Kemikaaliputkistojen vaatimustenmukaisuutta selvitettiin valvontaprojektissa

Tukes
5.7.2017 12.08
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti tänä vuonna valmistuneessa projektissa prosessilaitosten kemikaaliputkistojen vaatimustenmukaisuutta sekä painelaitealan toimijoiden tietämystä muuttuneista säädöksistä ja putkistojen turvallisuusvaatimuksista. Eniten kehitettävää löytyi putkistojen hankintamenettelyissä. Myös putkistojen asiakirjoissa oli muodollisia puutteita.

 Vuonna 2013 voimaan tulleiden kemikaalisäädösten mukaan vaarallisten kemikaalien putkistot tulee suunnitella ja valmistaa vähintään luokan I painelaitesäädösten mukaisesti. Prosessilaitosten putkistoista hyvin suuri osa kuuluu juuri tähän luokkaan, joten valvonta rajattiin koskemaan ns. hyvän konepajakäytännön (SEP) kemikaaliputkistoja ja alle 0,5 barin sekä luokan I putkistoja.

Valvonta toteutettiin putkistojen asiakirjavalvontana ja valvontakäynteinä putkistovalmistajien luo ja käyttökohteisiin.

Asiakirjavalvonta

Kahdeltakymmeneltä valmistajalta pyydettiin valmistamiensa kemikaaliputkistojen asiakirjoja, kuten vaatimustenmukaisuusvakuutus, painekokeen pöytäkirja, NDT- pöytäkirjat, materiaalitodistus ja ilmoitetun laitoksen sertifikaatti moduulin valvonnasta (A1). Valmistusasiakirjojen mukaan valmistajat luokittelevat putkistot asianmukaisesti ja noudattavat vähintään luokan I periaatteita vaarallisten kemikaalien putkistoille.

Asiakirjoissa esiintyi lähinnä muodollisia puutteita, muutamaa vakavampaa tapausta lukuun ottamatta.

Asiakirjoista tehtyjä havaintoja

  • Vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa ei yleensä mainittu kaikkia pyydettyjä tietoja (lainsäädäntö, putkiston sisältö, valmistuksen standardit).
  • Putkistoon sovellettava NDT ja laajuus oli epäselvä tai tarkastuslaajuus (%) liian pieni.
  • Tilaajille ja valmistajille oli joskus epäselvää, onko kyseessä uuden putkiston valmistaminen vai korjaus- tai muutostyö.

Valvontakäynnit

Projektin aikana tehtiin valvontakäyntejä valmistajien luokse sekä käyttökohteisiin. Käynneillä keskusteltiin asiakirjavalvonnan havainnoista, turvallisuusvaatimuksista, putkistojen korjaus- ja muutostöistä ja uusista painelaitesäädöksistä. Valvontakäyntien tavoitteena oli kemikaalisäädöksistä ja uusista painelaitesäädöksistä tiedottaminen ja tätä kautta säädösvastaisuuksien ennaltaehkäisy.

Valvontakäyntien havaintoja

  • Hankintaosaamiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Putkiston hankinnassa tulisi määritellä toimituslaajuus, tekninen erittely, standardit ja sovellettavat säädökset. Tilauksen yhteydessä tulisi myös sopia putkiston vastuuvalmistaja. Näillä voidaan varmistaa toimituksen minimivaatimusten täyttyminen ja valmistajien tasapuolinen kohtelu.
  • Säädösten ja standardien käytössä esiintyi puutteita, ja uusimmat eivät aina olleet käytössä. Suosituksena on, että yrityksissä tulisi olla lainsäädännön ja standardien hankinnasta ja ajantasaisuudesta sekä koulutuksesta vastaava henkilö.
  • Muovista ja lujitemuovista valmistettujen kemikaaliputkistojen osuus on kasvanut. Tästä seuraa uusia osaamistarpeita (säädökset/standardit) niin tilaajille/käyttäjille kuin valmistajillekin.   

Projektin kuluessa Tukesin opas Kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimukset päivitettiin ajan tasalle säädösten osalta. Lisäksi siitä tehtiin tiivistelmä, joka selkeyttää turvallisuusvaatimusten hahmottamista putkiston elinkaaren eri vaiheissa.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Teuvo Blomberg, p. 029 5052 489,
ylitarkastaja Tiina Rissanen, p. 029 5052 043,

sähköpostit muotoa: [email protected]