Kasvinsuojeluaineiden kaupan käytännöt muuttuvat

Tukes
26.11.2015 10.15
Tiedote

 

Kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyy riskejä, joita pyritään lainsäädännöllä minimoimaan. Vaarallisimmat kasvinsuojeluaineet on rajattu vain ammattikäyttöön ja käyttäjien on suoritettava kasvinsuojeluainetutkinto. Ammattikäyttöön tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita ostettaessa on esitettävä tutkintotodistus 26.11.2015 alkaen.

Kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) mukaisesti muutos on tiivistettynä:

  1. Kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjillä pitää olla kasvinsuojelututkinto suoritettuna ja tutkintotodistus pitää esittää ostotilanteessa, jos ostaa vain ammattikäyttöön hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita.

  2. Ammattikäyttöön hyväksyttyjä aineita ei saa myydä tai luovuttaa käytettäväksi, ellei myyjä tai luovuttaja tarkasta, että ostajalla tai hänen palveluksessaan olevalla käyttäjällä on tutkinto suoritettuna.


1. Miten ja mistä alkaen ammattikäyttöön hyväksyttyjen kasvinsuojeluaineiden kaupan käytännöt muuttuvat?

Ammattikäyttöön hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita saa myydä tai luovuttaa vain henkilölle, joka esittää voimassaolevan todistuksen kasvinsuojelututkinnosta. Ostajan vastuulla on esittää todistus ja myyjän vastuulla on tarkastaa, että ostajalla on todistus. Tutkintotodistus pitää tarkistaa vain silloin, kun tuote myydään tai luovutetaan ammattitoiminnassa käytettäväksi, eikä esimerkiksi silloin, kun se luovutetaan kuljettavalle yritykselle kuljetusta varten.  Vaatimus perustuu lakiin kasvinsuojeluaineista (1563/2011, 17§) ja se astui voimaan 26.11.2015 alkaen. Tutkintotodistukseksi kelpaa siirtymäaikana voimassaoleva todistus maatalouden ympäristötuen kasvinsuojelukoulutuksesta tai Tukesin myöntämä lupa kasvinsuojelukoulutuksen ja tutkinnon järjestämisestä. Ympäristötukeen sitoutuneilla tiloilla käy erityistutkintotodistus kauden 2007 - 2014 tukiehtojen mukaisesti (ks. siirtymäsäännökset ).  Myös kasvinsuojeluaineiden myyjillä tulee olla tutkinto suoritettuna.

2. Miksi tutkintotodistus pitää esittää ja tarkastaa ammattiaineita ostettaessa?

Ammattikäyttöön hyväksyttyjen valmisteiden käyttöön liittyy usein erityinen vaara tai riski. Valmisteiden käyttöohjeissa voi olla erityisiä suojainvaatimuksia tai ohjeita ympäristön suojelemiselle. Tutkinnon esittämisellä ostotilanteessa halutaan varmistaa, että ostajalla ja erityisesti käyttäjällä on riittävät tiedot valmisteiden huolelliseen käsittelyyn ja käyttöön. Näin voidaan vähentää ammattikäyttöön hyväksyttyjen kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvia erityisiä vaaroja tai riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

3. Onko muutoksella siirtymäaikaa?

Muutoksella oli siirtymäaikaa lain voimaantulosta vuoden 2012 alusta 26.11.2015 saakka. Lisäksi ympäristötukeen kuuluva voimassaoleva koulutustodistus käy tutkinnoksi voimassaoloaikansa umpeutumiseen saakka.

4. Mistä voin tarkistaa, mitkä kasvinsuojeluaineet on hyväksytty kuluttajakäyttöön?

Kasvinsuojeluaineet on luokiteltu ammatti- ja kuluttajakäyttöön. Ammattiaineita saa ostaa ja käyttää vain tutkinnon suorittanut henkilö. Kuluttajakäyttöön hyväksyttyjä aineita saa ostaa ja käyttää ilman tutkintoa. Rekisteristä  aineet löytyvät hakusanoilla ammattikäyttö ja kuluttajakäyttö. Marraskuussa 2015 ammattikäyttöön oli hyväksytty yli 300 valmistetta ja kuluttajakäyttöön nelisenkymmentä valmistetta.

