Hyppää sisältöön

Kattilalaitosten käytön valvojien pätevyysvaatimuksia päivitetty

Tukes
Julkaisuajankohta 6.2.2017 12.51
Tiedote

Energia- ja metsäteollisuusKaukolämmön tuottajatKattilalaitosten käytön valvojatPainelaitteiden tarkastuslaitokset Kattilalaitosten käytön valvojien pätevyysvaatimuksia on päivitetty. Päivitys koskee ylikonemestarin koulutuksen, eli voimalaitosalan erikoisammattitutkinnon käynnistymistä. Tutkinnosta on kerrottu tarkemmin tiedotteessa: Ylikonemestarin koulutus käynnistyy.

 1. Yleistä

Jos kattilalaitoksessa on rekisteröitävä höyry- tai kuumavesikattila, on kattilalaitoksen omistajan ja haltijan nimettävä käytön valvojaksi henkilö, jolla on tehtävään vaadittu pätevyys ja riittäväksi katsottava kattilan rakennetta, käyttöä ja kunnossapitoa koskeva asiantuntemus. Omistajan ja haltijan on huolehdittava, että nimettävä henkilö täyttää nämä vaatimukset.

Kattilalaitoksen rekisteröitäville kattiloille on lisäksi nimettävä yksi tai useampi käytön varavalvoja, joka toimii käytön valvojana, kun varsinainen käytön valvoja on estynyt hoitamasta tehtäviään.

2. Pätevyyskirjat

Jos kattilalaitoksen rekisteröitävien höyry- tai kuumavesikattiloiden yhteenlaskettu teho on yli 1 MW tai suurin sallittu käyttöpaine on yli 10 bar, käytön valvojalla on oltava asiantuntemuksen lisäksi kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista annetun asetuksen (891/1999) mukainen pätevyys.

 Asetus (891/1999) sisältää koulutus- ja työkokemusvaatimukset pätevyyskirjan saamiselle. Pätevyyskirjalla saa toimia kattilalaitoksen käytön valvojana painelaitelain (1144/2016) 72 §:n mukaisesti.

Kattilalaitoksen käytön valvojan pätevyyskirjat

Paine- ja teholukurajat, Painelaitelaki (1144/2016), 72 §

B-koneenhoitajankirja

 ≤ 16 bar ja ≤ 40 bar · MW

A-koneenhoitajankirja

 ≤ 25 bar ja ≤ 100 bar · MW

Alikonemestarinkirja

 ≤ 40 bar ja ≤ 500 bar · MW

Konemestarinkirja

 ≤ 5 000 bar · MW

Ylikonemestarinkirja

> 5 000 bar · MW

Teholuku saadaan laskemalla yhteen kattilalaitoksessa käytössä olevien eri höyry- ja kuumavesikattiloiden suurimman sallitun käyttöpaineen ja tehon lukuarvojen tulot. Teholuku lasketaan kattilalaitoksen rekisteröitävien kattiloiden perusteella.

Jos kattilalaitoksessa on yksinomaan kuumavesikattiloita, voidaan käytön valvojaksi nimetä henkilö, jolla on luokkaa alempi pätevyys.

Jos kattilalaitoksessa on sekä höyry- että kuumavesikattiloita, määräytyvät pätevyysvaatimukset korkeampaa pätevyyttä edellyttävän vaihtoehdon mukaan laskemalla teholuvut ja suurimmat sallitut käyttöpaineet erikseen höyrykattiloiden ja kuumavesikattiloiden ryhmille.

Kattilalaitoksen käytön varavalvojaksi voidaan nimetä henkilö, jolla on luokkaa alempi pätevyys. 

Jos pätevyyskirjan vaatimuksena on B-koneenhoitajankirja, ja kattilalaitoksessa on yksinomaan kuumavesikattiloita, "luokkaa alempi pätevyys" tarkoittaa, että kattilalaitoksen käytön valvojan on täytettävä yleiset vaatimukset pätevyydestä ja asiantuntemuksesta. Pätevyyskirjaa ei edellytetä.

3. Pätevyyskirjan hankkiminen 

B-koneenhoitajankirjan, A-koneenhoitajankirjan ja alikonemestarinkirjan koulutus sisältyy voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkintoon. Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinnon koulutusta järjestävät:

B-koneenhoitajankirjan osalta koulutus voidaan vaihtoehtoisesti osoittaa tarkastuslaitoksen antamalla kuulustelutodistuksella.

Vuoden 2017 alusta alkaen on mahdollista suorittaa ylikonemestarin koulutus eli voimalaitosalan erikoisammattitutkinto. Erikoisammattitutkinnon suorittaneella on konemestarinkirjaan ja ylikonemestarinkirjaan vaadittava koulutus.

Pätevyyskirjan saaminen edellyttää koulutuksen lisäksi asetuksen 891/1999 mukaista työkokemusta.

