Hyppää sisältöön

Kerro mielipiteesi aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevasta EU-asetuksesta

27.9.2021 9.36
Uutinen

Miten vaikuttaa yrityksen talouteen, jos kemikaalimerkintöjen tiedoista osan voi antaa digitaalisesti? Vaatiiko kemikaalien vaarojen arviointiin tarvittavan asiantuntemuksen hankkiminen huomattavia lisäresursseja? EU-komissio pyytää mielipiteitä julkisessa kuulemisessa, joka koskee EU-asetusta aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (CLP-asetus). Meneillään oleva CLP-asetuksen tarkistaminen on yksi EU:n kestävän kemikaalistrategian toimista kohti kestävämpää ja myrkytöntä ympäristöä. Sidosryhmät ja kansalaiset voivat esittää näkemyksiä tarkastelussa olevista asioista 15.11.2021 saakka.

Komissio on käynnistänyt CLP-asetuksen ((EY) N:o 1272/2008) tarkistamiseen liittyvän vaikutustenarvioinnin, minkä osana komissio kerää näkemyksiä sidosryhmiltä ja kansalaisilta. Näkemykset voi esittää verkkolomakkeella 15.11.2021 saakka. Verkkolomakkeen ensimmäinen osio sisältää yleisiä kysymyksiä ja toiseen osioon vastaaminen edellyttää aiempaa tietoa ja asiantuntemusta aiheesta.

Asiantuntijana voit antaa näkemyksesi esimerkiksi seuraaviin asioihin:

  • uudet vaaraluokat, mm. hormonitoimintaa häiritseville aineille
  • luokitusten ja merkintöjen yhdenmukaistaminen
  • toksikologisten/ympäristötoksikologisten arvojen yhdenmukaistaminen (DNEL, DMEL, PNEC)
  • eläinkokeiden käyttö luokituksessa
  • päällekkäiset ja ristiriitaiset merkintävelvoitteet muun lainsäädännön kanssa
  • eri merkintäratkaisujen talous-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaikutukset  
  • vaarallisten kemikaalien verkkokauppa
  • soveltamisala
  • myrkytystietokeskuksille tehtävät ilmoitukset.

Lisätietoa meneillään olevasta kuulemisesta sekä linkki kysymyslomakkeeseen löytyvät komission sivulta Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun EU:n lainsäädännön tarkistaminen (europa.eu).

Komissio huomioi kuulemisessa annetut kommentit laatiessaan CLP-asetuksen muutosehdotuksen. Muutosehdokseen tulee myöhemmin mahdollisuus antaa palautetta.

Lainsäädännön valmistelu EU:ssa
Euroopan komissiolla on EU:ssa aloiteoikeus. Se on vastuussa uuden EU-lainsäädännön suunnittelusta, valmistelusta ja ehdottamisesta. EU-lainsäädännöllä ajetaan koko unionin ja sen kaikkien kansalaisten etuja. Siksi kansalaisilla, yrityksillä, kansalaisyhteiskunnan edustajilla, viranomaisilla ja kaikilla niillä, joihin uusi lainsäädäntö saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin tässä prosessissa. 
Lisätietoa: Lainsäädännön valmistelu ja ehdottaminen | Euroopan komissio (europa.eu)