Hyppää sisältöön

Painelaitteiden suunnittelu, valmistus ja vaatimustenmukaisuuden arviointi

1. Johdanto

Erityyppisiä painelaitesovelluksia valmistetaan pääasiassa pk-yrityksiä ja teollisuuden tuotantolaitoksia varten, mutta merkittävässä määrin myös kuluttajien käyttöön. Painelaitesovelluksia ovat esim. käsisammuttimet, hiekkapuhalluslaitteet, autoklaavit, kylmälaitosten jäähdytysjärjestelmät, prosessilaitosten painelaitteet sekä höyry- ja kuumavesikattilat.

Painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien tulee täyttää lainsäädännön asettamat turvallisuusvaatimukset, kun niitä saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön suunnitellussa kohteessa. Niistä ei saa aiheutua vaaraa kenenkään terveydelle, turvallisuudelle eikä omaisuudelle. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo näiden tavoitteiden toteutumista markkinavalvonnan menetelmin samalla edistäen tasapuolisia kilpailuolosuhteita.

Ensisijainen vastuu painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien vaatimustenmukaisuudesta on niiden valmistajilla, lainsäädäntö asettaa velvollisuuksia myös muille talouden toimijoille kuten maahantuojille ja jakelijoille (myyjille) varmistaa osaltaan velvoitteiden toteutuminen.

Painelaitteiden valmistuslainsäädäntö on EU-lainsääsäädäntöä ja perustuu EU:n painelaitedirektiiviin (PED). Säädökset täyttävä painelaite tai laitekokonaisuus CE merkitään, jonka jälkeen se voidaan saattaa markkinoille EU/ ETA alueella tai se voidaan ottaa käyttöön asennuspaikalla.  

Oppaassa käsitellään painelaitelaissa ja painelaiteasetuksessa (valtioneuvoston asetus painelaitteista) annettuja vaatimuksia ja velvoitteita painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien suunnittelusta, valmistuksesta ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnista. Oppaassa esitetään painelaitteet, painelaitteiden luokittelun eteneminen, keskeiset turvallisuusvaatimukset ja vaatimustenmukaisuuden arviointi.   

Tämä opas on suunnattu painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien suunnittelijoille, valmistajille, maahantuojille, myyjille, tarkastajille ja viranomaisille. Opas soveltuu myös oheismateriaaliksi painelaitealan koulutustilaisuuksiin yrityksissä ja oppilaitoksissa.

2. Katsaus painelaitesäädöksiin

Painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien suunnittelua ja valmistusta koskevat säädökset ovat osa EU:n tuotelainsäädäntöä ja siten yhteiset kaikissa jäsenmaissa ja ETA-alueella. Painelaitteiden sijoitukseen, määräaikaistarkastuksiin ja käyttöön sovelletaan kansallista lainsäädäntöä.

Painelaitelaki (1144/2016) sisältää painelaitteiden suunnittelun, valmistuksen ja käytön lakitason säännökset. Näihin kuuluu mm. painelaitteiden turvallisuuden varmistaminen ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen, valmistuksen ja markkinoille saattamisen velvoitteet, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten ja tarkastuslaitosten vaatimukset ja velvoitteet, sijoituksen turvallisuus, rekisteröinti ja määräaikaistarkastukset sekä painelaitteiden käytön ja käytön aikaisen valvonnan velvoitteet.

Valtioneuvoston asetus painelaitteista (1548/2016) eli ns. painelaiteasetus sisältää painelaitedirektiivin 2014/68/EU (PED) tekniset vaatimukset painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien suunnittelusta, valmistuksesta ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnista. Asetuksesta ainoastaan viitataan PED:n liitteisiin, joista niitä koskevat asiat on katsottava.

Painelaitedirektiivistä on laadittu soveltamisohjeita. Niiden tarkoituksena on kysymys-vastauspareissa tulkita ja selittää direktiivin sisältöä; tekstiä, käsitteitä ja vaatimuksia, jotta niiden tulkinta ja soveltaminen olisi yhdenmukaista kaikissa jäsenmaissa.

 

 

Valtioneuvoston asetus yksinkertaisista painesäiliöistä (1550/2016) sisältää yksinkertaisten painesäiliöiden direktiivin 2014/29/EU tekniset vaatimukset painesäiliöiden suunnittelusta, valmistuksesta ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnista. Asetuksesta viitataan suoraan direktiivin liitteisiin.

Valtioneuvoston asetus painelaiteturvallisuudesta (1549/2016) eli ns. painelaiteturvallisuusasetus on kansallinen painelaitteiden käyttöä koskeva säädös. Asetus sisältää tekniset säännökset painelaitteiden sijoituksesta, rekisteröinnistä, kattilalaitosten käytön valvonnasta ja painelaitteiden asennus-, korjaus- ja muutostöistä.

Kattilalaitosten pätevyyskirja-asetus (891/1999) sisältää säännökset kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista ja näiden edellyttämistä työkokemus- ja koulutusvaatimuksista.

Laki ilmoitetuista laitoksista (278/2016) sisältää vaatimukset ilmoitettujen laitosten hyväksymisestä, nimeämisestä ja tehtävistä tarjota vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluja kuten kalibrointia, testausta, sertifiointia ja tarkastuksia.

Markkinavalvontalaki (1137/2016) sisältää viranomaisen toimivaltuudet, velvollisuudet ja valvontakeinot  tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Uusi EU:n markkinavalvonta-asetus  (EU) 2019/1020) tuli voimaan kesällä 2019, ja sen soveltaminen alkaa kesällä 2021.
 

3. Talouden toimijat ja toimijoiden velvollisuudet

EU-säädökset jakavat talouden toimijat neljään ryhmään: Valmistajat, valtuutetut edustajat, maahantuojat ja jakelijat. Painelaitesäädökset asettavat talouden toimijoille vastuita ja velvoitteita arvioida ja varmistaa painelaitteen tai laitekokonaisuuden vaatimustenmukaisuus ennen sen markkinoille saattamista tai käyttöönottoa.

Painelaitteita ja laitekokonaisuuksia valmistetaan Suomessa ja EU:n jäsenmaissa, mutta niitä tuodaan paljon myös EU:n ulkopuolelta. Näin ollen laitteiden valmistukseen, maahantuontiin ja myyntiin liittyy usein toimijaketjuja. Talouden toimijan on erittäin tärkeä tunnistaa, mikä on hänen roolinsa toimijaketjussa ja mitä velvollisuuksia hänelle roolin myötä kuuluu.

Valmistaja   
   
Valmistajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka suunnitteluttaa tai valmistuttaa painelaitteen tai laitekokonaisuuden ja markkinoi kyseistä painelaitetta tai laitekokonaisuutta omalla nimellään tai tavaramerkillään tai käyttää sitä omiin tarkoituksiinsa.

Käytännössä määritelmä edellyttää, että painelaitetoimituksen osapuolet kirjaavat tilaukseen tai toimitussopimukseen painelaitteen tai laitekokonaisuuden vastuuvalmistajan. Vastuuvalmistajia voi olla vain yksi. Valmistajan vastuulla on huolehtia, että painelaite tai laitekokonaisuus täyttää kaikkien sitä koskevien EU-direktiivien ja asetusten vaatimukset.

Valmistajan velvollisuuksia:

- Laatii vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn (moduulin) edellyttämät tekniset asiakirjat, vastaa valitun vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn asianmukaisesta soveltamisesta ja olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttymisestä.
- Kiinnittää CE-merkinnän ja laatii EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.
- Säilyttää tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 10 vuotta laitteiden markkinoille saattamisesta.
- Merkitsee painelaitteeseen tai laitekokonaisuuteen asianmukaiset tunnistetiedot ja yhteystiedot sekä varmistaa, että siihen on liitetty käyttöohjeet ja turvallisuustiedot.  

Valtuutettu edustaja

Valtuutetulla edustajalla tarkoitetaan unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on valmistajan antama kirjallinen valtuutus hoitaa valmistajan puolesta tietyt tehtävät.

Valtuutetun edustajan tehtäviä:  

- Tehtävät määräytyvät valmistajan toimeksiannon mukaisesti.
- Pidettävä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja tekniset asiakirjat markkinavalvontaviranomaisen saatavilla 10 vuotta laitteiden markkinoille saattamisesta.

Maahantuoja

Maahantuojalla tarkoitetaan unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta tuodun painelaitteen tai laitekokonaisuuden unionin markkinoille.

