Lisää tietoa Euroopassa käytettävien kemikaalien vaikutuksista

Tukes
20.1.2016 11.55
Tiedote

 Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tiedote Tietoa Euroopassa nykyään käytettävistä 120 000 kemikaalista nyt helpommin saatavissa. Nyt on käytettävissä uusi, helpompi tapa saada tietoa kemikaaleista, joita käytämme päivittäin. Tietoja on saatavilla kolmella eri tasolla: yksinkertainen InfoCard-tietokortti, yksityiskohtaisempi tiivistelmä ja täydelliset lähdetiedot kemikaalista.

InfoCard sisältää yhteenvedon kemikaalin keskeisistä tiedoista selkeällä englannin kielellä. Käyttäjät voivat saada tietoa kemikaaleista, joille he altistuvat, kemikaalien yleisistä käyttökohteista sekä siitä, ovatko ne vaarallisia. Kortissa on lueteltu myös varotoimet, jotka saattavat olla tarpeen.

Tiivistelmä sisältää tarkempia tietoja kemikaalin ympäristöön ja ihmisten terveyteen kohdistuvista sekä fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista. Se sisältää helposti ymmärrettävän yhteenvedon tiedoista, joita kustakin kemikaalista on kerätty eri kemikaalisäädösten nojalla. Tiivistelmästä on eniten hyötyä työnantajille, työntekijöille, tutkijoille ja sääntelyviranomaisille.

Kolmas taso, lähdetiedot, sisältää raakatiedot, jotka yritykset ovat toimittaneet ECHAlle REACH-rekisteröinnin aineistossa ja luokitus- ja merkintäluetteloon lähettämissään ilmoituksissa.

ECHAn pääjohtaja Geert Dancet toteaa: ”ECHA on siirtymässä tiedon keräämisestä siihen, että suuri yleisö ja sääntelyviranomaiset kaikkialla maailmassa voisivat hyödyntää tietoja paljon aiempaa paremmin. Tämä vaihe on tärkeä askel kohti kemikaalien turvallisempaa käyttöä vuoteen 2020 mennessä ja merkittävä panos EU:lta Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 2002 pidetyssä kestävän kehityksen huippukokouksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.”

Uusi kolmitasoinen lähestymistapa parantaa kemikaaleja koskevan tiedon avoimuutta ja jäljitettävyyttä. ECHA ei vähennä tiedon määrää tai tarkista yritysten lähettämiä tietoja ennen niiden julkaisua, vaan pyrkii parantamaan tietojen saatavuutta huomattavasti.

Taustaa

ECHA ylläpitää yhtä maailman suurimmista kemikaalitietokannoista. Siinä yhdistyvät REACH- rekisteröintiaineistosta ja luokitus- ja merkintäilmoituksista saadut tiedot sekä EU:n jäsenvaltioiden ja sääntelyviranomaisten aineiden arvioinneista ja lakisääteisestä riskinhallinnasta saamat tiedot (esimerkiksi luokituksen ja merkintöjen yhtenäistäminen, lupamenettely ja rajoitusmenettely).

Tietokanta sisältää esimerkiksi

  • tietoa 120 000 kemikaalin luokituksesta ja merkinnöistä
  • tietoa 14 000:n REACH-asetuksen mukaisesti rekisteröidyn kemikaalin vaaroista ja turvallisesta käytöstä
  • kaksi miljoonaa tutkimustiivistelmää kemikaalien ominaisuuksista ja vaikutuksista
  • tiedot 168 kemikaalista, jotka on määritetty erityistä huolta aiheuttaviksi
  • tiedot 64 kemikaalista, joiden käyttöä on rajoitettu EU:ssa.

Biosidien osalta ECHA julkaisee tietoa tehoaineista, biosidivalmisteista sekä luettelon tehoaineiden ja tuotteiden toimittajista. Tilastot ilmoitettua ennakkosuostumusta koskevan asetuksen (PIC-asetuksen) nojalla säänneltyjen vaarallisten aineiden viennistä ja tuonnista ovat niin ikään ECHAn verkkosivustolla.

Lisätietoja

Kemikaaleja koskevat tiedot

Mikä InfoCard on? (pdf)

InfoCard – postikortti

Taustatietoa medialle

Uudet InfoCard-kortit aineista – hyödyllistä ja avointa tietoa kemikaaleista, ECHAn uutiskirje 5/2015

InfoCardista yksityiskohtaisempiin lähdetietoihin – ECHAn suunnitelmat kemikaaleista tiedottamiseen, ECHAn uutiskirje 1/2014

Euroopan kemikaalivirasto on EU:n kemikaaliasetukset täytäntöönpaneva Euroopan unionin sääntelyvirasto. ECHAn tehtäviä ovat kemikaalien turvallisen käytön edistäminen, ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun parantaminen sekä Euroopan kemianteollisuuden kilpailukyvyn lisääminen. Lue lisää: http://echa.europa.eu/