Hyppää sisältöön

Teollisuuslaitosten turvallisuus pitää varmistaa myös lakon aikana

Julkaisuajankohta 15.1.2024 12.34
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että toiminnanharjoittajan tulee huolehtia turvallisuussäädösten vastuuhenkilöitä ja laitosten turvallista käyttöä koskevista velvoitteista myös mahdollisen lakon tai työseisauksen aikana. Työtaistelutoimenpiteet eivät saa vaarantaa laitosten turvallisuutta.

Lainsäädäntö asettaa vaarallisten kemikaalien teolliselle käsittelylle ja varastoinnille sekä laitosten ja laitteistojen turvalliselle käytölle vaatimuksia, jotka on otettava huomioon myös lakon ja mielenilmausten aikana. Laitosten ja laitteistojen turvallisen käytön lisäksi vaatimukset kohdistuvat vastuuhenkilöihin, käytönvalvojiin sekä henkilöstön pätevyyteen ja riittävyyteen. 

Tällä hetkellä lakonuhka koskee joitain Tukesin valvomia suuronnettomuusvaarallisia kohteita, kuten suuria määriä vaarallisia kemikaaleja käsitteleviä tai varastoivia yrityksiä ja kattilalaitoksia.

– Yritysten on huolehdittava lakisääteisistä velvoitteistaan myös lakon aikana. Teollisuuslaitoksen johto vastaa siitä, että siellä on nimetty pätevät vastuuhenkilöt kaikissa olosuhteissa ja että kohteen turvallisuus ei vaarannu, korostaa teollisuusyksikön johtaja Kirsi Levä.

Kaikista kattilalaitoksen käyttöön liittyvistä henkilömuutoksista tulisi neuvotella käytönvalvojan kanssa. Käytönvalvoja on kattilalaitoksen käytön ja sen turvallisuuden asiantuntija. Kattilalaitosten valvomoon liitetään myös muita kuin kattilalaitokseen liittyviä valvontatehtäviä, jolloin turvallisuudesta huolehtiminen ja lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen edellyttää riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä.

Laitosten alas- ja ylösajo lisäävät onnettomuusriskiä

Tuotantolaitosten ja prosessien alas- ja ylösajo ovat normaaleista työrutiineista poikkeavia tilanteita ja lisäävät laitosten onnettomuusriskiä, joten ne vaativat erityistä huolellisuutta, suunnitelmallisuutta ja riittävästi osaavaa henkilöstöä toimenpiteiden toteuttamiseen. 

Prosessien alasajo talviaikaan lisää merkittävästi laiterikkoja, prosessien jäätymistä ja laajempia vaurioita laitoksella. Toiminnanharjoittajalla on velvollisuus arvioida alasajosta aiheutuvat riskit ja sen perusteella päättää alasajon hyväksyttävyydestä tai riskinhallintakeinoista, joilla riskit voidaan hallita. 

Vastaavasti tuotantolaitoksen kemikaalien ja painelaitteiden käytönvalvojilla on velvollisuus varmistaa, että arvioinnit on tehty annettujen toimintaperiaatteiden mukaisesti, ja päättää voidaanko alasajo suorittaa turvallisesti. Alasajon olosuhteet (esim. talviaika), turvallisen alasajon vaatimat resurssit ja alasajon aikataulu ovat tekijöitä, jotka on otettava huomioon riskiarviota tehdessä. 

Lakon aikana normaalia pienempi henkilömäärä ja pätevien työntekijöiden poissaolo vaarantavat turvallisuutta. Tuotantolaitoksen alasajaminen ei myöskään tarkoita, että riskit välttämättä poistuvat, vaan myös alasajetun tuotantolaitoksen kemikaali- ja prosessiturvallisuudesta on huolehdittava.

Turvallisuussäädökset edellyttävät, että:

  • kemikaalien ja painelaitteiden käytönvalvojien vastuulla olevat tehtävät on hoidettava myös lakkojen ja mielenilmausten aikana.
  • kattilalaitoksissa työnantajan on nimettävä lakossa olevan käytön valvojan tilalle varavalvoja, jolla on vaadittu pätevyys. Tämän lisäksi työnantajan on huolehdittava siitä, että kattilalaitosta käyttää ammattitaitoinen henkilökunta.
  • tuotantolaitosten alas- ja ylösajot tehdään suunnitellusti ja niistä annettujen ohjeiden mukaisesti.
  • tuotantolaitoksella on riittävä, toiminnanharjoittajan määrittämä miehitys kemikaaleista ja paineellisista järjestelmistä aiheutuvien vaarojen hallitsemiseksi myös alas- ja ylösajovaiheessa sekä tuotannon keskeytysten aikana.
  • henkilöstöä tulee olla riittäväsi sekä normaali- että häiriötilanteisiin, laitoksen alas- ja ylösajovaiheisiin sekä turvallisuuden varmistamiseen tuotannon keskeytyksen aikana.
  • kriittisten laitteiden kunnossapito toimii normaalisti ja laitoksella on riittävästi varaosia.

Lue lisää:
Vastuuhenkilöt: hyvät käytännöt ja nimeäminen
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 (edilex.fi)
Painelaitelaki 1144/2016 (finlex.fi)

Lisätietoja:
Kirsi Levä, johtaja, puh. 029 5052 162
Kati Hietamäki, ryhmäpäällikkö, puh. 029 5052 011
Johanna Soppela, ylitarkastaja, puh. 0295 052 585 (painelaitteiden käyttö, painelaiterekisteri, painelaitteiden käytönvalvojat, kattilalaitokset)

sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]

 
Sivun alkuun