Maahantuojan velvollisuuksia:

- Varmistaa, että valmistaja on suorittanut asianmukaisesti vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn ja muut edellä valmistajaa koskevat velvollisuudet.
- Varmistaa, etteivät varastointi- ja kuljetusolosuhteet vaaranna painelaitteen tai laitekokonaisuuden vaatimustenmukaisuutta.
- Merkitsee painelaitteeseen tai laitekokonaisuuteen asianmukaiset tunnistetiedot ja yhteystiedot sekä varmistaa, että siihen on liitetty käyttöohjeet ja turvallisuustiedot.
- Pidettävä  EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat markkinavalvontaviranomaisen saatavilla 10 vuotta laitteiden markkinoille saattamisesta.

Jakelija

Jakelijalla (myyjällä) tarkoitetaan muuta toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin valmistajaa tai maahantuojaa, joka asettaa painelaitteen tai laitekokonaisuuden saataville markkinoilla.

Jakelijan velvollisuuksia:

- Tarkistaa, että painelaitteessa tai laitekokonaisuudessa on CE-merkintä, ja sen mukana ovat vaaditut asiakirjat ja, että siihen on liitetty käyttöohjeet ja turvallisuustiedot.   
- Varmistaa, etteivät varastointi- ja kuljetusolosuhteet vaaranna painelaitteen tai laitekokonaisuuden vaatimustenmukaisuutta.
- Tarkistaa, että laitteessa on asianmukaiset tunnistetiedot sekä valmistajan ja maahantuojan yhteystiedot.

Maahantuojaa tai jakelijaa pidetään valmistajana, kun hän saattaa painelaitteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään. Maahantuoja tai jakelijaa pidetään myös valmistajana, kun hän muuttaa jo markkinoille saatettua laitetta tavalla, joka voi vaikuttaa sovellettavien vaatimusten täyttymiseen.

Talouden toimijoille kuuluu myös muita velvollisuuksia varmistaa painelaitteen tai laitekokonaisuuden vaatimustenmukaisuus. Näitä esitetään oppaan lopussa olevassa taulukossa.

4. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset

Vaativimpien painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien vaatimustenmukaisuus on arvioitava ennen markkinoille saattamista ja käyttöön ottoa. Painelaitteiden suunnittelua ja valmistusta koskevia tarkastuksia ja arviointeja voivat tehdä seuraavanlaiset tarkastuslaitokset:

 - Ilmoitettu laitos (NB)

- Pätevöintilaitos (TPO)

- Käyttäjien tarkastuslaitos (UI)

Ilmoitetun laitoksen, pätevöintilaitoksen ja käyttäjien tarkastuslaitoksen tehtävät liittyvät painelaitteiden suunnittelun ja valmistuksen vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja hyväksymisiin. Tarkastuslaitosten tehtävät on mainittu vaatimustenmukaisuudenarviointimenettelyissä eli moduuleissa. Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyy nämä tarkastuslaitokset.

EU direktiivien mukaisiin vaatimustenmukaisuusarviointeihin hyväksytyt tarkastuslaitokset on nähtävissä EU:n komission ylläpitämässä Nando-tietokannassa.
 

Ilmoitettu laitos

Ilmoitettu laitos arvioi markkinoille saatettavien painelaitteiden tai laitekokonaisuuksien vaatimustenmukaisuutta, todentaa painelaitteen materiaalien hyväksyttävyyden ja tekee mahdollisia erityistehtäviä. Vaatimustenmukaisuuden arviointiin sisältyy painelaitetyyppien, suunnitelmien, valmistettujen painelaitteiden ja laatujärjestelmien hyväksymisiä sekä laatujärjestelmien ja valmistajan tekemien loppuarviointien valvontaa.
 

Pätevöintilaitos

Pätevöintilaitos on tarkastuslaitos, joka voi pätevöidä tai hyväksyä pysyviä liitoksia ja niiden rikkomatonta aineenkoetusta tekeviä henkilöitä sekä pysyvien liitosten menetelmiä.
 

Käyttäjien tarkastuslaitos

Käyttäjien tarkastuslaitos on painelaitteiden omistajien hallinnassa oleva tarkastusyksikkö. Tällainen laitos voi toimia kuten ilmoitettu laitos, mutta se voi tehdä arviointeja vain omistajan käyttöön tuleville painelaitteille. Käyttäjien tarkastuslaitos ei voi antaa tyyppihyväksymistä eikä hyväksyä laatujärjestelmää.
 

5. Painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien suunnittelu ja valmistus sekä vaatimustenmukaisuuden arviointi

5.1. Yleistä

Painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien suunnittelun, valmistukseen ja vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät säännökset sisältyvät painelaitelakiin (1144/2016) ja valtioneuvoston asetukseen painelaitteista (1548/2016). Painelaiteasetus sisältää painelaitedirektiivin (PED 2014/68/EU) tekniset vaatimukset, mutta ei sen liitteitä, joten niiden osalta tiedot on katsottava direktiivistä.

Painelaiteasetusta (1548/2016) sovelletaan sellaisten painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien suunnitteluun ja valmistukseen ja vaatimustenmukaisuuden arviointiin, joiden suurin sallittu käyttöpaine on yli 0,5 bar.

Asetuksen soveltamisalaan eivät kuulu mm. siirtoputkistot, lämpimän veden lämmitysjärjestelmien lämpöpatterit ja putket, aerosolipakkaukset, koneisiin kuuluvat korkeintaan luokan I painelaitteet sekä laitteet, joiden suunnittelussa paine ei ole merkittävä tekijä. Kattava luettelo löytyy asetuksen 2 §:stä.

Painelaitteen suunnittelun ja valmistuksen vaiheet

Painelaitteen ja laitekokonaisuuden suunnittelu ja valmistus voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin:

1. Tunnista painelaitteeseen*)  sovellettavat EU säädökset, direktiivit ja asetukset. PED:n lisäksi esim. LVD, EMC, ATEX, MD jne.

2.  Luokittele painelaite ja määrittele luokan I – IV perusteella vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely (moduuli tai moduuliyhdistelmä), jota käytetään painelaitteen suunnittelun ja valmistuksen arvioinnissa. Tarkista onko ilmoitetun laitoksen osallistuttava painelaitteen vaatimustenmukaisuuden arviointiin, luokat II-IV (alempana kohdat 4 - 6).

3. Määrittele painelaitteen olennaiset turvallisuusvaatimukset ja suorita riskin arviointi. Selvitä onko laitteen suunnitteluun ja valmistukseen käytettävissä yhdenmukaistettuja EN standardeja.

4. Laadi tekniset asiakirjat ja tee tai teetä valmistuksen edellyttämät pätevöinnit ja testaukset ennen painelaitteen valmistusta. Toimita asiakirjat valitsemaasi ilmoitettuun laitokseen moduulin sitä edellyttäessä.

5. Valmista painelaite teknisten asiakirjojen mukaisesti noudattaen valitussa moduulissa kuvattua menettelyä ja vaatimuksia.

6. Kiinnitä lopuksi painelaitteeseen CE merkintä ja muut vaaditut merkinnät sekä laadi vaatimustenmukaisuusvakuutus. Toimita painelaitteen mukana käyttöohjeet ja tarvittaessa muut sovitut asiakirjat. 

*) Painelaite tarkoittaa painelaitetta tai laitekokonaisuutta

Edellä mainitut direktiivit:

PED: Painelaitedirektiivi 2014/68/EU. LVD: Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU. EMC: Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/EU. ATEX: Räjähdysvaarallisten tilojen laitteita ja suojajärjestelmiä koskeva direktiivi 2014/34/EU. MD: Konedirektiivi 2006/42/EY. Lisätietoja direktiiveistä www.tukes.fi.

Painelaiteasetuksen soveltamisalaan kuuluvat myös ns. hyvän konepajakäytännön painelaitteet ja laitekokonaisuudet (SEP), mutta niitä ei CE-merkitä eikä niistä laadita EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta. Niissä on oltava merkinnät, joista voi tunnistaa valmistajan tai valmistajan edustajan. Lisäksi niiden mukana on oltava riittävät käyttöohjeet ja turvallisuustiedot.  
 

5.2. Painelaitteet ja laitekokonaisuudet

Painelaiteasetuksen mukaan painelaitteita ovat säiliöt, putkistot, paineenalaisia lisälaitteet ja varolaitteet sekä höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaitteet.

Säiliö tarkoittaa paineenalaista sisältöä varten suunniteltua ja valmistettua kuorta, mukaan lukien kiinteät liitoskappaleet aina siihen liitoskohtaan asti, jolla se liitetään muihin laitteisiin. Säiliössä voi olla yksi tai useampia kammioita.

