Hyppää sisältöön

Att ta en oljecistern ur bruk – vad ska besiktningsföretaget tänka på

Utgivningsdatum 4.10.2021 8.37 | Publicerad på svenska 4.10.2021 kl. 15.16
Nyhet

Statens understöd för att avstå från oljeuppvärmning har kraftigt ökat byten av oljeuppvärmningssystem till andra uppvärmningsmetoder i egnahemshus. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) vill påminna besiktningsföretagen om åtgärderna i anslutning till att oljecisterner tas ur bruk. Ytbeläggning av oljecisterner får inte längre göras.

Oljecisterner ska tas ur bruk utan att äventyra miljön

Tukes vill fästa särskild uppmärksamhet på att besiktningsföretaget ska tömma, rengöra och kontrollera oljecisternen visuellt innan den tas ur bruk. 

I verksamheten bör den tekniska rekommendationen TS-7, Säiliöiden tarkastus ja huolto – Nestemäiset polttoaineet lämmityskäytössä, som publicerats 2012 av Uppvärmningsenergi Föreningen rf, följas. Dessutom kan kommunernas miljöskyddsmyndigheter ha mer detaljerade bestämmelser om att ta cisterner ur bruk på grund av de miljörisker detta medför. 

Besiktningsföretag ska skicka ett protokoll till räddningsmyndigheten om oljecisterner som tas ur bruk och eventuellt rivs. Om det vid besiktningen observeras genomrostning, olja i markgrunden eller i konstruktioner, ska besiktningsföretaget meddela detta till räddnings- och miljöskyddsmyndigheten för utredning av fortsatta åtgärder.  

Om man vill lämna kvar en cistern som tagits ur bruk i marken, ska fastighetens ägare eller innehavare söka dispens från kommunens miljöskyddsbestämmelser för detta.  Dessutom ska besiktningsföretaget kontrollera cisternen. Besiktningsföretaget antecknar i det protokoll som upprättas över besiktningen om cisternen konstaterats hel.

Obs! Innan en cistern grävs upp ur marken måste läget för vatten- och avloppsrör beaktas. Inom områden där naturgas används (Södra och Sydöstra Finland, Birkaland) ska också läget för eventuella gasledningar klarläggas. 

Ytbeläggning av oljecisterner är inte tillåten 

Det är förbjudet att ytbelägga underjordiska oljecisterner på viktiga grundvattenområden. Fastighetens ägare eller innehavare ska ta en ytbelagd cistern ur bruk så snart som möjligt, dock senast vid tidpunkten för nästa periodiska besiktning. Enligt lagen är intervallet för periodisk besiktning av oljecisterner av metall högst 5 år.

Tukes ser inte heller beläggning av oljecisterner på andra ställen som godtagbar, eftersom tjockleken av cisternens mantel inte kan mätas tillförlitligt efter beläggningen. Skicket och besiktningsintervallet för ytbelagda cisterner kan därför inte fastställas på ett tillförlitligt sätt. 

De särskilda beslut om ytbehandling av oljecisterner som beviljats av Tukes föregångare (Tekniska kontrollcentralen, Tekniska inspektoratet) gäller inte längre. 

Besiktningsföretag ska agera ansvarsfullt och i enlighet med anvisningarna 

Även om ansvaret för cisternens skick ligger på fastighetens ägare eller innehavare, ska ett godkänt besiktningsföretag agera enligt den tekniska rekommendationen TS-7 och i sin verksamhet följa anvisningar från räddningsverken och miljöskyddsmyndigheterna. Besiktningsföretaget ska till kunden lämna ett protokoll över de åtgärder som vidtagits och de observationer som gjorts samt vid behov lämna protokollet till miljöskydds- och räddningsmyndigheten.

Ytterligare information:
Merja Rajamäki, tfn 029 5052 518
Markus Kauppinen, tfn 029 5052 519
e-postadresserna har formen: [email protected]

 
Sivun alkuun