Kynttilöiden turvallisuutta koskevat päivitetyt standardit on julkaistu

9.12.2019 10.21
Uutinen

Kynttilöiden paloturvallisuutta koskevasta (SFS-EN 15493) ja turvallisuusmerkintöjä koskevasta (SFS-EN 15494) standardista on julkaistu päivitetyt versiot. Päivitetyt standardit ovat saatavilla Suomen Standardisoimisliiton SFS ry:n kautta.

Kynttilöiden paloturvallisuutta koskevassa standardissa SFS-EN 15493:2019 on muun muassa seuraavia muutoksia:

 • Itsestään sammuville kynttilöille on kehitetty oma testimenetelmä ja vaatimukset.
 • Testivalmisteluissa huomioidaan valmistajan ohjeet vain siltä osin, kun ne ovat standardin EN 15494:2019 mukaisia.
 • Jälkihehkun ja savuttamisen kriteeriä on muutettu.
 • Jos riskianalyysi antaa aihetta epäillä kynttilän reunojen voivan syttyä testin aikana toissijaiseen paloon, reunoja ei lyhennetä testisyklien välissä.
 • Kynttilät poltetaan kiinni toisissaan, jos kynttilöiden välistä etäisyyttä ei ole mainittu ohjeissa.
 • Tuikkukynttilät testataan ohjeiden mukaisella etäisyydellä toisistaan vain 5 cm saakka. (Tuikkujen välinen etäisyys testissä on siis aina korkeintaan 5 cm.)
 • Testimenetelmään on tehty tarkennuksia ja palokoejaksoihin on tehty muutoksia.
 • On lisätty ohjeistavat liitteet A (polttoaineenkulutuksen laskenta) ja B (kynttilälyhdyn pintalämpötilan analysointi).

Kynttilöiden turvallisuusmerkintöjä koskevassa standardissa SFS-EN 15494:2019 on muun muassa seuraavia muutoksia:

 • Standardiin on lisätty määritelmät.
 • Kuvallisille turvallisuusmerkinnöille on määritetty minimikorkeus (5 mm).
 • Kuvalliset turvallisuusmerkinnät on uusittu.
 • On lisätty uusia turvallisuusmerkintöjä.
 • Turvallisuusmerkinnät on jaettu kaikille kynttilöille pakollisiin, tietyille kynttilätyypeille pakollisiin ja tietyille kynttilätyypeille soveltuviin vapaaehtoisiin täydentäviin merkintöihin.

Standardista SFS-EN 15494:2019 ei ole toistaiseksi saatavilla suomenkielistä versiota. Tukes suosittelee soveltamaan turvallisuusmerkintöjen käännöksissä standardin SFS-EN 15494:2007 käännöksiä niiltä osin kuin se on mahdollista.

Kuluttajaturvallisuuslaki

Kynttilöihin sovelletaan kuluttajaturvallisuuslakia (920/2011). Laki edellyttää, että tuotteesta ei saa aiheutua vaaraa sen normaalissa tai oletettavissa olevassa käytössä. Tukes valvoo lainsäädännön noudattamista pistokokeenomaisesti. Standardeja voidaan käyttää hyväksi tuotteen turvallisuuden arvioinnissa. Uusien standardien voidaan katsoa edustavan ajantasaista tietämystä kynttilöiden turvallisuusominaisuuksista.

Tukesin nettisivulla on lisätietoja kynttilöiden turvallisuusvaatimuksista ja standardien asemasta vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Jyri Pekkanen

p. 029 5052 027

sähköposti muotoa: [email protected]