Hyppää sisältöön

Tukes selvitti valvontaprojektissa lämpölaitosten turvallisuutta – riskinarvioinnin ja käyttöohjeiden laatuun tulisi panostaa

Julkaisuajankohta 26.9.2023 9.48
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti painelaitteiden valvontaprojektissa lämpölaitosten kattiloiden vaatimustenmukaisuutta ja käytön turvallisuutta. Valvonnassa havaitut merkittävimmät vaatimusten vastaisuudet liittyivät lämpölaitosten valmistuksen menettelyihin, asiakirjoihin ja omistajan tai haltijan velvollisuuksiin koskien kattilan käyttöä. Tukes valvoi vuonna 2023 kaikkiaan 14 lämpölaitosta, jotka oli otettu käyttöön viime vuosien aikana. Valvontaprojekti toteutettiin asiakirjavalvonnalla ja käynneillä valvontakohteisiin.

Valvontaprojektin lämpölaitosten kattilat olivat kuumavesikattiloita muutamaa höyrykattilaa lukuun ottamatta, ja niitä käytettiin taajamien kaukolämmöntuotantoon sekä yritysten ja pesuloiden lämmöntarpeisiin. Kattiloita lämmitettiin pääasiassa biopolttoaineilla (esim. hake ja pelletti). Kattiloiden tehot olivat 2–8 MW. Kattiloiden käyttötapa oli jaksottainen käytön valvonta kaikissa kohteissa.

Lämpölaitos on kokonaisuus, johon kuuluu polttoaineen varastorakennukset ja kuljetinlaitteet, lämpökeskusrakennus, polttoaineen syöttölaitteet, kattila(t), automaatio- ja ohjausjärjestelmä, tuhkan poistolaitteet, savukaasun puhdistuslaitteet sekä savupiippu.

Lämpölaitosten kattilat luokitellaan ominaisuuksien perusteella yleensä vaativimpiin painelaitteisiin, jolloin niiden vaatimustenmukaisuuden arviointiin osallistuu myös ilmoitettu laitos. Käytön turvallisuutta varmistetaan sijoitussuunnitelman tarkastuksella, rekisteröinnillä, määräaikaistarkastuksilla ja pätevän käytön valvojan vaatimuksella.

Valvontahavaintojen perusteella Tukes muistuttaa lämpölaitosten valmistajia, omistajia/haltijoita ja tarkastuslaitoksia seuraavista asioista:

Riskin arviointi

Höyry- ja kuumavesikattiloille tulee suunnitteluvaiheessa laatia riskin arviointi, kuten painelaitteiden valmistussäädöksissä edellytetään. Riskin arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös kattilan käyttötapa (jatkuva / jaksottainen). Jaksottaiseen käytön valvontaan liittyy erityisiä vaaroja, jotka on otettava huomioon vaaroja kartoittaessa ja riskin arvioinnissa sekä edelleen kattilan ja sen valvonta- ja varolaitteiden suunnittelussa. 

Riskin arviointi liitetään kattilan teknisiin asiakirjoihin ja toimitetaan niiden mukana ilmoitettuun laitokseen vaatimustenmukaisuuden arviointia varten.  Lisätietoja ks. PED liite III vaatimustenarviointimenettelyt, soveltamisohjeet H-04, H-15, H-20, EU:n tuotesääntöjen täytäntöönpano-opas 2022 (EU:n Sininen opas).

Käyttö- ja huolto-ohjeet

Kattilan mukana toimitetaan käyttäjälle kyseiseen kattilalaitokseen yksilöidyt käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeissa tulee esittää PED:n liitteen I olennaisten turvallisuusvaatimusten kohdissa 3.3a, 3.3b ja 3.3c mainitut tiedot mukaan lukien CE-merkintä sekä kaikki turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot kuten kohdassa 3.4 esitetään. Ilmoitetun laitoksen tulee varmistua käyttö- ja huolto-ohjeiden asianmukaisuudesta kattilan loppuarvioinnin tai laatujärjestelmän arvioinnin yhteydessä.

Käyttöohjeissa on ilmaistava selkeästi kattilan käyttötapa, esimerkiksi ”kattila on tarkoitettu jaksottaisen valvonnan alaiseen käyttöön”. Käyttöohjeissa tulee esittää, miten kattilaa käytetään ja valvotaan jaksottaisessa käytön valvonnassa. 

