Nestekaasulaitosten huolehdittava määräaikaistarkastuksista

Tukes
20.11.2015 8.00
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että nestekaasulaitoksille on tehtävä määräaikaistarkastuksia, joilla varmistetaan nestekaasun turvallinen käsittely. Tarkastukset kannattaa tehdä yhtä aikaa painelaitetarkastusten kanssa. Tarkastuksia tehdään neljän vuoden välein ja niistä vastaa tarkastuslaitos. Nestekaasulaitosten on myös laadittava selvitys säädösten turvallisuusvaatimusten toteutumisesta vuoden 2015 loppuun mennessä. Selvitys annetaan tarkastuslaitokselle nestekaasutarkastuksen yhteydessä.


Nestekaasulaitoksen määräaikaistarkastusvelvoite tuli voimaan 1.1.2013 asetusmuutosten myötä. Tarkastuksissa varmistetaan, että nestekaasun käsittely tapahtuu säädösten, määräysten ja lupapäätösten mukaisesti. Lisäksi varmistetaan, että laitoksella on nimetty käytönvalvoja, laitoksen kunnossapidosta huolehditaan ja toiminnalle on laadittu asianmukaiset ohjeet sekä pelastussuunnitelma, jonka mukaista toimintaa myös harjoitellaan. Painelaitteiden määräaikaistarkastuksella pyritään varmistamaan niiden käyttöturvallisuus tarkastamalla painelaitteiden kunto, niihin liittyvät laitteet ja käyttöön liittyvien vastuiden toteutuminen.

Nestekaasu- ja painelaitetarkastukset tekee tarkastuslaitos (DEKRA Industrial Oy, Inspecta Tarkastus Oy tai Insteam Oy). Toiminnanharjoittajan on pyydettävä tarkastuksen tekemistä tarkastuslaitokselta. On suositeltavaa pyytää nestekaasutarkastus ja nestekaasusäiliön painelaitetarkastus samaan aikaan, koska tällöin voidaan yhdellä kertaa varmistua laajemmin laitoksen ja toiminnan turvallisuudesta.

Jos nestekaasusäiliön painelaitetarkastus on erääntymässä tehtäväksi 2015–2017, toiminnanharjoittajan tulee pyytää tarkastuslaitosta tekemään nestekaasutarkastus samalla ajoituksella. Jos nestekaasusäiliön painelaitetarkastus on tehty 1.1.2013 jälkeen, mutta nestekaasutarkastus on tekemättä, se tulee tilata tarkastuslaitokselta viipymättä, ja tarkastus tulee olla tehtynä viimeistään 31.12.2016.  

Mikäli laitos laiminlyö tarkastusvelvoitteen, Tukes voi valvontaviranomaisena ryhtyä hallinnollisiin pakkotoimiin (uhkasakko). 3)

Nestekaasulaitoksella tarkoitetaan Tukesin valvonnassa olevaa kohdetta, jossa on nestekaasua 5 tonnia – alle 50 tonnia ja muita kemikaaleja alle 20 % valvonta-asetuksen (685/2015) liitteen 1 mukaisesta laajamittaisen rajasta. Esimerkiksi polttoöljyjen ja syövyttävien kemikaalien kohdalla laajamittaisten lupalaitosten raja nousi 10 tonnista 200 tonniin. Pienemmillä kemikaalimäärillä kyseessä on nestekaasulaitos.

Takautuvasti voimaantulevien turvallisuusvaatimusten selvittäminen


Nestekaasulaitosten on myös laadittava 1.1.2016 mennessä selvitys säädösten turvallisuusvaatimusten toteutumisesta. Turvallisuusvaatimukset kerrotaan ns. nestekaasuasetuksessa 1) sekä siinä viitatuilta osin kemikaalien turvallisuusvaatimusasetuksessa 2) (luku 6, onnettomuuksiin varautuminen). Jos nestekaasulaitoksella on muita vaarallisia kemikaaleja (esimerkiksi polttoöljy, liuottimet), näiden kemikaalien osalta tulee tehdä kokonaisuudessaan selvitys turvallisuusvaatimusten toteutumisesta.  Jos vaatimukset eivät täyty, on esitettävä ratkaisu, jolla päästään vastaavaan turvallisuustasoon tai suunnitelma aikatauluineen vaatimukset täyttävän ratkaisun toteuttamisesta.  Tärkeitä asioita ovat esimerkiksi vesivalelun riittävyys tai sammutusvesien keräily siinä tapauksessa, että laitoksessa on nestekaasun lisäksi vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja, ja näitä kemikaaleja voi joutua sammutusvesiin.

Selvitys annetaan tarkastuslaitokselle nestekaasutarkastuksella. Tarkastuslaitos toimittaa sen Tukesille yhdessä tarkastuksesta laaditun pöytäkirjan ja muiden selvitysten kanssa.

Lisätietoja:
Ryhmäpäällikkö Leena Ahonen, p. 029 5052 487, [email protected]
Ylitarkastaja Heikki Penttinen (eläkkeellä 1.3.2016 aslkaen), p. 029 5052 413, [email protected]

Säädökset:

1) Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista 858/2012 (nestekaasuasetus)

2) Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 856/2012, muutos 686/2015

3) Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 123§

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015