Putkistoilla tarkoitetaan sisältöjen siirtämiseen tarkoitettuja putkiston osia, jotka on liitetty toisiinsa painejärjestelmään yhdistämistä varten. Putkistoon kuuluu erityisesti putki tai putkiverkko, putkijohto, putkiston lisäosat, tasaimet, letkut ja muut asiaankuuluvat paineenalaiset osat.

Paineenalainen lisälaite tarkoittaa toiminnallista painelaitetta, jolla on paineenalainen päällys. Näitä ovat esimerkiksi venttiilit, painemittarit, paineensäätimet, liikuntaliitokset, jako- ja kokoojatukit.

Varolaite tarkoittaa laitetta, jonka tarkoituksena on suojata painelaitteita sallittujen raja-arvojen ylittymiseltä. Varolaitteita ovat:

- Suoraan painetta rajoittavat laitteet, kuten varoventtiilit, murtokalvot, nurjahdustangot, ohjatut paineenalennusvarolaitteet (Controlled Safety Pressure Relief Systems, CSPRS)

- Rajoitinlaitteet, jotka joko aktivoivat korjaavan toimen tai aiheuttavat katkaisun tai katkaisun ja lukituksen, kuten paine-, lämpötila- tai nesteenpintakytkimet

- Turvallisuuteen liittyvät mittaus-, valvonta- ja säätölaitteet (Safety Related Measurement Control and Regulation, SRMCR)
- esimerkiksi höyrykattilan ns. kattilasuojan toteutus turva-automaatiolla.

Höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaite tarkoittaa liekillä tai muutoin lämmitettävää painelaitetta, jossa on ylikuumenemisen vaara ja joka on tarkoitettu höyryn tai ylikuumennetun veden tuotantoon yli 110 °C lämpötilassa.

Laitekokonaisuus tarkoittaa valmistajan useasta edellä mainitusta painelaitteesta kokoamaa yhtenäistä ja toiminnallista kokonaisuutta.
 

5.3.Painelaitteiden luokittelu

Painelaitteet luokitellaan kasvavan vaaran mukaan luokkiin I – IV. Painelaitedirektiivin liitteessä II on 9 taulukkoa erityyppisille painelaitteille, joiden perusteella painelaitteen luokka määräytyy. Luokkien I – IV painelaitteiden on täytettävä direktiivin liitteen I olennaiset turvallisuusvaatimukset.

Luokkien alapuolella taulukoissa on ns. hyvän konepajakäytännön painelaitteiden alue (4 artiklan 3 kohdan alue eli SEP alue). Näiden laitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa noudatetaan hyvää konepajakäytäntöä.

Luokituksen perusteella määräytyy vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely eli moduuli tai moduulipari, jolla arvioidaan painelaitteen vaatimustenmukaisuus.

Luokittelussa ovat määräävinä tekijöinä:

1. Painelaitteen tyyppi: säiliö, putkisto, höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaite, paineenalainen lisälaite tai varolaite
2. Luokitellaanko sisältö kaasuksi vai nesteeksi
3. Sisällön vaarallisuus: ryhmän 1 vai ryhmän 2 sisältö
4. Suurin sallittu käyttöpaine (PS) ja tilavuus (V) tai nimellissuuruus (DN) tapauksesta riippuen.

 

PAINELAITTEIDEN LUOKITTELU

Painelaitedirektiivi (2014/68/EU), liitteen II taulukot 1– 9

1. Painelaitteen tyyppi

Säiliöt

Höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaitteet

Putkistot

2. Sisältö

Kaasu

Neste

Kaasu

Neste

3. Sisällön ryhmä

1

2

1

2

1

2

1

2

4. Taulukko
     (PED liite II)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5. Luokitussuureet

PS, V

PS, V

PS, DN

6. Luokka

SEP tai luokka I - IV

SEP tai luokka I - IV

SEP tai luokka I - III

 

Kaasu tarkoittaa kaasuja, nesteytettyjä kaasuja, paineenalaisina liuotettuja kaasuja, höyryjä sekä tässä myös nesteitä, jos nesteen höyrynpaine korkeimmassa sallitussa lämpötilassa on enemmän kuin 0,5 bar ylipainetta. Esimerkiksi kylläinen vesi katsotaan kaasuksi, kun suurin sallittu lämpötila TS on suurempi kuin 110 °C.

Sisällön ryhmä 1 koostuu CLP-asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 *) määritellyistä fysikaalisista ja terveydelle vaarallisista aineista ja seoksista, jotka esitetään painelaiteasetuksen 6 §:ssä (PED:n artikla 13).

*) CLP asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta.

Sisällön ryhmä 2 käsittää kaikki muut sisällöt, jotka eivät kuulu ryhmään 1 (ympäristölle vaaralliset).                

Painelaitteen sisällön ryhmä selvitetään joko kyseisen aineen tai seoksen käyttöturvallisuustiedotteesta tai CLP asetuksen aineluettelosta. Käyttöturvallisuustiedotteen kohdan 2 vaaran yksilöinti, alakohdasta 2.1 selviää aineen tai seoksen luokituksen vaaraluokka ja kategoria sekä sisällön vaaraominaisuutta kuvaava H-lauseke. Ryhmä selviää vertaamalla sisällön käyttöturvallisuustiedotteen H-lauseketta PED:n ryhmän 1 sisältöjä vastaaviin H-lausekkeisiin. Nämä esitetään PED:n soveltamisohjeessa B-41, ks. taulukko alla.

 

CLP-vaaraluokat ja kategoriat
(PED, artikla 13)

CLP-asetuksen vaaralausekkeet
(H-lausekkeet)

 

1) Epästabiilit räjähteet tai vaarallisuusluokkiin 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ja 1.5 kuuluvat räjähteet

H200, H201, H202, H203, H204, H205

2) Syttyvät kaasut, kategoria 1 ja 2 (huom. tämä sisältää myös kemiallisesti epästabiilit kaasut)

H220, H221,

H230, H231

3) Hapettavat kaasut, kategoria 1

H270

4) Syttyvät nesteet, kategoria 1 ja 2

H224, H225

5) Syttyvät nesteet, kategoria 3, jos suurin sallittu lämpötila on korkeampi kuin leimahduspiste

H226

6) Syttyvät kiinteät aineet, kategoria 1 ja 2

H228

7) Itsereaktiivinen aine tai seos, tyypit A–F

H240, H241, H242

8) Pyroforiset nesteet, kategoria 1

H250

9) Pyroforiset kiinteät aineet, kategoria 1

H250

10) Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja, kategoria 1, 2 ja 3

H260, H261

11) Hapettavat nesteet, kategoria 1, 2 ja 3

H271, H272

12) Hapettavat kiinteät aineet, kategoria 1, 2 ja 3

H271, H272

13) Orgaaniset peroksidit, tyypit A–F

H240, H241, H242

14) Välitön myrkyllisyys suun kautta: kategoria 1 ja 2

H300

15) Välitön myrkyllisyys ihon kautta: kategoria 1 ja 2

H310

16) Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta: kategoria 1, 2 ja 3

H330, H331

17) Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, kategoria 1

H370

 

Ryhmään 1 kuuluvat myös painelaitteen sisältämät aineet ja seokset, joiden korkein sallittu lämpötila (TS) on korkeampi kuin sisällön leimahduspiste.
 

Vaatimuksenmukaisuuden arviointitaulukon valinta ja luokan määrittäminen

Edellä määritetyn painelaitetyypin ja sisällön ominaisuuksien perusteella valitaan painelaitedirektiivin liitteestä II taulukko luokittelua varten. Taulukosta määritetään luokitussuureiden (PS, V, DN) avulla painelaitteen luokka I-IV tai päädytään hyvän konepajakäytännön (SEP) alueelle.

 

Kuva: Painelaitteen luokittelutaulukko säiliölle, jossa on kaasumainen ryhmän 1 (vaarallisin) sisältö

Painelaitedirektiivin liitteen II taulukko 1 säiliöille, joissa on sisältönä ryhmän 1 kaasu. Luokittelun poikkeuksena on epästabiileille kaasuille tarkoitetut säiliöt, jotka taulukon 1 mukaisesti kuuluisivat luokkiin I tai II, on luokiteltava luokkaan III.

Taulukkojen rajaviivat osoittavat jokaisen luokan ylärajan. Hyvän konepajakäytännön painelaitteet sijaitsevat taulukoissa alueella ” 4 artiklan 3 kohdan alue”, eli ns. SEP-alue.

Paineenalaiset lisälaitteet luokitellaan lisälaitteen tilavuuden (V) tai nimellishalkaisijan (DN) perusteella säiliöiden tai putkistojen taulukoiden mukaan. Mikäli lisälaitteen tilavuus ja nimellishalkaisija soveltuvat luokitteluun, määräytyy luokka näistä korkeimman luokittelun mukaan.

