Uudistettu painelaitedirektiivi tuo uusia velvoitteita painelaitteiden valmistajille

Tukes
1.7.2016 10.10
Tiedote

Uudistettu painelaitteiden suunnittelua, valmistusta ja vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeva EU:n painelaitedirektiivi 2014/68/EU tulee voimaan 19.7.2016. Direktiivin uudistus on osa ns. tuotedirektiivipaketin direktiivien yhdenmukaistamista EU:n NLF-puitesäädösten mukaiseksi. Uudessa painelaitedirektiivissä ei ole siirtymäaikaa, joten painelaitedirektiivin 97/23/EY voimassaolo lakkaa 18.7.2016.

Painelaitedirektiivissä 2014/68/EU asetetaan talouden toimijoille uusia velvollisuuksia ja parannetaan tuotteiden jäljitettävyyttä. Myös vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyihin ja vaatimustenmukaisuusvakuutukseen on tullut joitakin muutoksia.

Uudistuksessa ei ole muutettu painelaitedirektiivin soveltamisalaa, painelaitteiden teknisiä vaatimuksia, luokittelukuvia ja olennaisia turvallisuusvaatimuksia. 

Painelaitedirektiiviä uudistettiin myös painelaitteiden tarkastuslaitoksia koskevien vaatimusten osalta.


Ilmoitetun laitoksen, pätevöintilaitoksen ja käyttäjien tarkastuslaitosten tehtäviä saavat suorittaa vain ne laitokset, joiden tiedot ovat nähtävissä EU:n komission Nando tietojärjestelmässä.

Talouden toimijoiden uudet velvoitteet

Painelaitedirektiivi määrittelee tuotteen toimitusketjun talouden toimijat – valmistajat, valtuutetut edustajat, maahantuojat ja jakelijat. Vastuu painelaitteen tai laitekokonaisuuden vaatimustenmukaisuudesta on edelleen valmistajalla. Muiden talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet varmistaa painelaitteen vaatimustenmukaisuus ja jäljitettävyys määräytyvät toimitusketjun sijainnin perusteella. 

Painelaitevalmistajien uudet vastuut ja velvoitteet koskevat mm. tuotteiden merkitsemistä, tuotetietojen,  talouden toimijatietojen ja dokumenttien säilyttämistä sekä vaatimustenvastaisista tuotteista tiedottamista muille talouden toimijoille ja viranomaiselle.

Talouden toimijoiden velvollisuuksia on esitetty tarkemmin Tukesin tiedotteessa Maahantuojien ja jakelijoiden vastuu tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta kasvaa.

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen (moduulien) muutokset

Painelaitedirektiivin moduuleihin on tullut joitakin muutoksia ja lisävaatimuksia mm. moduulien tunnuksiin, teknisiin asiakirjoihin ja laatujärjestelmämoduulien sisältöön, sekä lisäyksiä valtuutetun edustajan tehtäviin. Moduulit on esitetty tiedotteen liitteessä 1 olevassa taulukossa (direktiivin liite III).

  • Neljän moduulin osalta tunnukset ovat muuttuneet, eli moduuli A2 korvaa moduulin A1, moduuli B sisältää moduulit B1 ja B, sekä moduuli C2 korvaa moduulin C1.
  • Teknisten asiakirjojen sisältöön on tullut muutoksia. Painelaitteen vaara-analyysin lisäksi valmistajan tulee suorittaa riskianalyysi ja riskin arviointi, joiden tulee sisältyä teknisiin asiakirjoihin. Samoin asiakirjoissa on täsmennettävä, miltä osin sovellettu yhdenmukaistettu standardi kattaa tuotteen suunnittelun ja valmistuksen.
  • Laatujärjestelmämoduulien vaatimuksia on ajantasaistettu. Niissä määritetään mm. tekniset asiakirjat ja täsmennetään valmistajan ja ilmoitetun laitoksen tehtäviä moduulien velvoitteiden täyttämiseksi.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sisältö on uudistettu vastaamaan muiden tuotedirektiivien (CE) vakuutusta.  Muutoksilla pyritään mm. parantamaan tuotteiden jäljitettävyyttä markkinoille saattamisen jälkeen.  Tunnistetietoina tuotteen yksilöintitiedot (tyyppi-, erä-, sarja- tai muu merkintä) merkitään vakuutukseen.  Tarvittaessa vakuutukseen voidaan liittää myös valokuva laitteesta.  

Jos painelaitteeseen tai laitekokonaisuuteen sovelletaan useita EU:n direktiivejä (yhdenmukaistamissäännöksiä), tulee näiden osalta esittää yksi ainoa vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vakuutus voi koostua useista yksittäisistä vaatimustenmukaisuusvakuutuksista. Vakuutuksen tiedot on esitetty tiedotteen liitteessä 2 (direktiivin liite IV).

Painelaitedirektiivin 2014/68/EU soveltamisohjeet

Direktiivin 97/23/EY soveltamisohjeet on päivitetty vastaamaan uutta direktiiviä. Ohjeet ovat nähtävissä suomeksi ja englanniksi Tukesin verkkosivulla.

Lue myös:

Tiedote 20.4.2016: Maahantuojien ja jakelijoiden vastuu tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta kasvaa.

Tiedote 20.5.2015: Painelaitteiden sisällöt luokiteltava CLP-asetuksen mukaisesti

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Teuvo Blomberg, p. 029 5052 489
ylitarkastaja Tiina Rissanen, p. 029 5052 043
sähköpostit: [email protected]


Liitteet:  

Liite 1: Painelaitteen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt (painelaitedirektiivin liite III)  

Liite 2: EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus