Hyppää sisältöön

Painelaitteiden käytön valvontaan linjaus valvontakohteiden enimmäismäärästä ja kohteiden etäisyyksistä

Julkaisuajankohta 31.5.2021 10.22
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) haluaa muistuttaa siitä, että omistajalla tai haltijalla on vastuu painelaitteiden turvallisesta käytöstä silloinkin, kun painelaitteiden käyttö ja käytön valvonta hankitaan ulkoistettuna palveluna. Omistajan tai haltijan tulee huolehtia, että painelaitteilla on pätevä käytön valvoja ja varavalvoja ja painelaitteita käyttää ammattitaitoinen henkilökunta. Painelaitteiden käytön turvallisuuden ja käytön valvojan tehtävien hoitamisen edellytysten varmistamiseksi Tukes on linjannut, kuinka monta kohdetta painelaitteiden käytön valvojalla voi olla valvonnassaan ja kuinka kaukana valvottavat kohteet voivat sijaita. Linjaukset ovat tarpeen, koska painelaitelaissa ei ole asiasta selkeitä vaatimuksia.

Painelaitelain mukaan omistajan ja haltijan tulee huolehtia rekisteröitävän painelaitteen turvallisesta käytöstä, pätevän käytön valvojan ja varavalvojan nimeämisestä sekä siitä, että käytön valvojalla on käytettävissään tarvittavat tiedot painelaitteista. Olennaista on myös se, että käytön valvojalla ja varavalvojalla on tarvittavat edellytykset hoitaa tehtäviään ja painelaitteiden käyttämiseen on ammattitaitoista henkilökuntaa. 

Painelaitelain mukaan käytön valvoja vastaa painelaitteen asianmukaisesta käyttämisestä. Hänen kuuluu valvoa painelaitteen käyttöä ja kuntoa sekä pitää omistaja tai haltija ajan tasalla painelaitteen käytöstä ja kunnosta. Lisäksi käytön valvojan tulee varmistua painelaitetta käyttävän henkilökunnan ammattitaidosta.

Painelaitelaissa ei vaadita, että käytön valvojan tulisi olla työsuhteessa yritykseen. Laissa ei myöskään ole selkeitä vaatimuksia sille, miten käytön valvojan on käytännössä oltava tavoitettavissa, tai onko hänen käytävä kohteessa paikan päällä. Erityisen haasteen aiheuttaa tulkinta siitä, kuinka monelle yritykselle sama henkilö voi toimia samanaikaisesti painelaitteiden käytön valvojana.

Jos omistaja tai haltija ulkoistaa painelaitteiden käytön ja käytön valvonnan ulkoiselle palvelun tarjoajalle, tulee asiasta tehdä kirjallinen sopimus. Sopimukseen tulee kirjata selkeät pelisäännöt käytön valvojan olennaisista tehtävistä, tavoitettavuudesta, läsnäolovelvoitteesta, yhteydenpidosta ja määräaikaistarkastusten hoitamisesta. Sopimuksen valmisteluun tulee liittyä palvelun tarjoajan edellytysten arviointi. Sopimuksen noudattamista tulee valvoa säännöllisesti, jotta esim. sopimusvelvoitteiden mahdolliset laiminlyönnit eivät vaaranna painelaitteiden käytön turvallisuutta. 

Ulkoistettuna painelaitteiden käytön valvojana toimiva henkilö on useimmiten valvottavan kohteen ainoa varsinainen painelaiteasiantuntija. Ulkoistettu käytön valvoja ei voi hoitaa tehtäviään painelaitelain tarkoittamalla tavalla, jos valvottavien kohteiden määrä on suuri ja kohteissa ei ole painelaitteiden käyttämiseen ammattitaitoista henkilökuntaa. Lisäksi valvottavien kohteiden etäisyys on otettava huomioon. Jos käytön valvoja ja valvonnan kohteet sijaitsevat kaukana toisistaan, käytön valvojan on vaikea tai jopa mahdotonta tehdä tehtäviään lain tarkoituksen mukaisesti. Jos käytön valvoja ei käy tai työskentele kohteessa säännöllisesti, kohteessa tapahtuneet toimintatapojen tai laitteistojen muutokset ja korjaustyöt eivät välttämättä tule hänen tietoonsa.