Varolaitteet luokitellaan luokkaan IV. Tästä poiketen voidaan sellaiset varolaitteet, jotka on valmistettu tiettyyn laitteeseen, luokitella samaan luokkaan kuin suojattava laite.

Useasta kammiosta koostuva säiliö luokitellaan korkeimpaan luokkaan kuuluvan yksittäisen kammion mukaan. Jos kammiossa on useita sisältöjä, luokitus tehdään sen sisällön mukaan, joka edellyttää korkeinta luokkaa.

Liitteen II taulukoissa on lisäksi täydennyksiä erityistapauksista esimerkiksi hengityslaitteiden pullojen, käsisammuttimen, painekeittimien ja ns. klapikattiloiden luokitteluun.

Painelaitteiden luokittelusta on laadittu useita painelaitedirektiivin soveltamisohjeita. Ohjeiden B osiosta löytyy lisätietoa esimerkiksi erityyppisten painelaitteiden ja sisältöjen luokittelusta.
 

5.4. Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely (moduuli tai moduuliyhdistelmä) määräytyy painelaitteen luokan perusteella (ks. taulukko alla). Luokissa on käytettävissä useita vaihtoehtoja. Moduulin valintaan voi vaikuttaa luokan lisäksi myös esim. tuotantomuoto eli valmistetaanko painelaitteita yksittäis- tai sarjatuotantona sekä mahdolliset tilaajan vaatimukset. Valmistaja voi käyttää myös vaativamman luokan arviointimenettelyä. Moduulit on esitetty direktiivin liitteessä III.

Moduulit (moduuliparit) jakautuvat suunnittelu- ja tuotantovaiheisiin. Luokkien II – IV moduuleissa on arviointeihin liittyviä tehtäviä sekä valmistajalle että ilmoitetulle laitokselle. Ilmoitetun laitoksen osuus arvioinneista kasvaa luokan kasvaessa. Vaativimmat painelaitteet kuuluvat luokkaan IV. Luokan I moduulissa A ”sisäinen tuotannonvalvonta” valmistaja varmistaa ja vakuuttaa itsenäisesti moduulin edellyttämät arvioinnit.

Painelaitteiden valmistukseen on käytettävissä useita laatujärjestelmämoduuleja (D/D1, E/E1, H/H1). Tällöin Ilmoitettu laitos hyväksyy valmistajan laatujärjestelmän ja valvoo sen noudattamista.

Käyttäjien tarkastuslaitos voi suorittaa ilmoitetun laitoksen tehtävät moduuleissa A2, C2, F ja G.

Luokat ja niitä vastaavat moduulit

Luokka I:

Moduuli A

Sisäinen tuotannonvalvonta

 

 

 

Luokka II:

Moduuli A2

Sisäinen tuotannonvalvonta ja valvotut painelaitetarkastukset satunnaisin väliajoin

 

Moduuli D1

Tuotantoprosessin laadunvarmistus

 

Moduuli E1

Painelaitteiden lopputarkastuksen ja testauksen laadunvarmistus

 

 

 

Luokka III:

Moduulit B + D

EU-tyyppitarkastus – suunnittelutyyppi

+ Tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus

 

Moduulit B + F

EU-tyyppitarkastus – suunnittelutyyppi
+ Painelaitteen tarkastukseen perustuva tyypinmukaisuus

 

Moduulit B + E

EU-tyyppitarkastus – tuotantotyyppi

+ Painelaitteen laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus

 

Moduulit B + C2

EU-tyyppitarkastus – tuotantotyyppi

+ Sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuus ja satunnaisin väliajoin suoritettavat valvotut painelaitetarkastukset

 

Moduuli H

Täydelliseen laadunvarmistukseen perustuva vaatimustenmukaisuus

 

 

 

Luokka IV:

Moduulit B + D

EU-tyyppitarkastus – tuotantotyyppi

+ Tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus

 

Moduulit B + F

EU-tyyppitarkastus – tuotantotyyppi + Painelaitteen tarkastukseen perustuva tyypinmukaisuus

 

Moduuli G

Yksikkökohtaiseen tarkastukseen perustuva vaatimustenmukaisuus

 

Moduuli H1

Täydelliseen laadunvarmistukseen ja suunnittelun tarkastukseen perustuva vaatimustenmukaisuus

 

Yleisimmin käytettyjä moduuleja ovat A, A2, B+D, B+C2, H, G ja H1 moduulit.

Painelaitteiden ja laitekokonaisuuden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin etenemistä kuvataan kappaleessa 5.7 ja 5.8.
 

5.5. Olennaiset turvallisuusvaatimukset

Painelaitteiden olennaiset turvallisuusvaatimukset koskevat painelaitteen ja laitekokonaisuuden riskin arviointia, suunnittelua, valmistusta, materiaaleja sekä tiettyjä erityisvaatimuksia putkistoille ja kattiloille. Ne ovat velvoittavia painelaitteille ja laitekokonaisuuksille, jotka kuuluvat luokkaan I–IV, ks. painelaitedirektiivi liite I.

Olennaisissa turvallisuusvaatimusten luokkiin liittyviä vaatimuksia:

- Luokkien III ja IV painelaitteiden osalta materiaalien erityisarvioinnin (PMA) todentaa sellainen ilmoitettu laitos, joka vastaa painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä.

- Luokkien II, III ja IV laitteiden paineenalaisten pääosien osalta materiaalivalmistaja todistaa vaatimustenmukaisuuden tuotekohtaisella tarkastustodistuksella eli 3.1 tai 3.2 todistuksella.

- Pysyviä liitoksia tekevien henkilöiden ja menetelmien osalta, luokkien II, III ja IV painelaitteiden valmistuksessa menetelmät ja henkilöt hyväksyy toimivaltainen kolmas osapuoli, joka voi olla ilmoitettu laitos tai pätevöintilaitos.

- Ainetta rikkomattomien (NDT) testausten osalta, luokkiin III ja IV kuuluvien painelaitteiden osalta henkilökunnalla on oltava pätevöintilaitoksen hyväksyntä.
 

5.5.1 Vaarojen tunnistaminen ja riskin arviointi

Riskin arvioinnin tavoitteena on painelaitedirektiivin liitteen I olennaisten turvallisuusvaatimusten asianmukainen soveltaminen ja näihin liittyvien toimenpiteiden täytäntöönpano.

Riskin arvioinnissa on tunnistettava vaarat ja/tai vaaratilanteet, joita painelaitteen tai laitekokonaisuuden elinkaaren aikana kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa saattaa esiintyä. Valmistajan on analysoitava kaikki vaarat ja/tai vaaratilanteet ja arvioitava kunkin riskin merkitys jokaisen tunnistetun kyseeseen tulevan olevan vaaran ja/tai vaaratilanteen osalta ja noudatettava vähennystoimenpiteitä seuraavassa järjestyksessä:

- Vaarat poistetaan tai niitä pienennetään siinä määrin kuin kohtuudella on mahdollista.

- Tarvittavia suojatoimenpiteitä sovelletaan sellaisten vaarojen varalta, joita ei voida poistaa.

- Käyttäjille tiedotetaan tarvittaessa jäljelle jäävistä vaaroista ja ilmoitetaan, onko tarpeen toteuttaa asianmukaisia erityistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on pienentää vaaraa asennuksen ja/tai käytön aikana.

Moduulit edellyttävät, että riskin arviointi dokumentoidaan ja liitetään teknisiin asiakirjoihin. Riskin arviointiin sisältyy tiedot menetelmästä, luettelo turvallisuusvaatimuksista ja näitä vastaavista suojaustoimenpiteistä (ks. direktiivin soveltamisohje H-04).

Lisätietoja riskin arvioinnista: SFS-EN 764-7 Lämmittämättömien painelaitteiden turvajärjestelmät. Blue Guide 2016, kohta 4.3 Tekniset asiakirjat ja ISO/IEC Guide 51. PSK standardi 4917 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Painelaitteet. Asiakirjamallit.
 

5.5.2 Painelaitteiden suunnittelu

Painelaitteen suunnittelua koskevissa vaatimuksissa edellytetään, että painelaitteet on suunniteltava asianmukaisesti ottaen huomioon kaikki sellaiset asianmukaiset tekijät, joiden ansiosta on mahdollista taata laitteen turvallisuus koko sen käyttöiän ajan.

