Kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimukset –opas päivitetty

Tukes
13.3.2017 12.42
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut päivitetyn version oppaasta Kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimukset. Oppaassa kerrotaan millaisia vaatimuksia säädökset asettavat turvalliselle kemikaaliputkistolle suunnittelun, valmistuksen, käytön, kunnossapidon ja dokumentoinnin osalta. Opas esittelee sekä kemikaaliturvallisuuslainsäädännöstä että painelaitelainsäädännöstä johtuvia velvoitteita. Opas on päivitetty vuoden 2017 alussa voimaan tulleiden painelaitesäädösten takia.

Oppaassa käsitellään vaarallisten kemikaalien laitosturvallisuutta koskevassa asetuksessa  annettuja kemikaaliputkiston turvallisuusvaatimuksia ja -velvoitteita. Kemikaaliturvallisuussäädösten mukaan kemikaaliputkistoihin sovelletaan vähintään painelaitesäädösten tarkoittaman luokan I vaatimuksia, vaikka putkistot eivät painelaitesäädösten mukaan kuuluisikaan luokan I vaatimusten piiriin. Näin ollen oppaan keskeisen osan muodostaakin painelaitelainsäädännöstä tulevien kemikaaliputkiston suunnittelua, mitoitusta, valmistusta ja arviointia koskevien vaatimusten esittely ja käsittely.

Putkiston tilaajan tulee edellyttää putkiston asianmukaista suunnittelua, valmistusta ja tarkastusta sekä vaatia näistä osoituksena asiakirjoja. Asiakirjoilla osoitetaan, että putkistot täyttävät turvallisuusvaatimukset ja ovat hyväksyttävissä. Oppaassa esitetyt asiakirjat ovat toiminnanharjoittajalle tärkeitä myös laitoksen tai varaston huollon ja kunnossapidon järjestämiseksi sekä tulevien muutosten suunnittelussa.

Oppaassa on uudistettu:

– käytetyt termit ja säädösviittaukset uusiin painelaitesäädöksiin

– vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen muutokset

– riskin arviointi

– vaatimustenmukaisuusvakuutuksen malli.

Samalla oppaaseen tehtiin muutamia tarkennuksia saatujen palautteiden perusteella, mm. tarkennettiin tekstiä putkistojen sisältöjen ja putkiston korjaus- ja muutostöiden osalta.

Opas on luettavissa Tukesin verkkosivulla.

Liitteet:


Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)

Painelaitelaki (1144/2016)

Valtioneuvoston asetus painelaitteista (1548/2016)

Valtioneuvoston asetus painelaiteturvallisuudesta (1549/2016)

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Teuvo Blomberg, p. 029 5052 489, painelaiteasiat
Ylitarkastaja Timo Kukkola, p. 029 5052 358, kemikaaliasiat
sähköpostit muotoa: [email protected]