Hyppää sisältöön

Kylmälaitosten valmistajilla on edelleen parantamisen varaa säädösosaamisessa ja omistajilla käytön aikaisen turvallisuuden varmistamisessa

7.12.2020 9.43
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on selvittänyt, miten hiilidioksidikylmälaitokset ja niiden painelaitteet täyttävät niille säädöksissä asetetut vaatimukset. Valvonnassa tuli esille mm. kylmälaitosten riskinarviointiin ja vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyviä säädösvastaisuuksia sekä painelaitteiden rekisteröintiin ja käytönvalvontaan liittyviä puutteita.

Tukes halusi selvittää uusien ja viime vuosina käyttöönotettujen kylmälaitosten turvallisuutta, koska käynnissä on siirtymävaihe uusiin kylmäaineisiin tiukentuneen ympäristölainsäädännön takia. Tukes valvoi pääasiassa kaupan CO2-kylmälaitoksia ja muutaman jäähallin kylmälaitosta, joissa kylmäaineena oli CO2 tai ammoniakki. Kaikkiaan valvontaa tehtiin 17 kylmälaitokseen ja niiden painelaitteille.

Tukes selvitti valvonnassa kylmälaitosten suunnittelun ja valmistuksen vaatimustenmukaisuutta sekä käytön aikaista turvallisuutta. Valvonnan ohella keskeisenä tavoitteena oli myös tiedottaa painelaitesäädöksistä ja niiden velvoitteista. Tukes edellytti havaittujen säädösvastaisuuksien ja puutteiden korjaamista. 

Kaupan kylmälaitoksen pääkomponentteja ovat jäähdytyskoneikko, kylmäkalusteet, höyrystimet, kaasujäähdyttimet, putkistot, varusteet, varolaitteet ja kaasuhälytinjärjestelmä. CO2-kylmälaitokseen kuuluu yleensä painelaitteita, jotka luokitellaan vaativimpiin IV luokan painelaitteisiin. Näin ollen kylmälaitoksen vaatimustenmukaisuuden arviointiin osallistuu myös ilmoitettu laitos. Samoin järjestelmän käyttöarvoiltaan vaativimmat painelaitteet, kuten nestevaraajat, edellyttävät yleensä sijoitussuunnitelman hyväksyttämistä hyväksytyllä laitoksella sekä rekisteröintiä. 

Tukesin valvontahavaintoja kylmälaitosten suunnittelusta ja valmistuksesta

 • Kylmälaitosten riskin arvioinnissa esiintyi puutteita. Kylmälaitosten painelaitteiden lisäksi kokonaisuudelle tulee laatia riskin arviointi. Toimittaessa painelaitedirektiivin (PED 2014/68/EU) G-moduulin mukaisesti kylmälaitoksen riskin arviointi toimitetaan ilmoitettuun laitokseen arvioitavaksi teknisten asiakirjojen mukana. Lisätietoja PED:n liite III Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, moduuli G: Yksikkökohtaiseen tarkastukseen perustuva vaatimusten-mukaisuus. Ks. myös PED:n soveltamisohje H-04. 
 • Kylmälaitoksen vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa ja putkiston painekokeen suorituksessa esiintyi epätietoisuutta ja vaihtelevia käytäntöjä. Korkeintaan luokan I kylmäaineputkistojen osalta valmistaja voi itsenäisesti suorittaa tarkastukset ja arvioinnit sekä vakuuttaa putkiston vaatimustenmukaisuuden.
  Kun kylmälaitoskokonaisuuden arviointiin sovelletaan IV luokan G-moduulia, valmistaja toimittaa suunnitteluvaiheen tekniset asiakirjat tarkastettavaksi ilmoitettuun laitokseen, joka tarkastuksen jälkeen antaa niistä lausunnon valmistajalle. Ilmoitetun laitoksen tarkastajan tulee osallistua kylmälaitoksen valmistuksen aikaiseen lopputarkastukseen, johon kuuluu osana myös painekokeen valvonta (PED:n soveltamisohje D-13).
 • Kylmälaitokselle tulee laatia asianmukaiset käyttö- ja huolto-ohjeet ja ne tulee luovuttaa tilaajalle tai käyttäjälle. Käyttöohjeiden sisältö esitetään PED:n liitteen I kohdassa 3.4. Käyttöohjeista ohjeistetaan tarkemmin PED:n yhdenmukaistetun standardin SFS-EN 378 osan 2 kohdassa 6.4.3 Dokumentointi. 
 • Kylmälaitoksen muita säädösvastaisuuksia esiintyi mm. vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa ja laitekokonaisuuden kilpitiedoissa. Puutteita oli myös kylmiöiden ulkopuolisissa hälytysvaloissa ja äänimerkeissä, hätäpysäytyspainikkeissa ja niiden merkinnöissä sekä kylmäaineputkistojen merkinnöissä (sisältö, virtaussuunta).

