Kylmäalan vastuuhenkilö, tiedätkö vastuusi?

Tukes
3.3.2016 10.55
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ylläpitää rekisteriä ilmoituksen tehneistä kylmäalan yrityksistä ja heidän vastuuhenkilöistään ympäristönsuojelulain nojalla. Lain mukaan yrityksen tulee ilmoittaa toiminnan olennaisista muutoksista kolmen kuukauden kuluessa Tukesille. Yksi tärkeimmistä yrityksen toimintaoikeuteen vaikuttavista muutoksista on vastuuhenkilön vaihtuminen. Tukes muistuttaa, että vastuuhenkilö vastaa yrityksen kylmäalan toiminnan lainmukaisuudesta. Tämä vastuu päättyy vasta, kun asiasta on ilmoitettu Tukesille kirjallisesti.

Vastuuhenkilö vastaa ympäristönsuojelulain noudattamisesta 

Jokaisessa kylmäalan yrityksessä on oltava ainakin yksi vastuuhenkilö toiminnan laajuudesta, luonteesta ja asennushenkilöstön määrästä riippuen. Vastuuhenkilö on nimensä mukaisesti vastuussa yrityksen kylmäalan toiminnasta ja siitä, että toiminnassa noudatetaan ympäristönsuojelulakia.

Käytännössä vastuuhenkilön on tarkistettava, että kylmäalan henkilöstö on suorittanut tarpeelliset koulutukset ja hakenut pätevyystodistusta Tukesilta. Hänen on myös huolehdittava, etteivät asentajat riko heille myönnettyä pätevyysoikeutta. Esimerkiksi alle 3 kg asentajan pätevyydellä ei saa mennä asentamaan tai huoltamaan laitteita, joissa kylmäaineen määrä ylittää kolme kiloa.

Vastuuhenkilön tulee lisäksi huolehtia siitä, että asennushenkilöstöllä on käytössään asianmukaiset laitteet ja välineet asentamiseen, huoltoon ja kaasujen talteenottoon. Vastuuhenkilön on huolehdittava, että kaasut otetaan talteen asianmukaisesti eikä ilmakehään päästetä tahallisesti F-kaasuja. Hänen tulee myös seurata alan lainsäädännön muutoksia, esimerkiksi Tukesin ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tiedotteiden avulla tai alan koulutuksiin osallistumalla.

Vastuuhenkilöllä on oltava tosiasiallinen mahdollisuus huolehtia tehtävistään. Tämän vuoksi hänen tulee olla yrityksen pääasiallisessa palveluksessa. Jotta henkilö pystyisi toimimaan tehtävässään mahdollisimman hyvin, hänellä pitäisi olla oikeus päättää vastuullaan olevista tehtävistä ja kehittää vastuulleen kuuluvia asioita.

Irtisanoutumisilmoituksen voi tehdä maksutta

Lainsäädännön mukaan yrityksen tulee tehdä uusi ilmoitus Tukesille viimeistään kolme kuukautta sen jälkeen, kun vastuuhenkilö on vaihtunut tai toiminta on muutoin muuttunut olennaisesti. Toiminnan lopettamisesta on myös ilmoitettava viivytyksettä. On kuitenkin ilmennyt tapauksia, joissa vastuuhenkilön työsuhteen päätyttyä tai hänen menehdyttyään yrityksen ilmoitus on syystä tai toisesta jäänyt tekemättä.

Vastuuhenkilön oman oikeusturvan kannalta onkin suositeltavaa, että henkilö ilmoittaa myös itse työsuhteensa päättymisestä viivytyksettä Tukesille. Tämä ilmoitus on vastuuhenkilölle maksuton ja sen voi tehdä esimerkiksi toimintailmoitus -lomakkeella (vastuuhenkilön irtisanoutuminen) tai muuten kirjallisesti vaikka sähköpostilla. Tuolloin Tukes antaa yritykselle kolmen kuukauden määräajan uuden vastuuhenkilön nimeämiseksi. Yrityksen täytyy kuitenkin huolehtia siitä, että vastuuhenkilön tehtävät toteutuvat myös asetetun määräajan aikana.

Lisätietoja:
Merja Rajamäki, ylitarkastaja, p. 029 5052 518, [email protected]