Hyppää sisältöön

Uudet painelaitesäädökset tuovat muutoksia painelaitteiden valmistukseen ja käyttöön

Tukes
Julkaisuajankohta 10.1.2017 9.00
Tiedote

Uusi painelaitelaki ja sen nojalla annetut valtioneuvoston asetukset tulivat voimaan 1.1.2017. Painelaitelailla on tuotu Suomen lainsäädäntöön yksinkertaisten painesäiliöiden direktiivi (SPVD) sekä painelaitedirektiivi (PED), jonka soveltamisalaan kuuluu painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien suunnittelu, valmistus ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Myös painelaitteiden käyttösäädöksiin on tullut muutoksia.

 Painelaitteiden valmistus

Painelaitevalmistajien uudet vastuut ja velvoitteet koskevat mm. tuotteiden merkitsemistä, tuotetietojen, talouden toimijatietojen ja dokumenttien säilyttämistä sekä vaatimustenvastaisista tuotteista tiedottamista muille talouden toimijoille ja viranomaiselle.


Painelaitteiden vaatimusmukaisuuden arvioinnin moduulien tunnuksiin ja teknisiin asiakirjoihin on tullut muutoksia. Neljän moduulin osalta tunnukset ovat muuttuneet, eli moduuli A2 korvaa moduulin A1, moduuli B sisältää moduulit B1 ja B, sekä moduuli C2 korvaa moduulin C1. Valmistajan tulee suorittaa painelaitteelle riskin arviointi, jonka tulosten tulee sisältyä teknisiin asiakirjoihin. Lisäksi vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sisältöä on uudistettu.

Tukesin tiedotteessa 1.7.2016:   Uudistettu painelaitedirektiivi tuo uusia velvoitteita painelaitteiden valmistajille on kerrottu tarkemmin painelaitteiden valmistukseen liittyvistä muutoksista.

Painelaitteiden käyttö

Painelaitelailla varmistetaan myös painelaitteiden käytön aikainen turvallisuus. Käyttöä koskevat säännökset ovat kansallisia menettelyjä. Käyttösäännöksissä säädetään painelaitteiden sijoituksesta, rekisteröinnistä, määräaikaistarkastuksista, käytön valvojasta ja käyttöhenkilökunnasta sekä asennus-, korjaus- ja muutostöistä.

Käyttösäännöksiä on muutettu seuraavasti:

1) Paineella tyhjennettävä kuljetussäiliö tulee rekisteröidä, kun paine on yli 0,5 bar. Muilta osin painelaitteiden rekisteröintirajat, määräaikaistarkastukset ja tarkastusten aikavälit pysyvät ennallaan.

2) Käytön valvojan nimeämisestä ja käyttöhenkilökunnan pätevyydestä säädetään aiempaa yksityiskohtaisemmin:

  • Omistajan tai haltijan on nimettävä rekisteröitävälle painelaitteelle pätevä käytön valvoja ja lisäksi käytön varavalvoja, joka toimii käytön valvojana, kun varsinainen käytön valvoja on estynyt hoitamasta tehtäviään.
  • Omistajan tai haltijan on huolehdittava, että painelaitteen käyttäjänä toimiva henkilökunta on ammattitaitoista ja tehtäviinsä perehdytettyä.  

3) Kattilalaitosten jatkuvaa käytön valvontaa on muutettu siten, ettei ohjauspaikan tarvitse olla viiden minuutin etäisyydellä kattilalaitoksesta. Tällöin kattilalaitoksen miehitys on järjestettävä siten, että käyttäjä pääsee kattilalaitokselle viiden minuutin kuluessa tarvittavien käyttö- ja turvallisuustoimenpiteiden suorittamiseksi. 

4) Kattilalaitoksen jaksottaisen käytön valvonnan tehorajoja on muutettu ja vaatimuksia on täsmennetty. Omistajan tai haltijan on huolehdittava, että kattilalaitoksen vaaran arviointi, varustelu ja järjestelyt täyttävät jaksottaisen käytön valvonnan vaatimukset.  

5)  Asennus-, korjaus- ja muutostöiden menettelyitä on selkeytetty alan käytännöt huomioiden.

Tarkastuslaitokset

Painelaitelaki sisältää sektorikohtaiset pätevöintilaitoksia, painelaitteiden käyttäjien tarkastuslaitoksia ja painelaitteiden käytön tarkastuslaitoksia koskevat säännökset. Ilmoitettujen laitosten hyväksymis- ja ilmoitusmenettelyiden osalta viitataan lakiin ilmoitetuista laitoksista.

 Linkit

Painelaitelaki 1144/2016

Valtioneuvoston asetus painelaitteista 1548/2016 (PED tekniset vaatimukset)


Valtioneuvoston asetus yksinkertaisista painesäiliöistä  1550/2016 (SPVD tekniset vaatimukset)


Valtioneuvoston asetus painelaiteturvallisuudesta 1549/2016 (käyttösäädös). 

Tiedote 1.1.2017: Tuotteita ja niiden valvontaa koskeva lainsäädäntö selkiytyi

Tiedote 1.7.2016:   Uudistettu painelaitedirektiivi tuo uusia velvoitteita painelaitteiden valmistajille

Lisätietoja:


Ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen, p. 029 5052 519 
Johtava asiantuntija Teuvo Blomberg, p. 029 5052 489
Ylitarkastaja Johanna Soppela, p. 029 5052 585   
sähköpostit muotoa: [email protected]

 
Sivun alkuun