Suunnitteluvaiheessa tulee ottaa huomioon painelaitteen elinkaaren aikaiset kuormitukset sekä muut kohtuudella ennakoitavissa olevat olosuhteet. Suunnittelu voidaan tehdä joko laskentamenetelmällä (kaavat, FEM, murtumismekaniikka) tai kokeellisella suunnittelumenetelmällä. Laskentamenetelmässä on otettava huomioon erityisvaatimuksia, joita ovat esimerkiksi materiaalien sallitut jännitykset, hitsausliitosten lujuuskertoimet ja koepaine.

Myös seuraavia asioita tulisi tarkastella suunnittelun edetessä ottaen huomioon vaatimusmäärittelyn tulokset kuten turvallinen käsittely ja käyttö, tarkastusmenetelmät, tyhjennys- ja ilmausmenettelyt, korroosio ja muu kemiallinen vaikutus, kuluminen, laitekokonaisuuden erityisvaatimukset, täyttö- ja tyhjennysmahdollisuudet, painelaitteen suojaus sallittujen rajojen ylittyessä, varolaitteille asetetut vaatimukset ja mahdollisen ulkopuolisen tulen vaikutus suunnitteluun ja varusteluun.

Suunnitteluvaiheen lopputuloksena ovat painelaitteen tekniset asiakirjat. Valitusta moduulista riippuen joko valmistaja tai ilmoitettu laitos tarkastaa suunnitteluun liittyvät tekniset asiakirjat.
 

5.5.3. Materiaalit

Painelaitteiden valmistuksessa käytettävien materiaalien on oltava tarkoitettuun käyttöön soveltuvia laitteiden suunnitellun käyttöiän ajan. Paineenalaisiin osiin tarkoitettujen materiaalien tulee olla riittävän sitkeitä ja lujia sekä iskusitkeysominaisuuksiltaan sellaisia, ettei haurasmurtumaa painelaitteen käyttöolosuhteissa esiinny. Painelaitteiden materiaalien tulee kestää riittävästi sisällön kemiallisia vaikutuksia.

Materiaalien käyttöturvallisuuden kannalta välttämättömät kemialliset ja fyysiset ominaisuudet eivät saa merkittävästi muuttua painelaitteen tai laitekokonaisuuden suunnitellun käyttöiän aikana. Painelaitevalmistajan on asianmukaisella tavalla määriteltävä arvot, joita käytetään suunnittelulaskelmissa sekä materiaalien ja niiden käsittelyn olennaiset ominaisuudet. Materiaaleja koskevat tiedot on liitettävä teknisiin asiakirjoihin.

Painelaitteen valmistuksessa on suositeltavinta käyttää yhdenmukaistettujen EN-standardien mukaisia materiaaleja ja osia. Mikäli näitä materiaaleja ei ole käytettävissä, voidaan materiaali hyväksyttää myös ns. materiaalin erikoisarvioinnin (PMA) mukaisesti. Luokkien III ja IV painelaitteiden osalta materiaalien erityisarvioinnin todentaa ilmoitettu laitos, joka vastaa painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä.

Materiaalien erityisarvioinnista löytyy lisätietoa mm. työryhmän WGP Paine hyväksymästä asiakirjasta PE-03-28, joka on nähtävissä komission sivuilla sekä painelaitedirektiivin soveltamisohjeista. Materiaalien erityisarvioinnin suoritusta ohjeistetaan myös standardissa EN 764–4:2015. Metallisten materiaalien teknisten toimitusehtojen laatiminen.

Materiaalien ainestodistukset

Valmistajan on varmistettava, että painelaitteeseen käytettävä materiaali on spesifikaatiossa edellytettyjen vaatimusten mukainen. Kaikista materiaaleista on oltava materiaalivalmistajan antama ainestodistus, jossa todistetaan tuotteen olevan tilauksessa esitetyn vaatimuksen mukainen.

Painelaitteiden materiaalien ainestodistusvaatimukset esitetään standardissa SFS-EN 10204:2004 Metallituotteiden ainestodistukset. Luokkien II, III ja IV laitteiden paineenalaisten pääosien osalta materiaalivalmistaja todistaa vaatimustenmukaisuuden tuotekohtaisella tarkastustodistuksella eli 3.1 tai 3.2- todistuksella.

Luokan I laitteiden paineenalaisten osien materiaalista tulee olla vähintään todistus 2.2. Samoin hitsauslisäaineilta edellytetään todistusta 2.2. Myös painelaitteen liitososille (ruuvit, mutterit) tulee olla asianmukaiset ainestodistukset. Lisätietoja ainestodistusten määräytymisestä on mm. painelaitedirektiivin soveltamisohjeissa Tukesin verkkosivuilla.

Materiaalien ominaisuudet

Painelaitedirektiivin olennaisissa turvallisuusvaatimuksissa esitetään teräksen sitkeydestä seuraavia vaatimuksia haurasmurtuman estämiseksi. Teräksen katsotaan olevan riittävän sitkeää, jos sen murtovenymä standardimenetelmällä tehdyssä vetokokeessa on vähintään 14 % ja iskusitkeysenergia ISO V-koesauvalla tehtynä vähintään 27 J lämpötilassa, joka on korkeintaan 20 °C mutta ei korkeampi kuin alin suunniteltu käyttölämpötila. Yksityiskohtainen iskusitkeyden määrittäminen esitetään mm. direktiivin tuotestandardeissa.


5.5.4. Valmistus

Painelaitteen valmistus tehdään hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti tarkoituksenmukaisia tekniikoita ja menetelmiä käyttäen. Valmistusta koskevissa olennaisissa turvallisuusvaatimuksissa esitetään vaatimuksia valmistusmenetelmistä (osien valmistus, pysyvät liitokset, ainetta rikkomattomat tarkastukset, lämpökäsittely, materiaalien jäljitettävyys), loppuarvioinnista, painelaitteen ja kilven merkinnöistä ja käyttöohjeista.

Pysyviä liitoksia tekevät henkilöt ja menetelmät

Pysyvillä liitoksilla tarkoitetaan liitoksia, jotka voidaan irrottaa vain rikkovilla menetelmillä.

Pysyvissä liitoksissa ja liitosvyöhykkeissä ei saa olla laitteiden turvallisuutta vaarantavia pintavirheitä tai sisäisiä vikoja. Pysyvien liitosten ominaisuuksien on vastattava liitettävien materiaalien vähimmäisominaisuuksia, paitsi jos muita vastaavia ominaisuusarvoja otetaan suunnittelulaskelmissa erityisesti huomioon.

Painelaitteen paineenkestoon vaikuttavien osien ja niihin välittömästi kiinnitettyjen osien pysyviä liitoksia tekevillä henkilöillä (esim. hitsaajat) on oltava asianmukainen pätevyys. Liitokset on toteutettava pätevöityjen menetelmien mukaisesti.  Luokkien II, III ja IV painelaitteiden valmistuksessa menetelmät ja henkilöt hyväksyy toimivaltainen kolmas osapuoli, joka voi olla ilmoitettu laitos tai pätevöintilaitos.  Luokan I painelaitteiden osalta valmistaja voi valvoa ja hyväksyä pysyviä liitoksia tekevien henkilöiden ja menetelmien pätevöittämiseen liittyvät kokeet. 

Hitsaus nimellishalkaisijaltaan DN 25 ja pienemmille putkistoille voidaan toteuttaa isomman kokoalueen pätevöinneillä, kun liittämismenetelmä ja materiaali ovat samat. Hitsaajalla tulee olla käytössään hitsaukselle laadittu hitsausohje.  

Liitosten ainetta rikkomattomat (NDT) testaukset

Painelaitteiden pysyvien liitosten ainetta rikkomattomat kokeet on teetettävä henkilöillä, joilla on asianmukainen pätevyys. Luokkiin III ja IV kuuluvien painelaitteiden osalta henkilökunnalla on oltava pätevöintilaitoksen hyväksyntä.

Materiaalien jäljitettävyys

Painelaitteissa käytettävät materiaalit tulee merkitä asianmukaisesti. Näin varmistetaan, että käytetyn materiaalin ja ainestodistuksen välinen yhteys säilyy suunnittelu- ja tuotantovaiheiden aikana, jatkuen aina valmistetun painelaitteen lopputarkastukseen asti. Materiaalit merkitään leimalla, värikoodein tai jäljitettävyys varmistetaan muulla luotettavalla menettelyllä. Vastaava jäljitettävyysvaatimus koskee myös hitsauslisäaineita ja muita liitosaineita.

Loppuarviointi

Painelaitteen loppuarviointiin kuuluu a) lopputarkastus, b) painekoe ja c) varolaitteiden tarkastus. Lopputarkastuksen tarkoituksena on silmämääräisesti ja asiakirjojen tarkastuksella varmistaa direktiivin vaatimusten noudattaminen. Valmistusvaiheessa tehdyt tarkastukset voidaan tässä tapauksessa ottaa huomioon.

