Koneiden sähkölaitteistoja koskevat turvallisuusvaatimukset ja sähkötyöt

Sähköasennusliikkeiden ja sähköasentajien työt kohdistuvat rakennussähköistyksen, kuten sähkö-, tele- ja hälytysjärjestelmien, lisäksi myös erilaisten sähkökoneiden ja -laitteiden asennuksiin sekä jo käytössä olevien sähköllä toimivien koneiden ja laitteiden korjaus- ja huoltotöihin. Koneiden sähkölaitteistoa koskevat eri säädökset kuin rakennusten sähkölaitteistoa. Sähköalalla toimivien on tarpeen tuntea säädösten erot.

Pelkistäen koneella tarkoitetaan toisiinsa liitettyjen osien tai komponenttien yhdistelmää,

  • joka varustetaan tai on tarkoitettu varustettavaksi muulla kuin välittömällä ihmis- tai eläinvoimalla toimivalla voimansiirtojärjestelmällä
  • jossa ainakin yksi osa tai komponentti on liikkuva
  • joka on kokoonpantu erityistä toimintoa varten.

Koneiden on oltava konedirektiivin (2006/42/EY) vaatimusten mukaisia, kun ne ensimmäistä kertaa Euroopan unionin alueella asetetaan saataville markkinoilla eli tuodaan EU:n markkinoille esimerkiksi myyntiin tai vuokrattavaksi tai otetaan tarkoituksensa mukaiseen käyttöön. Tämä koskee myös sellaisia koneita, jotka valmistaja ottaa omaan käyttöönsä ja joita ei siis aseteta lainkaan saataville markkinoilla.

Jos koneen tai koneyhdistelmän kokoaa käyttäjän tiloissa joku muu kuin käyttäjä, kone on asetettu ensi kertaa saataville markkinoilla sen jälkeen, kun kokoaminen on saatu päätökseen ja yhdistelmä luovutetaan käyttäjälle käytettäväksi.

Koneiden sähkölaitteistot

Koneita koskevat vaatimukset perustuvat EU:n konedirektiiviin (2006/42/EY), joka on saatettu voimaan Suomessa valtioneuvoston asetuksella koneiden turvallisuudesta (VNa 400/2008) eli niin sanotulla koneasetuksella. Nykyiset rakennusten ilmanvaihtokoneet, teollisuuden tuotannon ja prosessien koneet sekä vastaavat ovat koneasetuksen vaatimusten piiriin kuuluvia koneita.

Koneasetuksessa säädetään seuraavista asioista:

  • koneen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset
  • vaatimustenmukaisuuden osoittaminen,
  • markkinoille saattaminen ja käyttöön ottaminen.

Koneen sähkölaitteistot pitää suunnitella ja valmistaa asetuksen vaatimusten mukaisiksi. Koneasetuksen lisäksi koneiden pitää täyttää kaikkien niitä koskevien direktiivien vaatimukset. Sähkölaitteiston kannalta tällaisia ovat sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi (EMC) ja räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitetuilla koneilla ATEX-laitedirektiivi. Lisäksi koneen tulee olla sähköisten vaarojen osalta pienjännitedirektiivin (LVD) turvallisuusvaatimusten mukainen.

Kone on olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen, kun se on suunniteltu ja valmistettu noudattaen yhdenmukaistettuja standardeja tai muutoin osoitetaan, että on saavutettu standardeja vastaava turvallisuustaso.

Koneiden sähkölaitteiston suunnittelua, teknistä dokumentaatiota ja todentamista koskevat yleiset vaatimukset esitetään standardissa SFS-EN 60204-1 (Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1: Yleiset vaatimukset).

Koneasetuksessa esitetään ne konetta ja sen sähkölaitteistoa koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, joiden mukainen koneen on oltava silloin, kun se asetetaan ensimmäisen kerran saataville markkinoilla tai sitä käytetään ensimmäisen kerran tarkoitetussa käytössä. Sen sijaan asetuksessa ei säädetä siitä, millaisia terveellisyys- ja turvallisuusvaatimuksia on noudatettava, kun konetta rakennetaan. Koneen rakentamisen aikana sovellettavia säädöksiä ovat esimerkiksi työturvallisuuslaki (738/2002) ja työturvallisuudesta annetut asetukset. Koneen sähkölaitteiston rakentamista koskevat sähköturvallisuuslain (1135/2016) sähkötyöturvallisuutta koskevat vaatimukset. Sähkötyöturvallisuutta koskevat vaatimukset täyttyvät, kun noudatetaan sähkötyöturvallisuusstandardia SFS 6002.