Tarkastuslaitos (hyväksytty laitos) antaa pätevyyskirjat. Pätevyyskirjan antamiseen hyväksyttyjä tarkastuslaitoksia ovat:

4. Insinööri tai diplomi-insinööri kattilalaitoksen käytön valvojana

Insinööri tai diplomi-insinööri, jolla on painelaitelain (1144/2016) 72 §:n mukainen koulutus ja työkokemus, ei tarvitse pätevyyskirjaa toimiakseen kattilalaitoksen käytön valvojana. 

Insinöörillä tai diplomi-insinöörillä on oltava arvosana höyry- ja kuumavesikattiloiden suunnittelua, rakentamista ja hoitoa koskevissa oppiaineissa. Arvosanaan tulisi sisältyä mm. seuraavia oppiaineita:

  • kattilalaitoksiin liittyvät säädösvelvoitteet
  • höyrytekniikka
  • turbiinitekniikka
  • kattila- ja voimalaitostekniikka
  • kattilalaitoksen sähkö- ja automaatiotekniikka
  • polttotekniikka.

Näitä oppiaineita tulee sisällyttää insinöörin tai diplomi-insinöörin täydennyskoulutukseen, jos esimerkiksi sähköalan tai merenkulkualan insinööri haluaisi toimia kattilalaitoksen käytön valvojana. Täydennyskoulutukseen voidaan laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmat opinnot ja työkokemus. Täydennyskoulutusta voi tiedustella tekniikan alan oppilaitoksista.

Insinöörillä tai diplomi-insinöörillä on oltava vähintään kahden vuoden työkokemus vastaavan pätevyysluokan kattilalaitoksen käyttö- ja kunnossapitotehtävissä. Työkokemuksen tulisi sisältää vähintään yksi vuotta käyttötehtäviä.

Jos työkokemukseen sisältyy vähintään vuosi höyry- tai kuumavesikattiloiden suunnittelu- ja valmistustehtäviä tai tarkastustehtäviä, on vuoden työkokemus käyttö- ja kunnossapitotehtävissä riittävä. Tällöin työkokemukseen tulisi sisältyä vähintään puoli vuotta käyttötehtäviä.

Työkokemus on osoitettava työtodistuksilla. Työtodistuksissa tulisi selvittää tarkasti työtehtävät ja kattilalaitoksen kattiloiden toiminta-arvot. Työkokemukseen voidaan sisällyttää opintoihin liittyvää harjoittelua.

5. Käytön valvojan poikkeuslupa

Tukes on erityisten syiden perusteella myöntänyt yksittäistapauksissa poikkeuksia kattilalaitoksen käytön valvojan pätevyysvaatimuksista painelaitelain (1144/2016) 108 §:n perusteella. Tukesin myöntämä käytön valvojan poikkeuslupa on laitoskohtainen eli se ei anna pätevyyttä toimia käytön valvojana muissa kattilalaitoksissa. Poikkeusluvan myöntäminen on tavallisesti perustunut pitkään työkokemukseen käyttö- ja kunnossapitotehtävissä kattilalaitoksessa, johon henkilö nimettäisiin käytön valvojaksi, tai vastaavan pätevyysluokan kattilalaitoksessa.

6. Käytön valvojan pätevyyden toteaminen

Kattilalaitoksen omistajan ja haltijan on huolehdittava, että käytön valvojaksi nimettävä henkilö täyttää pätevyysvaatimukset.

Tarkastuslaitos (hyväksytty laitos) tarkastaa käytön valvojan pätevyyden kattilalaitoksen määräaikaistarkastuksen yhteydessä.

Jos kattilalaitoksen käytön valvoja vaihtuu, on uuden käytön valvojan tiedot ilmoitettava Tukesin painelaiterekisteriin. Ilmoitus tehdään painelaiterekisterin lomakkeella 3 ”Painelaitteen muutosilmoitus”. Ilmoituksessa on oltava omistajan tai haltijan edustajan allekirjoitus sekä käytön valvojan allekirjoitus. Ilmoitukseen on liitettävä selvitykset käytön valvojan pätevyydestä.

Painelaitelain (1144/2016) 83 §:n perusteella Tukes voi tarvittaessa määrätä omistajan ja haltijan nimeämään uuden käytön valvojan, jos Tukes toteaa käytön valvojan sopimattomaksi tehtäväänsä.

7. Koekäytön valvonta

Uuden kattilalaitoksen koekäytölle on nimettävä pätevyysvaatimukset täyttävä käytön valvoja. Koekäyttö katsotaan kattilan käyttämiseksi. Kattilalaitoksen toimittajan ja tilaajan on sovittava tilanteen mukaan keskenään, kuinka koekäytön valvonta ja turvallisuus varmistetaan asennuspaikalla.

 Lisätietoja:

Ylitarkastaja Johanna Soppela, puh. 029 5052 585, [email protected]

 
Sivun alkuun