Tukes on linjannut valvottavien kohteiden määrää käytön valvojaa kohden ja on asettanut maantieteellisiä etäisyysrajoja painelaitekohteissa seuraavasti:

Kaupan kylmälaitosten käytön valvojat

  • Esimerkiksi kauppojen kylmälaitoksissa, joissa on ulkoistettu käytön valvonta, käytön valvojan etäisyyden kohteesta on oltava kohtuullinen, tyypillisesti 100 km.
  • Valvottavia kohteita on oltava hallittavissa oleva määrä, tyypillisesti 10 kpl / käytön valvoja.
  • Perusteet: Kaupoissa ei tyypillisesti ole sellaista ammattimaista ja tehtäviinsä perehdytettyä henkilökuntaa, jolla olisi ymmärrystä kylmälaitteista ja kylmäaineisiin liittyvistä vaaroista. Lisäksi kaupoissa on ulkopuolisia henkilöitä (asiakkaita).
  • Käytön valvojan on oltava sellainen henkilö, joka tuntee kylmälaitoksen toiminnan hyvin.
  • Lisäksi on otettava huomioon, että uusissa kaupan kylmälaitoksissa käytetään kylmäaineena hiilidioksidia, joka toimii huomattavasti korkeammalla paineella kuin aiemmat kylmäaineet. Hiilidioksidi on vuotaessaan nopeasti tukahduttavaa. 

Energiateollisuuden ja voimalaitosten käytön valvojat: etävalvonnalla ei voida toteuttaa kaikkia vastuita

  • Sekä yrityksen palveluksessa olevan käytön valvojan että ulkoistetun käytön valvojan toimipisteen on oltava kohtuullisella etäisyydellä valvottavista kattilalaitoksista, tyypillisesti 100 km. 
  • Järjestelmien etäohjauksen ja -valvonnan avulla ei voida painelaitelain tarkoittamalla tavalla toteuttaa kaikkia käytön valvojan vastuita. Kattilalaitoksen turvallisen käytön varmistaminen etänä ei ole mahdollista kaikissa tapauksissa. 
  • Kattilalaitoksen valvomossa ja laitoksella toimivan henkilökunnan tulee olla ammattitaitoista ja tehtäviinsä perehdytettyä.
  • Kattilalaitoksen käytön valvoja on vastuussa kaikista käyttäjistä, vuokratyövoimasta, kesätyöläisistä ja vierailijoista ja heidän turvallisuudestaan painelaitetilassa sekä heidän aiheuttamastaan vaarasta painelaitteille.
  • On tullut myös esiin, että käytön valvojat käyttävät tietokonetta valvomiensa laitosten prosessien seurantaan. Tällä toimintatavalla käytön valvojat altistavat laitoksen hakkeroinnin vaaraan ja vaarantavat siten painelaitteiden turvallista käyttöä. Käytön valvoja unohtaa tällä menettelyllä, että valvomo on kiinteä ja käyntiosoitteellinen paikka.

Käytön valvojan on pystyttävä reagoimaan heti

Ulkopuolisen käyttäminen käytön valvojana saattaa jossain tapauksissa vaarantaa tehtävän suorittamisen painelaitelain tarkoittamalla tavalla. Ulkoistetulle painelaitteen käytön valvojalle on mm. taattava pääsy kohteeseen ja toimitettava kaikki tehtävässä tarvittava tieto ajantasaisena. 

Painelaitekohteen (erityisesti kattilalaitosten) kulunvalvonnassa on syytä huomioida, että käytön valvojalla tulee olla tiedot laitokseen pääsevistä henkilöistä, jotta laitoksen käyttö asiattomaan käyttöön on estetty. Kohteeseen tulee olla pääsy vain ammattitaitoisilla ja tehtäviinsä perehdytetyillä henkilöillä, joiden asiantuntemuksen käytön valvoja on varmistanut. 

Koska painelaitteen käytön valvoja on valvomansa painelaitteen turvallisuuden vastuuhenkilö 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivää viikossa, ovat asetetut etäisyys- ja vasteaikarajat kriittinen tekijä käytön valvojan tehtävien suorittamiseksi vaadittavalla tasolla. 

Jos käytön valvojalla ei ole tosiasiallisia edellytyksiä reagoida äkkinäisiin tapahtumiin ja saapua kohteeseen paikalle, on syytä kyseenalaistaa käytön valvojan edellytyksiä suorittaa tehtäviään vaaditulla tasolla. Jos kohteessa ei työskentele ammattitaitoisia henkilöitä, ovat käytön valvojalle asetetut etäisyys- ja vasteaikarajat erityisen tärkeitä kohteen painelaiteturvallisuuden varmistamiseksi.

Painelaitteiden käytön valvojan nimeämisvelvollisuudesta, asiantuntemuksesta, muusta kelpoisuudesta ja tehtävistä säädetään painelaitelaissa ja valtioneuvoston asetuksessa.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Johanna Soppela, puh. 029 5052 585, [email protected]
 

 
Sivun alkuun