Käyttöohjeissa tulee painottaa ja kertoa jäljelle jäävistä vaaroista ja erityistoimenpiteistä, jotka on toteutettava käytön aikana niiden poistamiseksi. Ohjeisiin on esimerkiksi sisällytettävä maininta, miten ja millä aikavälillä varolaitteita tulee testata, kattilan uudelleenkäynnistysohjeet pysähtymisen varalta, määriteltävä pisin valvontakäyntien välinen aika sekä muut lisätarkastukset ja käytön edellytykset. Mahdollisten muutosten yhteydessä kattilalaitoksen käyttö- ja huolto-ohjeet päivitetään ajan tasalle. Omistajan/ haltijan tulee varmistua siitä, että kattilalaitosta käyttävä henkilökunta tuntee käyttöohjeet ja noudattaa niitä.

Lisätietoja: SFS-EN 12952–18 vesiputkikattiloiden käyttöohjeet, SFS-EN 12953–13 tulitorvi-kattiloiden käyttöohjeet ja CEN/TS 764-6 Käyttöohjeiden rakenne ja sisältö. PED:n soveltamisohjeet D-07, H-15, H-03, I-20.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistajan tulee laatia kattilalle PED:n liitteen IV mukainen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vakuutuksessa valmistaja ottaa vastuun kattilan vaatimustenmukaisuudesta vakuuttaen, että se täyttää kaikkien sitä koskevien EU-säädösten turvallisuusvaatimukset.

Rekisteröinti

Omistajan tai haltijan vastuulla on selvittää, ovatko lämpölaitoksen kattila ja painelaitteet rekisteröitäviä painelaitteita. Rekisteröitävälle kattilalle on pyydettävä sijoitussuunnitelman tarkastus tarkastuslaitokselta ennen asennusta. Rekisteröinnin ja määräaikaistarkastusten teettäminen on lämpölaitoksen omistajan tai haltijan vastuulla. Tarkastuslaitos rekisteröi lämpölaitoksen kattilat ja painelaitteet käyttöönoton yhteydessä tehtävässä ensimmäisessä määräaikaistarkastuksessa. Tarkastuslaitos määrittää seuraavan määräaikaistarkastuksen lajin ja ajankohdan kuukauden tarkkuudella ja merkitsee ne painelaitteeseen tai arvokilpeen.

Käytön valvoja

Painelaitteen omistajan tai haltijan on nimettävä rekisteröitävälle painelaitteelle pätevä käytön valvoja ja varavalvoja(t). Kattilalaitoksen käytön valvojalta edellytetään yleensä pätevyyskirjaa pätevyyden osoituksena.

Muutokset

Painelaitteiden omistajan tai haltijan on ilmoitettava Tukesin painelaiterekisteriin seuraavista muutoksista: painelaitteen omistaja tai haltija muuttuu, painelaitteen sijainti muuttuu, painelaitteen käytön valvoja muuttuu, painelaite poistetaan käytöstä. Painelaitteiden muutosilmoitukset ja käytöstä poisto

Näin Tukes valvoi 

Asiakirjavalvontaa varten Tukes pyysi lämpölaitosten omistajia, haltijoita ja valmistajia toimittamaan lämpölaitosten kattiloista teknisiä asiakirjoja. Näitä olivat mm. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, käyttö- ja huolto-ohjeet, sijoituksen asiakirjat ja määräaikaistarkastuksen pöytäkirjat. 

Valvonnassa selvitettiin lämpölaitosten teknistä toteutusta ja toimintaa, jaksottaisen käytön valvonnan toteutusta ja ohjeistusta, turvalaitteita ja merkintöjä sekä keskusteltiin ennakkoon toimitetuista asiakirjoista. Lisäksi selvitettiin kattiloiden turvallista käyttöä, laitteiden kunnossapitoa ja huoltoa. Valvontakäynneillä keskusteltiin myös painelaitteiden suunnittelun, valmistuksen ja käytön aikaisista säädöksistä ja niiden velvoitteista talouden toimijoille. Tukes edellytti korjaavia toimenpiteitä havaitsemiinsa puutteisiin.

Lisätietoa Tukesin verkkosivuilta: Painelaitteet

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Jari Rintamaa, p. 029 5052 115
Johtava asiantuntija Teuvo Blomberg, p. 029 5052 489
sähköpostit muotoa: [email protected] 
 

 
Sivun alkuun