Painelaitteelle tehdään nestepainekoe, jonka paine on yleensä 1,43 kertaa suurin sallittu käyttöpaine. Painekokeen on oltava nestepainekoe, paitsi jos nestepainekoe on haitallinen tai epäkäytännöllinen. Muiden kuin nestepainekokeen osalta on toteutettava täydentäviä toimenpiteitä kuten ainetta rikkomattomia tarkastuksia tai muita tehokkuudeltaan vastaavia toimenpiteitä ennen kokeiden, esimerkiksi kaasunpainekokeen suorittamista.

Myös painelaitetta tai laitekokonaisuutta suojaavien varolaitteiden soveltuvuus käyttökohteeseen tarkistetaan, arvioidaan merkintöjen ja asiakirjojen asianmukaisuus sekä todetaan varolaitteen avautumispaine sekä riittävä puhalluskyky.
 

5.5.5. Painelaitteen ja laitekokonaisuuden merkinnät, käyttöohjeet ja turvallisuustiedot

CE-merkintä on kiinnitettävä painelaitteeseen ja laitekokonaisuuteen tai sen arvokilpeen ennen painelaitteen/ laitekokonaisuuden markkinoille saattamista tai käyttöönottoa. CE-merkintää ei ole tarpeen kiinnittää jokaiseen yksittäiseen laitekokonaisuuden osana olevaan painelaitteeseen.

Valmistaja ilmoittaa CE-merkinnällä, että painelaite tai laitekokonaisuus on suunniteltu ja valmistettu siten, että olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttyvät ja vaatimustenmukaisuuden arviointi on tehty. CE-merkintä mahdollistaa painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien vapaan liikkuvuuden ja käyttöönoton EU:n markkinoilla.

CE-merkintä on kiinnitettävä näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi. CE-merkinnän perään on merkittävä tuotannon tarkastusvaiheessa mukana olleen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero. Ilmoitetun laitoksen tunnusnumeron kiinnittää laitos itse tai sen ohjeiden mukaisesti valmistaja tai sen valtuutettu edustaja. CE-merkintään ja ilmoitetun laitoksen tunnusnumeroon voidaan liittää muuta tietoa, joka liittyy painelaitteen erityisriskiin ja käyttöön.

CE-merkintä muodostuu kirjaimista alla olevan kuvan mukaisesti:

 

CE-merkin on oltava vähintään 5 mm korkea. Kokoa muutettaessa tulee mittasuhteiden säilyä.

CE-merkinnän lisäksi kilpeen tai painelaitteeseen merkitään valmistajan ja mahdollisen maahantuojan nimen ja osoitteen (ks.talouden toimijoiden velvollisuudet oppaan lopussa) lisäksi:

a) Kaikista painelaitteista:

- valmistusvuosi

- Painelaitteen tunnus, esimerkiksi tyyppi, sarja- tai eränumero ja valmistusnumero

- Olennaiset korkeimmat ja alimmat sallitut raja-arvot (PS, TS…)

b) Painelaitetyypistä riippuen asennuksen, käytön tai määräaikaistarkastuksen turvallisuuden kannalta olennaisia tietoja kuten

- Painelaitteen tilavuus V (L), putkiston nimelliskoko DN, nimellisteho kW, käytetty koepaine PT (bar) ja painekokeen päivämäärä, varolaitteen asetuspaine (bar), sisältöryhmä

c) Tarvittaessa painelaitteeseen tai laitekokonaisuuteen on kiinnitettävä varoitusmerkintöjä, joissa kiinnitetään huomio kokemusperäisiin tai riskiarvioinnin perusteella määritettyihin vaaroihin.  Pienikokoisessa painelaitteessa kohtien a, b ja c tiedot voidaan antaa painelaitteeseen kiinnitetyssä tarrassa.

Käyttäjien tarkastuslaitoksen arvioimissa painelaitteissa ei saa olla CE-merkintää, mutta niistä laaditaan EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Käyttöohjeet

Kun painelaitteita ja laitekokonaisuuksia saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön, on niiden mukana oltava käyttäjälle tarkoitetut käyttöohjeet, joihin sisältyvät kaikki turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot. Käyttöohjeiden sisältö, ks. oppaan kappale 5.10
 

5.6. Yhdenmukaistetut standardit

Standardisointijärjestö CEN:n työryhmissä on laadittu painelaitedirektiivin painelaitteille ja laitekokonaisuuksille yhdenmukaistettuja EN standardeja, joissa esitetään laitteiden suunnittelun ja valmistuksen yksityiskohtaiset tekniset ratkaisut ja toteutukset. Niiden mukaan valmistetun painelaitteen oletetaan täyttävän olennaiset turvallisuusvaatimukset ko. standardin ZA-liitteen mukaisessa laajuudessa.
 

Tuoteryhmä

SFS-EN standardeja

Painelaitteet, yleistä

764

Lämmittämättömät painesäilöt

13445

Metalliset teollisuusputkistot

13480

Vesiputkikattilat

12952

Tulitorvikattilat

12953

Varolaitteet yleiskäyttöön

4126

Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput

378, 12263, 13136 jne.

Nestekaasusäiliöt

12542, 13175, 14129, 14570

Kryogeeniset säiliöt

1626, 12434, 13371, 13458 jne.

 

Muita yhdenmukaistettuja SFS-EN-standardeja:

- Käsisammuttimet

- Painelaitemateriaalit; esim. teräslevyt, putket ja takeet

- Hitsaajan pätevyyskokeet ja hitsauksen menetelmäkokeet

- Venttiilit, laipat ja laippaliitokset.

Yhdenmukaistettujen standardien käyttö ei ole pakollista, valmistaja voi valita myös jonkin muun teknisen ratkaisun. Tällöin valmistaja on velvollinen osoittamaan teknisissä asiakirjoissa miten ko. laitteen tai kokonaisuuden olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttyvät. 

Painelaitedirektiivin yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot on nähtävissä Tukesin verkkosivuilla.


5.7. Painelaitteen vaatimustenmukaisuuden arviointi

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa selvitetään, ovatko painelaitteeseen tai laitekokonaisuuteen liittyvät painelaitedirektiivin olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttyneet. Seuraavassa kuvataan arvioinnin eteneminen moduulien A ja G mukaisesti. Moduulit esitetään PED:n liitteessä III.

Moduuli A Sisäinen tuotannon valvonta

Moduuli A on luokan I painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely. Moduuli ei edellytä ilmoitetun laitoksen osallistumista arviointiin, valmistaja itse varmistaa ja vakuuttaa, että painelaite täyttää painelaiteasetuksen (PED:n) vaatimukset.

Suunnitteluvaiheessa valmistajan tulee laatia tekniset asiakirjat. Teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, ovatko painelaitteet niihin sovellettavien säädösvaatimusten mukaisia. Teknisten asiakirjojen on katettava painelaitteen suunnittelu, valmistus ja toiminta, ja niissä on oltava mm.:

- Painelaitteen yleiskuvaus

- Asianmukainen analyysi ja arviointi riskistä tai riskeistä

- Suunnittelu- ja valmistuspiirustukset sekä kaaviot osista, osakokoonpanoista, kytkennöistä jne.

- Tarvittavat esitykset ja selvitykset edellä mainittujen piirustusten ja kaavioiden sekä painelaitteen toiminnan ymmärtämiseksi.

- Luettelo yhdenmukaistetuista standardeista, joita on sovellettu kokonaan tai osittain. Jos tällaisia standardeja ei ole sovellettu, tarvitaan kuvaus käytetyistä ratkaisuista direktiivin olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi. Osittain sovellettujen yhdenmukaistettujen standardien tapauksessa teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä osat, joita on sovellettu.

- Suunnittelulaskelmien tulokset, suoritetut tarkastukset jne.

- Testausraportit

Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmistusmenetelmällä ja sen valvonnalla taataan valmistettujen painelaitteiden teknisten asiakirjojen ja painelaiteasetuksen (PED:n) vaatimustenmukaisuus.

Valmistajan tai hänen yhteisöön sijoittautuneen edustajansa on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen painelaitteeseen/ laitekokonaisuuteen ja laadittava kirjallinen EU-vaatimustenmukaisuus-vakuutus (ks. kohta 5.9).

Moduuli G Yksikkökohtaiseen tarkastukseen perustuva vaatimustenmukaisuus

Moduuli G on luokan IV arviointimenettely ja soveltuu kaikkein vaativimpien painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien arviointiin. Sitä voidaan käyttää myös muiden CE-merkittävien painelaitteiden arviointiin. Ilmoitettu laitos osallistuu sekä suunnittelu että valmistusvaiheen arviointeihin. 