5. Mitä aineita ostettaessa tutkintotodistus pitää esittää ja tarkastaa?

Tutkintotodistus pitää esittää ja tarkastaa, kun ostaa ammattikäyttöön hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita. Tuotteet tunnistaa kaupassa valmisteen myyntipäällyksen merkinnästä "Käyttäjäryhmä: ammattikäyttäjät".

Kaupassa voi olla myynnissä myös ammattikäyttöön luokiteltuja vanhoja kasvinsuojeluaineita, joiden myyntipäällyksessä ei ole vielä merkintää ammattikäyttöluokituksesta. Niitä saa myydä ilman ostajan tutkinnon tarkastamisvelvoitetta aina 1.6.2017 saakka.

6. Mitä valmisteita jää kotipuutarhureiden käyttöön?

Kuluttajakäyttöön hyväksyttyjä valmisteita saa ostaa kuka tahansa. Niiden myyntipäällyksissä ei ole erillistä merkintää käyttäjäryhmäluokittelusta. Voit tarkistaa kuluttajakäyttöön hyväksytyt valmisteet kasvinsuojeluainerekisteristä   hakusanalla "Kuluttajakäyttö". Esimerkiksi osa glyfosaattivalmisteista on hyväksytty vain ammattikäyttöön ja osa vain kuluttajakäyttöön.

7. Pitääkö kaikilla myyjillä olla tutkinto?

Myymälässä pitää olla tutkinnon suorittanut henkilö vain siinä tapauksessa, jos siellä myydään ammattikäyttöön hyväksyttyjä valmisteita. Tällöin myymälässä pitää olla vähintään yksi henkilö, joka on suorittanut kasvinsuojelututkinnon tai jolla on voimassaoleva muu siirtymäsäännösten  mukainen todistus. Henkilön pitää olla tavoitettavissa kaupan aukioloaikoina, joten on suositeltavaa, että liikkeessä on loma-aikojen ja sairastapausten vuoksi useampikin tutkinnon suorittanut henkilö.

8. Kenen tutkintotodistus on esitettävä: ostajan vai käyttäjän?

Ostaja esittää kasvinsuojeluaineiden käyttäjän tutkinnon. Ostajan vastuulla on esittää aito ja oikean henkilön todistus. Esimerkiksi kasvinsuojeluaineiden tilaaja voi olla yrityksen sihteeri ja käyttäjä on joku muu yrityksen työntekijä. Sihteerin pitää tällaisessa tapauksessa esittää tilausta tehdessään yhden yrityksessä työskentelevän tai yritykselle kasvinsuojelu-urakointia tekevän käyttäjän tutkinnon.

9. Millainen tutkintotodistus on hyväksyttävä?

Tutkinnoksi käy Tukesin hyväksymien tutkinnonjärjestäjien myöntämä tutkintotodistus. Todistuksen saa läpäistyään kasvinsuojeluaineita koskevan tentin. Tällä hetkellä todistus on paperinen, mutta tutkinnonjärjestäjille on tulossa käyttöön myös pankkikortin kokoinen muovikorttimalli. Lisäksi voimassaoleva todistus osallistumisesta ympäristötuen kasvinsuojelukoulutukseen tai voimassaoleva lupa järjestää koulutuksia ja tutkintoja ovat hyväksyttäviä todistuksia. Lain 2006/1259 mukainen erityistutkintotodistus on hyväksyttävä vain henkilöllä, joka on sitoutunut ympäristökorvausjärjestelmään.

10. Miten tutkintotodistuksen voi esittää?

Todistuksen voi aina esittää paperisena. Lisäksi siitä voi ottaa kuvan kännykkään, jolloin todistus kulkee aina taskussa mukana. Sen voi myös skannata sähköiseen muotoon ja toimittaa myyjälle sähköpostilla.

