Valikko

Liukenevien pyykinpesuainekapseleiden pakkauksia ja merkintöjä koskeva muutos CLP-asetukseen

Tukes 4.2.2015 14.33
Tiedote

 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä on julkaistu seuraava asetus, jolla muutetaan CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 35 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa sekä liitettä II:

  • KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1297/2014, annettu 5 päivänä joulukuuta 2014, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen

CLP-asetuksen 35 artiklassa säädetään vaarallisia aineita tai seoksia sisältäville pakkauksille asetettavista erityisistä vaatimuksista. Muutoksella on lisätty 35 artiklan 2 kohdan toiseen alakohtaan uusia pakkaus- ja merkintävaatimuksia. Ne tulevat koskemaan kuluttajille tarkoitettuja nestemäisiä pyykinpesuaineita, jotka ovat kertakäyttöön tarkoitetussa liukenevassa pakkauksessa.  Näistä lisävaatimuksista säädetään tarkemmin CLP-asetuksen liitteessä II olevaan 3 jaksoon lisätyssä uudessa kohdassa 3.3.

Uudet vaatimukset koskevat sekä ulkopakkausta että liukenevaa pakkausta ja ne ovat samat kaikissa jäsenmaissa. Uusien sääntöjen avulla pyritään varmistamaan etenkin pienten lasten parempi suoja käytettäessä liukenevia pakkauksia ja säilytetään samalla näin pakattujen kemiallisten tuotteiden vapaa liikkuvuus.

Ulkopakkaukselta edellytetään seuraavaa:

  • Pakkaus on läpinäkymätön tai himmeä.
  • Siihen on merkitty näkyvästi turvalauseke P102 "Säilytä lasten ulottumattomissa".
  • Pakkaus on helposti uudelleen suljettava ja pysyy pystyssä.
  • Pakkauksessa on erityinen suljin, joka estää pieniä lapsia avaamasta pakkausta ja kestää ehjänä koko pakkauksen käyttöajan.

Sisäpakkaukselta edellytetään tiettyä kestävyyttä myös kosketuksissa veden kanssa sekä vaaditaan, että siihen lisätään pahalta maistuvaa ainetta, joka aiheuttaa suussa hylkimisreaktion.

Asetusmuutos tulee sovellettavaksi 1.6.2015. Siinä on kuitenkin säädetty erityisistä siirtymäajoista niille pakkauksille, jotka on jo saatettu markkinoille ennen tätä määräpäivää.