alkaa 1.1.2021

17.12.2020 9.39
Uutinen

Maahantuojien ja jatkokäyttäjien on kemikaalilakiin tehdyn muutoksen mukaisesti ilmoitettava 1.1.2021 alkaen tietoja terveydelle vaaralliseksi luokitelluista tai fysikaalista vaaraa aiheuttavista seoksista Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tietojärjestelmän kautta. Myrkytystietokeskus käyttää tietoja lääkinnällisten neuvojen antamiseksi hätätapauksissa. Ilmoitusvelvollisuus perustuu CLP-asetuksen ((EY) N:o 1272/2008) 25 artiklaan ja liitteeseen VIII.

Kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitetuista terveydelle vaarallisista tai fysikaalista vaaraa aiheuttavista seoksista on tehtävä yhtenäisten EU-tietovaatimusten mukainen ilmoitus myrkytystietokeskuksia varten 1.1.2021 alkaen. Teollisuuskäyttöön tarkoitetuille seoksille vaatimuksia sovelletaan 1.1.2024 alkaen.

Ilmoitusvelvollisuus perustuu CLP-asetuksen 25 artiklaan ja liitteeseen VIII. Tietovaatimuksiin on hiljattain tehty muutoksia ja muutosten määrän vuoksi koko CLP-asetuksen liite VIII on korvattu. Suomessa liitteen VIII mukaiset tiedot toimitetaan ECHAn ylläpitämän tietojärjestelmän kautta. Velvoite on säädetty kemikaalilain muutoksella 711/2020, joka tulee voimaan 1.1.2021.

Jos ilmoitus on toimitettu Tukesin kemikaalituoterekisteriin tehtävän kemikaali-ilmoituksen yhteydessä ennen 1.1.2021, yritys voi hyödyntää liite VIII:ssa annettua siirtymäaikaa 1.1.2025 asti. Jos seoksen koostumukseen, tuotetunnisteeseen tai luokitukseen tulee muutoksia, ne on 1.1.2021 jälkeen tehtävä ECHAn järjestelmän kautta. 

Tietovaatimuksiin tehdyt muutokset

CLP-asetuksen 25 artiklaa sekä liitettä VIII on muutettu ilmoitettavien tietojen selkeyttämiseksi. 25 artiklan muutos koskee pieninä määrinä räätälöidysti yksittäiselle kuluttajalle tai ammattikäyttäjälle myyntipisteessä sekoitettuja maaleja. Muutos mahdollistaa, että näistä maaleista voi jättää liitteen VIII mukaiset tiedot toimittamatta ja ainutkertaisen koostumustunnisteen (UFI) muodostamatta. Asiakkaan toiveiden mukaan sekoitettuun maaliin sisältyvien seosten UFI-tunnisteet on kuitenkin ilmoitettava sekoitetun maalin varoitusetiketissä. Jos UFI-tunnuksella varustetun seoksen pitoisuus asiakkaan toiveiden mukaan sekoitetussa maalissa on yli 5 prosenttia, pitoisuus on lisäksi sisällytettävä maalin varoitusetiketin täydentäviin tietoihin.

Liitteeseen VIII lisättiin käsite keskenään vaihdettavien ainesosien ryhmästä. Toimija voi ryhmitellä seoksessa toksikologisesti samankaltaiset ainesosat yhdeksi kokonaisuudeksi keskenään vaihdettavien ainesosien ryhmään ja antaa tiedot seokseen sisältyvien ainesosien kokonaispitoisuudesta ilman niiden erillisten pitoisuuksien täsmentämistä.

Lisäksi tietojen ilmoittamiseen on tehty erityisratkaisuja seoksille, joiden valmistuksessa käytetään koostumukseltaan vaihtelevia tai tuntemattomia raaka-aineita. Tällaisia erityisratkaisuja mahdollistettiin esimerkiksi tietyille polttoaineille, sementille, kipsiaineille sekä valmisbetonille. 

Ilmoitukseen liitettävä UFI-tunniste (unique formula identifier)

UFI-tunniste eli ainutkertainen koostumustietotunniste on koodi, joka liittää seoksen tai seosryhmän koostumusta koskevat tiedot tiettyyn seokseen tai seosryhmään. UFI-tunniste on mainittava ilmoituksessa ja se on lisättävä täydentävänä tietona seoksen varoitusetikettiin tai muiden pakkausmerkintöjen läheisyyteen. Poikkeuksena ovat teollisuuskäyttöön tarkoitetut seokset, joille UFI-tunniste voidaan vaihtoehtoisesti merkitä REACH-asetuksen mukaisesti laadittavassa käyttöturvallisuustiedotteessa. 

Seoksia koskevien tietojen ilmoittajan on luotava UFI-tunniste ECHAn tarjoamalla ohjelmistosovelluksella. Tunnisteen luonti on maksutonta. Työkalut ja tukimateriaali UFI-tunnisteen luomiseen löytyvät ECHAn myrkytystietokeskusten verkkosivustolta
 

Lisätietoja

Tukesin verkkosivut: Kemikaalitietojen ilmoittaminen myrkytystietokeskuksille
ECHAn myrkytystietokeskusten verkkosivut
Muutos CLP-asetuksen artiklaan 25: Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1676 
CLP-asetuksen liite VIII: Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1677
ECHAn toimintaohje: Kiireellisiin terveydenhuollon vastatoimiin liittyviä yhdenmukaistettuja tietoja koskeva toimintaohje
Kemikaalineuvonta yrityksille