Valmistaja laatii tekniset asiakirjat ja esittää ne painelaitetta arvioivalle ilmoitetulle laitokselle. Asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, onko painelaite asiaankuuluvien vaatimusten mukainen. Teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä sovellettavat vaatimukset, ja niiden on katettava painelaitteen suunnittelu, valmistus ja toiminta siinä määrin kuin se on olennaista arvioinnin kannalta.

Teknisissä asiakirjoissa esitetään:

- Painelaitteen yleiskuvaus

- Asianmukainen analyysi ja arviointi riskistä tai riskeistä

- Suunnittelu- ja valmistuspiirustukset sekä kaaviot osista, osakokoonpanoista, kytkennöistä jne.

- Tarvittavat esitykset ja selvitykset edellä mainittujen piirustusten ja kaavioiden sekä painelaitteen toiminnan ymmärtämiseksi

- Luettelo yhdenmukaistetuista standardeista, joita on sovellettu kokonaan tai osittain.

- Suunnittelulaskelmien tulokset, suoritetut tarkastukset jne.

- Testausraportit

- Tiedot valmistus- ja tarkastusmenetelmien pätevöinnistä sekä vastaavan henkilöstön pätevyydestä tai hyväksymisestä.

Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmistusprosessilla ja sen valvonnalla taataan, että painelaite on painelaiteasetuksen sovellettavien vaatimusten mukaisia.
 

Ilmoitetun laitoksen tehtävät

- Tutkii tekniset asiakirjat suunnittelun ja valmistusmenetelmien osalta.

- Arvioi käytetyt materiaalit ja tarkistaa materiaalivalmistajan toimittamat ainestodistukset.

- Hyväksyy pysyvien liitosten tekemistä koskevat menetelmät tai tarkistaa, että ne on jo aiemmin asianmukaisesti hyväksytty.

- Tarkistaa pysyvien liitosten ja NDT tarkastusta tekevien henkilöiden pätevöinnit.

- Tekee lopputarkastuksen, tekee tai teettää painekokeen ja tarkastaa tarvittaessa varolaitteet.

Ilmoitettu laitos myöntää tehtyjen tarkastusten ja testien perusteella painelaitteelle kirjallisen vaatimustenmukaisuustodistuksen sekä kiinnittää tai valtuuttaa valmistajan kiinnittämään jokaiseen painelaiteasetuksen (PED:n) vaatimukset täyttävään painelaitteeseen ilmoitetun laitoksen tunnusnumeron.  

Valmistaja kiinnittää painelaitteeseen tai laitekokonaisuuteen CE-merkinnän ja laatii kirjallisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.
 

 5.8. Laitekokonaisuuden vaatimustenmukaisuuden arviointi

Laitekokonaisuudella tarkoitetaan useiden painelaitteiden muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta, jonka yritys saattaa markkinoille ja/tai ottaa käyttöön (paineenalainen piiri). Laitekokonaisuus voi muodostua esimerkiksi yhdestä tai useammasta säiliöstä, niitä yhdistävistä putkistoista, venttiileistä ja varolaitteista. Kokonaisuuteen voi sisältyä myös ns. hyvän konepajakäytännön painelaitteita.

Painelaiteasetus (PED) ei määritä laitekokonaisuuden kokoa tai missä laitekokonaisuus valmistetaan; konepajalla vai asennuspaikalla tulevassa käyttökohteessa. Laitekokonaisuuksia ovat esimerkiksi käsisammuttimet, hiekkapuhalluslaitteistot, autoklaavit, jäähdytysjärjestelmät, tehtaan paineilman syöttöjärjestelmät, tulitorvi- ja vesiputkikattilat, prosessiteollisuuden tislaus-, haihdutus- tai suodatusyksiköt ja kuumaöljykattilat.

Laitekokonaisuutta ei luokitella kuten yksittäisiä painelaitteita, vaan luokka määräytyy siihen kuuluvien painelaitteiden korkeimman luokan mukaisesti, varolaitteisiin sovellettavaa luokkaa lukuun ottamatta. Luokan perusteella valitaan laitekokonaisuudelle soveltuva vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely (moduuli) taulukon 5.4. perusteella. Arvioinnissa otetaan huomioon kohteelle riskin arvioinnissa määritetyt olennaiset turvallisuusvaatimukset.

Valmistaja voi suorittaa luokan I laitekokonaisuuden arvioinnin itsenäisesti A moduulin mukaisesti. Luokkien II, III ja IV arvioinneissa on mukana ilmoitettu laitos. Tyypillisesti arvioinnissa käytetään moduulia G, kun laitekokonaisuus kootaan yksilöllisesti käyttötarkoituksen mukaan. Yleinen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely etenee seuraavien periaatteiden mukaisesti.

- Laitekokonaisuuden yksittäisten painelaitteiden arviointi, jos niille ei ole aiemmin suoritettu arviointia.

- Painelaitteiden yhdistämisen arviointi (mm. osien soveltuvuus käyttökohteeseen ja asianmukainen liittäminen, lämpölaajeneminen, loppuarviointi ml. painekoe ja asiakirjojen tarkastus).

- Laitekokonaisuuden käyttöarvojen pysyminen sallituissa arvoissa (varo- ja valvontalaitteiden arviointi).

Valmistajan on kiinnitettävä laitekokonaisuutta tarkoittava CE-merkintä (luokat I – IV) ja muut säädösten edellyttämät merkinnät. Sen yhteyteen tulee laitekokonaisuuden arviointimenettelyssä mukana olleen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero. CE-merkintä säilytetään niissä painelaitteissa, joissa on jo tämä merkintä silloin, kun ne yhdistetään laitekokonaisuuteen.

Valmistajan on laadittava laitekokonaisuudesta käyttöohjeet ja EU-vaatimustenmukaisuus-vakuutus ennen markkinoille saattamista tai käyttöönottoa. Vakuutuksen sisältö esitetään seuraavassa kappaleessa.
 

5.9 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja tai valmistajan valtuutettu edustaja laatii painelaitteesta tai laitekokonaisuudesta EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen (PED liite IV). Vakuutus on asiakirja, jossa todetaan, että laite täyttää sovellettavan lainsäädännön olennaiset vaatimukset. Laatimalla ja allekirjoittamalla EU-vaatimustenmukaisuus-vakuutuksen valmistaja ottaa vastuun painelaitteen tai laitekokonaisuuden vaatimustenmukaisuudesta.

Mikäli painelaitteen tai laitekokonaisuuden valmistukseen sovelletaan PED:n lisäksi myös muita yhdenmukaistamissäädöksiä, kuten esim. LVD-, EMC-, ATEX- ja MD-direktiivit, valmistaja vakuuttaa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa myös näiden osalta vaatimusten täyttymisen. Tarvittaessa näiden vakuutukset liitetään painelaitteen tai laitekokonaisuuden EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa esitettävät tiedot:

1. Painelaitteen tai laitekokonaisuuden tunniste (tuote-, tyyppi-, erä- tai sarjanumero)

2. Valmistajan ja tarvittaessa valmistajan valtuutetun edustajan nimi ja osoite

3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

4. Vakuutuksen kohde (tähän voi kuulua kuva, kun se on tarpeen painelaitteen tai laitekokonaisuuden tunnistusta varten)
- painelaitteen tai laitekokonaisuuden kuvaus
- vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely, jota on sovellettu.
- laitekokonaisuuksien osalta niiden painelaitteiden kuvaus, joista ne koostuvat, sekä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, joita on sovellettu.

5. Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on unionin asiaankuuluvan yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen (luetellaan sovelletut EU-direktiivit tai asetukset).

6. Viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukais­tet­tuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus muihin teknisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu.

7. Tarvittaessa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn suorittaneen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja numero sekä annetun todistuksen numero ja viittaus
EU-tyyppitarkastustodistukseen – tuotantotyyppi, EU-tyyppitarkastustodistukseen – suunnittelutyyppi, EU-suunnitelmatarkastus­todistukseen tai vaatimustenmukaisuustodistukseen.

8. Lisätietoja:

puolesta allekirjoittanut

(antamispaikka ja -päivämäärä):

(nimi, tehtävä) (allekirjoitus):

(Tarvittaessa sen henkilön yksilöinti, jolla on valmistajan tai valmistajan valtuutetun edustajan allekirjoitusvaltuus.)

Vakuutus on käännettävä sen jäsenvaltion vaatimalle kielelle tai vaatimille kielille, jonka markkinoille painelaite tai laitekokonaisuus saatetaan tai jonka markkinoilla se asetetaan saataville.