Tukesin valvontahavaintoja kylmälaitosten painelaitteiden käytöstä

Painelaitteiden rekisteröintiin ja määräaikaistarkastuksiin liittyviä puutteita:

 • Kohteessa oli painelaitteita, joita ei ollut rekisteröity painelaitesäädösten mukaisesti. 
 • Käyttöön liittyvässä painelaitedokumentaatiossa oli puutteita.
 • Käytön valvojaa ja varavalvojaa ei ollut muutamissa kohteissa nimitetty rekisteröitäville laitteille. 
 • Painelaitteiden tarkastukset olivat tekemättä tai tehty myöhässä useassa kohteessa.
 • Rekisteröitäviin painelaitteisiin liittyviä muuttuneita tietoja ei ollut ilmoitettu Tukesiin.
 • Muutos- ja korjaustöiden dokumentoinnissa ja tarkastuksissa esiintyi puutteita.

Rekisteröinnin ja määräaikaistarkastusten teettäminen on kylmälaitoksen omistajan ja haltijan vastuulla. CO2-kylmälaitoksen painelaite rekisteröidään, jos sen suurimman sallitun käyttöpaineen ja tilavuuden lukuarvojen tulo on yli 3 000. Painelaitteen rekisteröinti pyydetään tarkastuslaitokselta, ja se tehdään käyttöönoton yhteydessä ensimmäisessä määräaikaistarkastuksessa. Tarkastuslaitosta on pyydettävä suorittamaan määräaikaistarkastus neljän vuoden välein. Tarkastuslaitos toimittaa Tukesille painelaitteiden rekisteröinti- ja tarkastustiedot sekä seurantaa koskevan sopimuksen.

Painelaitteiden ulkoistettuun käytön valvontaan ja henkilökunnan turvallisuusperehdytykseen liittyviä puutteita:

 • Painelaitteiden omistajan tai haltijan sekä käytön valvojan vastuiden jakoa ei oltu yksiselitteisesti sovittu.
 • Ei-rekisteröitäville laitteille ei ollut määritetty vastuuhenkilöitä ja niistä aiheutuvia vaaroja ei ollut määritelty.
 • Henkilökunnan/käyttäjien koulutus puutteellista (laitteista tai kylmäaineesta aiheutuvaa vaaraa ei ollut tunnistettu), toiminta vaaratilanteissa.
 • Konehuonetta käytettiin varastotilana (säilytettiin sinne kuulumatonta tavaraa).

Jos kylmälaitoksen painelaitteiden käytön valvonta ulkoistetaan, tulee tästä tehdä sopimus käytön valvontaa suorittavan yrityksen kanssa. On kuitenkin huomioitava, että käytön valvojiksi pitää nimetä henkilö eikä yritys. Sopimukseen on kirjattava käytön valvojan tavoitettavuus- ja läsnäolovelvoitteet sekä varallaolojärjestely käytön valvojan ollessa esim. lomalla.

Kaupan henkilökunta on perehdytettävä kylmäaineen vaaroihin käyttöturvallisuustiedotteen perusteella. Henkilökunnan on osattava toimia oikein, kun kylmälaitoksessa on hälytys tai varoventtiilissä tapahtuu ulospuhallus tai tulee muu  vaaratilanne.

Painelaitteiden suunnittelusta, valmistuksesta ja käytöstä löytyy tietoa myös Tukesin verkkosivujen painelaiteosiosta.

Näin Tukes valvoi 

Asiakirjavalvontaa varten Tukes pyysi kylmälaitosten valmistajia toimittamaan valmistamastaan järjestelmästä teknisiä asiakirjoja. Näitä olivat mm. riskin arviointi, painelaitteiden EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukset, painekoepöytäkirjat, tarkastuslaitoksen myöntämät vaatimustenmukaisuustodistukset ja kylmälaitoksen käyttö- ja huolto-ohjeet.

Tukes teki valvontakäyntejä käyttökohteisiin, joissa asiantuntijat kävivät läpi mm. painelaitteiden CE-merkinnät ja kilpitiedot, merkinnät kylmäaineista putkistoissa, käyttöturvallisuustiedotteet, varolaitteet, vuodonilmaisujärjestelmät, käytön aikaisen valvonnan ja huollon toteutuksen sekä painelaitteiden määräaikaistarkastukset,

Lisäksi Tukes keskusteli valmistajien, omistajien ja  käyttäjien kanssa mm. kylmälaitosten hankinnasta, säädöksistä ja niiden velvoitteista talouden toimijoille, valmistuksen asiakirjoista, valvontahavainnoista ja korjaavista toimenpiteistä. 

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Teuvo Blomberg, p. 029 5052 489
Ylitarkastaja Jari Rintamaa, p. 029 5052 115
Ylitarkastaja Johanna Soppela, p. 029 5052 585

sähköpostit muotoa: [email protected]