Produkten luktar av kemikalier - farligt eller inte?

Tukes
27.5.2016 13.56
Tiedote

 

Många konsumenter är oroade av produkter som har en stark doft eller lukt av kemikalier och kan till och med orsaka allergiska reaktioner, andningssvårigheter, hudsymtom eller huvudvärk. I vissa fall är det enda problemet att produkten har en stark doft eller lukt. I den här artikeln berättar vi hur det lönar sig att handla.

Produkter som väckt oro är bland annat textilier, möbler och plastförpackningar som luktar av kemikalier. Sommaren och hösten 2015 fick Tukes exceptionellt många anmälningar om dambindor som doftade av ett luktämne och om hudsymtom som de misstänktes ha orsakat.

– Tukes ger konsumenter som får symtom till exempel av dambindor rådet att genast sluta använda produkten och uppsöka läkare om symtomen inte försvinner. Vi uppmanar också konsumenterna att ta kontakt med produktens tillverkare eller importör, vars kontaktinformation finns på produktförpackningen. Det gäller även mer allmänt att om en produkt orsakar konsumenten irritationssymtom eller inte lämpar sig för honom eller henne av någon annan anledning, lönar det sig att avstå från att använda den, säger Marilla Lahtinen, gruppchef för marknadsövervakning av kemikalier.

– Konsumenternas köpbeslut styr också företagen i hur mycket doftämnen de tillsätter i produkterna. Tukes betraktar det som viktigt att det också finns produkter utan luktämnen på marknaden, fortsätter Lahtinen.

Lagstiftningen förbjuder inte användningen av luktämnen i varor 

Kemikalielagstiftningen förbjuder inte användningen till exempel av allergena eller irriterande kemikalier i varor. Även ett ämne vars användning är begränsad får användas bara halten underskrider det gränsvärde som fastställs i begränsningen. Personer som blivit känsliga för ämnet kan dock också reagera på halter som underskrider gränsvärdet.

Det är tillåtet att använda luktämnen och lagen kräver exempelvis inte att namnen på kemikalier som används som luktämnen uppges på produkterna. Då framhävs betydelsen av de val som konsumenterna gör när de handlar och att de tar direkt kontakt med det ansvariga företaget.

Många kemikalier kan orsaka irritation på huden eller i ögonen, sensibilisering av huden och/eller andningsvägarna och allergiska reaktioner till följd av detta. Symptomen på överkänslighet i andningsvägarna är ofta snuva, astma, slemhinneinflammation eller inflammation i luftsäckar. På huden orsakar allergener eksem, ofta i form av rodnad, klåda, avflagning eller svullnad. En fortsatt exponering för ämnet förvärrar i allmänhet problemen. Allergena ämnen kan finnas bland annat i kosmetika, hårfärger, tvättmedel och till exempel i levande ljus. Även luktämnena i olika produkter kan innehålla allergena och irriterande ämnen.

Lukten kan också uppkomma under tillverkningsprocessen

Produkter innehåller också ofta rester av lösningsmedel och andra kemikalier som använts under tillverkningsprocessen. Till exempel nya skor, gardiner eller andra textilier kan lukta av dessa kemikalier, och i vissa fall kan de också orsaka huvudvärk eller till och med hudirritation. Även den främmande lukten kan vara oangenäm i sig. Då lönar det sig att vädra de luktande produkterna utomhus eller tvätta dem om de är tvättbara. Om detta inte hjälper, lönar det sig att ta kontakt med produktens säljare eller tillverkare så att de blir informerade om problemet i anslutning till produkten och kan utreda saken med kunden.

EU:s kemikalielagstiftning skyddar konsumenterna för allergener genom att reglera deras märkning och utsläppande på marknaden i kemikalieprodukter, till exempel i konsumentkemikalier såsom i målarfärger, tvättmedel och kosmetiska preparat. Då ska allergenets namn uppges i påskrifterna på produkten.

Kemikalielagstiftningen begränsar dock inte användningen av allergener i varor, och förutsätter inte att allergener uppges på produkten. Detta innebär att konsumenterna inte får information om allergener i varorna från varudeklarationen.

Kemikalielagen innehåller inga föreskrifter om konsumentens rätt till skadestånd i situationer i vilka en kemikalieprodukt orsakar skada för konsumentens hälsa eller egendom. Tukes har inte befogenheter i skadeståndsjuridiska frågor och kan därför inte ens ålägga en verksamhetsutövare som är ansvarig för en produkt som konstaterats vara farlig och inte överensstämmande med kraven att ersätta kostnader för läkarvård, förlust av inkomster eller andra kostnader till följd av hälsomässiga olägenheter som produkten orsakat. Om den konsument som lidit skada inte når en överenskommelse med verksamhetsutövaren, kan han eller hon självständigt väcka en skadeståndstalan mot verksamhetsutövaren.

Mer information finns på Tukes webbplats.

Texter: Marilla Lahtinen, Elina Vaahtovuo, Paula Kuusio