11. Onko tutkintotodistus pakko esittää joka kerta?

Todistus on esitettävä ja tarkastettava lähtökohtaisesti aina ammattikäyttöön hyväksyttyjä valmisteita ostettaessa ja myytäessä. Kauppa voi kuitenkin tallentaa asiakasrekistereihinsä todistuksen sähköisen kopion tai tarkastetun tutkinnon voimassaolopäivän. Tällöin ensimmäisen näyttökerran jälkeen todistusta ei tarvitse esittää uudestaan ennen kuin sen voimassaoloaika umpeutuu.

12. Miten tutkinnon tarkastaminen hoidetaan nettikaupassa?

Ammattikäyttöön hyväksyttyjen valmisteiden nettikauppaan pätevät samat vaatimukset. Ostajan on esitettävä voimassaoleva todistus ja myyjän on se tarkastettava. Kasvinsuojeluaineiden nettimyyjän tulee huolehtia siitä, että ostajalla on mahdollisuus esittää tutkinto tavalla tai toisella.

13. Saako ammattikäyttöön hyväksyttyjä valmisteita luovuttaa esimerkiksi ostajan puolisolle tai lapselle, joka hakee puhelimitse tai netissä tilatut tuotteet?

Valmisteet saa luovuttaa hakijalle, kunhan ostotilanteessa on jossain vaiheessa tarkastettu, että ostaja on esittänyt voimassaolevan tutkinnon (ks. myös kysymys 10).

14. Joutuuko kauppa tekemään valvontaa?

Tarkastaessaan ostajan tutkintotodistuksen kauppa ei tee valvontaa. Heidän ei tule valvoa, että ostajan tutkinto on aito, eikä sitä, että jokaisella ostajalla töissä olevalla henkilöllä on tutkinto suoritettuna. Kauppa ainoastaan varmistaa sen, että he myyvät ammattikäyttöön hyväksyttyjä valmisteita niille, joille he saavat niitä lain mukaan myydä.

Tutkintotodistuksen aitouden ja ammattikäyttäjien tutkintovaatimuksen valvonta on Tukesin tehtävä. Ostajan velvollisuus taas on osoittaa se, että käyttäjällä on tutkinto suoritettuna.

15. Tarjoaako Tukes rekisterin tutkinnon suorittaneista henkilöistä kaupan käyttöön?

Tukes pitää rekisteriä kasvinsuojeluaineiden tutkinnon suorittaneista henkilöistä valvontaa varten. Kasvinsuojeluaineista annetussa laissa ei ole annettu velvoitetta eikä oikeutta julkaista rekisteriä tai edes osaa siitä. Edelleen henkilötietolaissa vaaditaan, että jos rekisteristä julkaistaisiin osa, tulisi jokaiselta rekisteröidyltä olla suostumus julkaisemiseen. Ilman jokaiselta saatua suostumusta rekisteri ei olisi täysin kattava eikä siitä saatu hyöty kattaisi aiheutuneita kustannuksia.

16. Miten Tukes valvoo vaatimusten toteuttamista?

Kasvinsuojeluainevalvonnassa tarkastetaan, että ammattikäyttäjät ja tarvittaessa kaupan henkilökunta ovat suorittaneett kasvinsuojelututkinnon. Lisäksi kaupan tulee voida osoittaa käytännöt, joilla se varmistaa, että ammattikäyttöön hyväksyttyjen valmisteiden ostajalla on tutkinto suoritettuna. Uusien vaatimusten valvontaa kehitetään osana muuta kasvinsuojeluaineiden valvontaa. Kaupan käytäntöihin  voidaan kiinnittää erityishuomioita, jos ilmenee useita tapauksia, joissa henkilö on voinut ostaa ammattikäyttöön hyväksyttyjä valmisteita ilman, että hänellä on voimassa olevaa tutkintoa.

................

Kysymykset ja vastaukset on laadittu Tukesin kasvinsuojeluaineryhmässä

Toim. Paula Kuusio
Kuva: Saara Sivonen