Otsonoinnin varotoimia noudatettava terveyshaittojen estämiseksi

Tukes
3.3.2017 9.24
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on tullut useita yhteydenottoja kuluttajilta, jotka ovat ilmoittaneet terveydellisistä haitoista otsonilla suoritetun kosteusvauriosaneerauksen jälkeen. On käynyt ilmi, että käsittelyn tehneet yritykset eivät ole tiedostaneet vastuutaan palvelun turvallisuudesta. Työntekijöitä ei ole ohjeistettu Työterveyslaitoksen antamien suositusten mukaiseen työskentelyyn eikä asiakkaita ole tiedotettu käsittelyyn liittyvistä varotoimista.

Otsonikaasua tuotetaan otsonaattorilla paikan päällä käsiteltävässä tilassa. Otsoni on terveydelle haitallinen aine. Sen on todettu aiheuttavan rintakipuja, hengitysvaikeuksia, pahentavan astman oireita ja heikentävän vastustuskykyä. Se on myös kemiallisesti erittäin reaktiivinen aine ja hapettaa ympäristössä olevia aineita muodostaen mahdollisesti muita haitallisia yhdisteitä. Tästä syystä otsonointikäsittelyt tulee tehdä huolellisesti ja ohjeita noudattaen.

Otsonointilaitteistoja markkinoivien yritysten vastuulla on huolehtia, että laitteiden käytöstä on olemassa asianmukaiset käyttöohjeet. Otsonointipalveluja suorittavien yritysten on puolestaan varmistuttava, että työntekijöiden käytettävissä on suositusten mukaiset ohjeet käsittelyn turvallisesta suorittamisesta ja että niitä noudatetaan. Asukkaille on kerrottava käsittelyyn liittyvistä varotoimenpiteistä ja varoajasta, jolloin tiloissa ei voi olla.

Otsoni on mukana EU:n biosidisten tehoaineiden riskinarviointiohjelmassa. Sen käyttö esimerkiksi vesivahinkojen jälkeisessä hometorjunnassa on sallittua tämän arvioinnin kuluessa. Otsonointia käytetään myös yleisesti hajujen poistoon (esimerkiksi tupakansavu). Tällainen käyttö ei ole biosidilainsäädännön piiriin kuuluvaa, vaikka käsittely ei eroa periaatteeltaan biosidisesta mikrobitorjunnasta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut terveydensuojelulain nojalla asetuksen asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Sen mukaan vastuu suoritettujen palveluiden mahdollisten terveyshaittojen selvittämisestä ja korjauksista kuuluu haitan aiheuttajalle. Mikäli kiinteistön omistajan kanssa syntyy erimielisyyttä terveyshaitan olemassaolosta tai korjaustarpeesta, voi kunnan terveydensuojeluviranomainen ottaa asian käsittelyynsä ja tarkastaa tilat.

Lisää aiheesta:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilta löytyy tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta, jonka aiheena on otsonointi sisäympäristössä. Esityksen lopussa on suosituksia turvalliseen otsonointikäsittelyn.

Työterveyslaitoksen (TTL) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laativat viime vuonna yhteisen kannanoton otsonoinnin ja biosidien käytöstä sisäilmakorjausten yhteydessä.

Tutkimuslaitokset ovat julkaisseet yhdessä myös artikkelin biosidien ja otsonin käytöstä ja sen turvallisuudesta home- ja sisäilmaongelmien torjunnassa.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Tapio Korkolainen, puh. 029 5052 114, [email protected]

Ylitarkastaja Kimmo Karhi, puh. 029 5052 025, [email protected]