Satamia koskeva standardi SFS 3355 ja Tukesin satamaopas julkaistu

11.3.2020 9.04
Uutinen

Standardin SFS 3355 Palavien nestemäisten kemikaalien käsittely satama-alueella päivitetty versio on vahvistettu 14.2.2020.

Standardia sovelletaan sataman turvallisuuden yleissuunnitteluun, operointiin, palavien nestemäisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin sataman laiturialueella, lastin siirtoon sataman ja aluksen välillä sekä sataman sammutus- ja torjuntajärjestelmiin ja laiturin muihin varusteisiin.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on laatinut päivitetyn standardin pohjalta Tukesin valvomille satamille suunnatun oppaan. Oppaan avulla satamat voivat laatia vuonna 2013 voimaan tulleen asetuksen mukaisen selvityksen nykysäädösten vaatimusten täyttymisestä satamassa. Opas sopii hyödynnettäväksi myös toiminnanharjoittajien omissa satamatoiminnoissa.

Tukes pyytää selvityksen nähtäville ennen sataman seuraavaa määräaikaistarkastusta. Selvitystä käydään läpi tarkastuksella, ja siinä esitetyistä menettelyistä ja aikatauluista keskustellaan/sovitaan silloin. Selvityksen toimenpiteiden toteutumista seurataan tulevilla sataman määräaikaistarkastuksilla. Tarkemmat ohjeet oppaassa esitetyn taulukon täyttämiseen on kerrottu oppaan ensimmäisellä sivulla.

Opas on tarkoitettu olemassa oleville satamille. Uusien satamien suunnittelussa tai olemassa olevien satamien muutoksissa noudatetaan standardin vaatimuksia sellaisenaan.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Sara Lax, p. 029 5052 122, sähköposti: [email protected]