 

5.10. Painelaitteen mukana toimitettavat asiakirjat

Käyttöohjeet

Painelaitteiden tai laitekokonaisuuksien mukana on toimitettava käyttäjälle valmistajan laatimat käyttöohjeet. Käyttöohjeissa on oltava seuraavia tietoja:

- Valmistajan ennakoimat käyttöolosuhteet ja käytön turvalliset raja-arvot sekä suunnittelun perusteet

- Asennus mukaan lukien painelaitteiden yhdistäminen

- Käyttöönotto

- Käyttö

- Huolto, mukaan lukien käyttäjän tekemät tarkastukset

- Vaihdettavat osat (tarvittaessa)

- Painelaitteen merkinnät, lukuun ottamatta sarja-, erä- tai valmistusnumeroa

- Varoitukset ennakoitavissa olevasta virheellisestä käytöstä aiheutuvista vaaroista (tarvittaessa).

Käyttöohjeiden liitteenä on oltava tarvittavat tekniset asiakirjat sekä ohjeiden ymmärtämiseen tarvittavat piirustukset ja kaaviot.

Painelaitteen merkintöjen, turvallisuustietojen ja ohjeiden sekä painelaitteen mukana toimitettavien asiakirjojen tulee olla suomen tai ruotsin kielellä. Kuluttajakäyttöön tarkoitettujen painelaitteiden osalta nämä on kuitenkin aina annettava suomen ja ruotsin kielellä (pois lukien arvokilven tiedot).

Käyttöohjeiden vaatimuksista löytyy lisätietoa mm. CEN:n teknisestä raportista CEN/TR 764-6 Käyttöohjeiden rakenne ja sisältö sekä tuotestandardeista SFS-EN 13445 , SFS-EN 13480, SFS-EN 12952 ja SFS-EN 12953.
 

Rekisteröitävä painelaite

Mikäli painelaite rekisteröidään, tulee sen mukana toimittaa omistajalle tai haltijalle ensimmäistä määräaikaistarkastusta varten käyttöohjeet ja EU- vaatimustenmukaisuusvakuutus. Muut toimitettavat asiakirjat ovat sopimusvaraisia, joten ne tulee mainita erikseen tilauksessa tai hankintasopimuksessa. Käyttöönotettavan rekisteröitävän painelaitteen omistaja tai haltija tarvitsee painelaitteesta esimerkiksi seuravia sopimusvaraisia asiakirjoja:

- Suunnittelu- ja valmistuspiirustukset

- Suunnittelun perusteet (ennakoidut käyttöolosuhteet, suunniteltu sisältö, suunnittelunormi, lujuuskertoimet, ohenemisvarat jne.)

- Riskin arvioinnin tulokset

- Materiaalitodistukset

- Hitsaus-, lämpökäsittely- ja NDT-asiakirjat

- Mahdollinen EU-tyyppitarkastus-tuotantotyypintodistus, EU-tyyppitarkastus-suunnitelmatarkastustodistus tai EU-vaatimustenmukaisuustodistus.

Asiakirjat liitetään painelaitekirjaan, jota tarvitaan mm. määräaikaistarkastuksissa, kunnossapito- ja huoltotöissä ja mahdollisissa korjaus- ja muutostöissä.

Kemikaaliputkistot

Vastaavasti kemikaaliputkistojen osalta tilaajalle toimitettavien käyttöohjeiden ja asiakirjojen sisältö esitetään Tukes-oppaassa Kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimukset.
 

6. Painelaitedirektiivin soveltamisohjeet 

Soveltamisohjeet ovat ohjeita, joiden tarkoituksena on kysymys-vastauspareissa selittää painelaitedirektiivin sisältöä; tekstiä, käsitteitä ja vaatimuksia, jotta niiden tulkinta ja soveltaminen olisi yhdenmukaista koko Euroopan unionissa. Painelaitedirektiivin soveltamisohjeiden tarkoituksena on auttaa valmistajia, tarkastuslaitoksia ja viranomaisia toimimaan direktiivin mukaisesti.

Painelaitedirektiivin (2014/68/EU) soveltamisohjeet on laadittu yhteistyössä painelaitesektorin eri toiminnanharjoittajien, sidosryhmien, tarkastuslaitosten ja jäsenmaiden kesken. Ohjeet hyväksytään direktiivin soveltamisohjeiksi komission työryhmässä ”Paine” (WGP).  Näin ollen ohjeet edustavat jäsenmaiden yhtenäisen näkemyksen ohjeissa käsitellyistä asioista. Painelaitedirektiivin (PED) soveltamisohjeet eivät ole juridisesti sitovia tulkintoja direktiivistä.

Painelaitedirektiivi ja ne kansalliset säädökset, joilla direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, ovat oikeudellisesti velvoittavia. 

Ohjeet ryhmitellään painelaitedirektiivin sisällön mukaisesti kymmeneen eri osaan A – J. WGP ”Paine työryhmän hyväksymät soveltamisohjeet on nähtävissä EU:n komission painelaitedirektiivin (PED) sivuilla. Ohjeiden suomenkieliset versiot ovat Tukesin verkkosivulla.
 

7. Markkinavalvonta

Markkinavalvonnalla tarkoitetaan markkinavalvontaviranomaisten toimintaa sen varmistamiseksi, että markkinoilla olevat ja käyttöönotetut painelaitteet tai laitekokonaisuudet ovat vaatimustenmukaisia eivätkä vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta. Lisäksi markkinavalvonnalla edistetään tasapuolisia kilpailuolosuhteita. Markkinavalvontaa tehdään yhteistyössä muiden EU/ ETA-maiden markkinavalvontaviranomaisten kanssa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tekee painelaitteille ja laitekokonaisuuksille markkinavalvontaa. Toimintatavat ovat pääasiassa riskiperusteiset markkinavalvontaprojektit, reaktiiviset ilmoituksiin perustuvat markkinavalvontatoimet sekä painelaitesäädöksistä tiedottaminen.

Markkinavalvonnan yhteydessä pyydetään yleensä nähtäväksi painelaitteen tai laitekokonaisuuden vaatimustenmukaisuusvakuutus, käyttöohjeet ja tarvittaessa muita asiakirjoja. Lisäksi valvontaan voi kuulua valvontakäyntejä talouden toimijoiden luo ja käyttökohteisiin, joissa tarkastetaan mm. valmistettujen painelaitteiden teknisiä asiakirjoja ja painelaitteiden merkintöjä. Vaatimustenmukaisuuden selvittämiseksi voidaan painelaitteelle teettää myös muita tutkimuksia sekä rikkomatonta ja rikkovaa aineenkoestusta (NDT ja DT testauksia).  

Vaatimustenvastaisen tai vaarallisen painelaitteen tai laitekokonaisuuden osalta Tukesin markkinavalvontatoimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti kotimaiseen talouden toimijaan, joka on saattanut laitteen markkinoille. Talouden toimijoille asetetut velvollisuudet koskevat kaikkia kyseisen toimijaketjun toimijoita, joilta edellytetään asianmukaisia korjaavia toimenpiteitä säädösvastaisuuksien osalta; saattaminen vaatimusten mukaiseksi, poistaminen markkinoilta tai palautusmenettelyn järjestäminen. Tarvittaessa Tukes voi hallinnollisin toimenpitein määrätä talouden toimijaa tekemään tarpeelliset korjaavat toimenpiteet. Vaatimustenvastaisista ja vaarallisista tuotteista tiedotetaan muita EU:n jäsenmaita ja komissiota markkinavalvonnan tietojärjestelmillä.

 

Taulukko talouden toimijoiden velvollisuuksista

(X) edellyttää sopimusta valmistajan ja valtuutetun edustajan kanssa.

 

Painelaitesäädökset ja lisätietoja 

Painelaitelaki (1144/2016)

Valtioneuvoston asetus painelaitteista (1548/2016)

Valtioneuvoston asetus yksinkertaisista painesäiliöistä (1550/2016)

Valtioneuvoston asetus painelaiteturvallisuudesta (1549/2016)

Asetus kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista (891/1999)

Painelaitedirektiivi (2014/68/EU),

Painelaitedirektiivin soveltamisohjeet

                            

Hyödyllisiä osoitteita:

Painelaitesäädökset

Tukesin toimialojen lait ja säädökset

EU:n komission painelaitesivut

PED:n yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot

EU:n tarkastuslaitosten Nando-tietokanta 

EU:n Sininen opas 2016 (eri kieliversiot)

Kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimukset

 

 

 

 

 

Sivun alkuun