Hyppää sisältöön

Naulalevyrakenteiden testaus paljasti vähäisiä puutteita – miten tämä vaikuttaa rakennusturvallisuuteen?

Julkaisuajankohta 28.6.2024 9.41
Uutinen

Tukes on teettänyt Eurofins Expert Services Oy:llä testauksen, jossa tarkasteltiin, täyttävätkö tehdasvalmisteiset naulalevyristikot turvallisuus- ja laatustandardit.

Osittainen vaatimustenmukaisuustestaus tehtiin yhdenmukaistetun tuotestandardin EN 14250 mukaisille naulalevyliitoksin kootuille tehdasvalmisteisille rakenteellisille elementeille. Testaus suoritettiin vuoden 2023 lopulla. 

Testaukseen valittiin tuotteita kymmeneltä eri valmistajalta. Testauksen keskeisiä havaintoja olivat: 

  • Yhden valmistajan tuotteessa havaittiin piilevä oksasta johtuva heikennys liitosalueella. 
  • Kahdelle valmistajalle annettiin huomautus naulalevyjen asennustoleranssien ylityksestä. 
  • Kahdelle valmistajalle lähetettiin selvityspyyntö useammista vähäisistä puutteista. 
  • Viiden valmistajan tuotteet olivat vaatimustenmukaisia testatuilta osin. 
  • Kolmen valmistajan tuotteissa oli kuljetusvaurio, joista olisi voinut tehdä reklamaation kuljetusyritykselle. 

Testaus tehtiin osana rakennustuotteiden markkinavalvontaa, johon valitaan vuosittain eri tuoteryhmiä riskiperusteisesti. Testauksen tavoitteena oli varmistaa tuotteiden vaatimustenmukaisuus. 

Havainnot ja jatkotoimet 

Testauksen aikana tarkastettiin ja testattiin tuotteiden geometriset mitat, kuormankantokyky, jäykkyys (taipuma) sekä murtokohdan mekaaninen lujuus tuotestandardin määrittelemien testistandardien mukaan. Tämä sisälsi myös tuotteiden asiakirjojen ja merkintöjen tarkastuksen. 

Havaittuja puutteita ja niihin liittyviä toimenpiteitä ovat: 

  • Oksista johtuva heikennys: Yhdellä valmistajalla havaittu oksan aiheuttama heikennys liitosalueella edellyttää tarkempaa mekaanisen lajittelun läpäisevien oksien havainnointia ja niiden asentamisen välttämistä liitoskohtiin ristikoiden kokoonpanovaiheessa. 
  • Asennustoleranssien ylitys: Kahden valmistajan naulalevyjen asennustoleranssien ylityksistä annettiin huomautus. Asennustoleranssit ovat kriittisiä, sillä niiden ylitys voi vaikuttaa rakenteiden kestävyyteen. 
  • Asiakirjojen ja merkintöjen puutteet: Kahdelle valmistajalle lähetettiin selvityspyyntö useammista vähäisistä puutteista asiakirjoissa ja CE-merkinnöissä. Valmistajia kehotetaan varmistamaan asiakirjojen ja merkintöjen oikeellisuus. 

Valmistajille asetettiin määräaika korjaavien toimenpiteiden suorittamiselle. Tukes seuraa tilannetta odottamalla valmistajien vastauksia ja kannustaa työmaita ilmoittamaan mahdollisista puutteista. Jatkotestausta ei tällä hetkellä ole suunnitteilla, sillä tuotteissa havaitut puutteet olivat kuitenkin vähäisiä.

Testauksen vertailu aiempiin tuloksiin 

Naulalevyristikoita ei ole aiemmin testattu tässä laajuudessa. Aiemmat testaukset, kuten sahatavaran testaus vuonna 2018, ovat toimineet pohjana tämänkertaiselle testaukselle. Naulalevyristikot valikoituivat testattaviksi riskiperusteisesti muutaman ilmoituksen perusteella, sillä mahdolliset lujuusvajeet voivat johtaa vakaviin seuraamuksiin, kuten rakenteen sortumaan. 

Testauksen tulokset osoittavat, että valtaosa testatuista tuotteista täyttää vaatimukset, mutta muutamilla valmistajilla on parantamisen varaa erityisesti asennustoleranssien ja asiakirjojen oikeellisuuden osalta. Tukes jatkaa valvontaa varmistaakseen, että markkinoilla olevat rakennustuotteet täyttävät vaatimukset ja ovat turvallisia käyttää. 

 
Lisätietoja: 
Ylitarkastaja Laura Lakua, p. 029 5052 742 
sähköposti: [email protected] 

 
Sivun alkuun