Jakeluverkon maakaapeloinnissa vakavia puutteita

10.10.2018 9.06
Uutinen

Jakeluverkkojen maahan asennettavia kaapeleita on asennettu määräysten vastaisesti. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on havainnut, että verkon rakentamisen osapuolten omavalvonta on riittämätöntä. Joissain tapauksissa määräysten vastaisista asennuksista on aiheutunut suoranaista vaaraa.

Jakeluverkon haltijoilla on käynnissä mittavia hankkeita, joissa korvataan ilmajohtoverkkoja maakaapeleilla. Kaapelointityöt ja niihin liittyvät konetyöt kiinnittävät suuren yleisön huomion. Tukes on saanut viime aikoina huolestuttavan useita ilmoituksia, siitä että kaapelointityötä ei ole tehty sähköturvallisuutta koskevien vaatimusten mukaisesti.

Pääosa sähköturvallisuutta koskevista puutehavainnoista kertoo, että kaapeleiden asennussyvyys ei ole ollut riittävä tai mekaaninen suojaus on puutteellinen. Vakavimmissa tapauksissa kaapeleita on ollut täysin suojaamattomana maan pinnalla. Räikeimpiä asennuspuutteita on esiintynyt paikoissa, joissa vaadittua asennussyvyyttä ei ole saavutettu maaperästä johtuen ja kaapelit olisi tullut suojata esimerkiksi suojakourulla, -putkella, -levyillä tai betonoimalla.

Tietoon on tullut tapauksia, joissa määräysten vastaisista asennuksista on aiheutunut suoranaisia vaaratilanteita, kun puutteellisesti asennettu kaapeli on vaurioitunut mekaanisesti. Vaaraa ovat olleet omiaan aiheuttamaan myös verkostotyön yhteydessä vaurioituneet ja korjaamatta jätetyt ilmajohtoverkon harukset ja pylväsmaadoitukset.

Sähköurakoitsija vastaa siitä, että asennus on kaikin osin vaatimustenmukainen

Jakeluverkon kaapelijärjestelmät asennetaan valmistajan ja asennusstandardien (SFS 6001; Suurjännitesähköasennukset, SFS 6000; Pienjännitesähköasennukset) ohjeiden mukaan. Kaapelin asennussyvyyttä ja mekaanista suojaamista koskevat vaatimukset ovat varsin yksiselitteiset. Jakeluverkoissa yleisesti käytettyjen kaapelityyppien suositeltava asennussyvyys on 0,7 metriä. Jos tähän ei päästä, on kaapeli suojattava mekaanisesti esimerkiksi suojaputkella. Asennuksessa tulee huomioida paikalliset olosuhteet, kuten esim. liikenne ja maan käyttäminen viljelykseen.

Esimerkiksi koneurakoitsija voi tehdä verkon rakentamisen osatyösuorituksen, joka käsittää vain kaapelin laskemisen kaapeliojaan ja sen peittämisen tai aurauksen. Tällöin kaivuutyön tekijän on täytettävä sähköalan ammattihenkilölle säädetyt vaatimukset. Riittävän laaja-alaisen sähköurakointioikeuden omaavan toiminnanharjoittajan on ohjattava ja valvottava työtä, ja hän myös vastaa maakaapeliasennuksen kokonaisuudesta. (STL 1135/2016 56 §) Useat ilmoitukset kerto-vat siitä, että osatyösuorituksen ohjaus ja valvonta ei ole ollut riittävää.

Sähköturvallisuuslain mukainen velvoite huolehtia siitä, että asennus on lain vaatimusten edellyttämässä kunnossa ennen käyttöönottoa tai toiselle luovuttamista, on yksiselitteisesti sähköurakoitsijalla. Urakoitsijan sähkötöiden johtajan pitää järjestää riittävä omavalvonta ja menettelyt varmistuakseen siitä, että kaapelit tulevat asennettua vaatimustenmukaisesti.

Ennen kaivantojen peittämistä tehtävällä valvonnalla varmistutaan myös kaapeleiden riittävästä etäisyydestä toisiinsa, samoin kuin mahdollisiin läheisyydessä oleviin televerkkoasennuksiin, kaasu-, vesi- tai muihin putkistoihin.

Tukes painottaa, että sähköturvallisuuslain (STL 1135/2016) mukaiset velvoitteet, korjausvaatimukset ja mahdolliset sanktiot kohdistuvat rakentamisesta vastaavaan sähköurakoitsijaan ja tämän nimeämään sähkötöiden johtajaan. Vahingon sattuessa vastuuseen voi joutua sähköturvallisuuslain rikkomuksen lisäksi vaaran aiheuttamisesta rikoslain mukaan.

Jakeluverkon turvallisuus on viime kädessä verkonhaltijan vastuulla

Tukes kiinnittää huomiota verkonhaltijoiden vastuuseen ja valvonnan menettelyihin tilaajana. Lopullinen vastuu verkon ja sen käytön turvallisuudesta on sähköturvallisuuslain mukaan laitteiston haltijalla. Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava mm. siitä, että laitteiston kuntoa ja turvallisuutta tarkkaillaan ja että havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti. (STL 1135/2016 47 §)

Kaapeleiden oikea asennustapa on aivan keskeinen kysymys verkon rakentamisessa, ei yksinomaan turvallisuuden vaan myös verkon häiriöttömän käytön kannalta sen pitkän pitoajan ja elinkaaren aikana. Kaapeliverkon rakentamisen aikana syntyneitä asennusvirheitä ja puutteita on hankalaa ja kallista korjata. Ne myös vaarantavat kaapeloinnilla tavoitellun häiriöttömän sähkönjakelun.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Ville Huurinainen, p. 029 5052 111, [email protected]

Ylitarkastaja Sakari Hatakka, p. 029 5052 562, [email protected]