Sähkökäyttöisen koneen rakentaminen ei edellytä suomalaista pätevyystodistusta eikä ilmoitusta sähkötöistä. Työnantajan pitää kuitenkin huolehtia työturvallisuuslain mukaisesti mm. työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä ja selvittää ja arvioida työn vaarat ja niiden poistamiseen tai niiltä suojautumiseen tarvittavat menettelyt. Sähkötyöt ovat erityistä vaaraa aiheuttavia, ja siksi koneen rakentamiseen liittyvien sähkötöiden tekijöiden on oltava riittävän ammattitaitoisia ja perehdyttyjä tehtäviinsä.

Koneen käyttöpaikalla sähkönsyöttöön liittyviin asennuksiin sovelletaan kansallista sähköturvallisuuslakia ja ne ovat sähköurakointioikeutta edellyttäviä sähkötöitä.    

Kun kone tai koneyhdistelmä on otettu käyttöön, koskevat sitä sähköturvallisuuslain (STL 1135/2016) turvallisuusvaatimukset muun muassa sähkötöiden tekemisen ja koneen kunnossapidon osalta.

Mistä koneen sähkölaitteistojen turvallisuutta koskevat standardit löytyvät?

Yhdenmukaistetut standardit 2006/42/EY

SFS Koneturvallisuuden standardit

Sähköllä toimivan koneen tai koneyhdistelmän rakentaminen ja markkinoille saattaminen tai käyttöönotto

Ennen koneen markkinoille saattamista, kuten myyntiin tai vuokrattavaksi laittamista, tai käyttöönottoa koneen valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan pitää noudattaa koneasetuksessa kuvattuja menettelyjä, jotta se voi varmistua siitä, että kone täyttää asetuksen vaatimukset. Kun valmistaja tai valtuutettu edustaja on varmistunut asiasta, se laatii konetta koskevan EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja kiinnittää siihen CE-merkinnän. Valmistajan tai valtuutetun edustajan on varmistettava myös, että konekokonaisuuden osatoimittajat huolehtivat omista velvoitteistaan.

Koneyhdistelmän koneet ja osittain valmiit koneet ovat eri tavoin toisiinsa yhdistettyjä ohjaustoimintojensa mutta myös esimerkiksi siirtolaitteiden ja kuljettimien toiminnallisesti liittäminä. Sähkötoimisia koneyhdistelmiä ovat tyypillisesti tuotantolinjat ja erilaisten prosessien laitteistokokonaisuudet. Koneyhdistelmän valmistuksessa voi olla mukana useita alihankkijoita ja laitetoimittajia. Koneyhdistelmällä on kuitenkin aina oltava valmistaja, joka ottaa hoitaakseen koneyhdistelmää koskevat koneasetuksessa valmistajalle esitetyt velvollisuudet. Hänen on muun muassa laadittava koneyhdistelmää koskeva vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitettävä koneyhdistelmään CE-merkintä ennen yhdistelmän markkinoille saattamista tai käyttöönottoa.

Koneenrakennukseen osallistuvien toimijoiden pitää tunnistaa kulloinenkin roolinsa menettelyssä, jolla osoitetaan koneen vaatimustenmukaisuus ja mahdollistetaan koneiden vapaa liikkuvuus EU:n alueella. Jo suunnitteluvaiheessa pitäisi olla tiedossa toimija, joka huolehtii koneen valmistajan velvollisuuksista.

Ennen koneen ja koneyhdistelmän markkinoille saattamista tai käyttöönottoa valmistajan on huolehdittava, että koneen sähkölaitteistolle tehdään turvallisuuden varmistava todennus, johon kuuluu testauksia ja mittauksia. Todentamisen laajuus tietyille konetyypeille esitetään niitä koskevissa tuotestandardeissa. Jos koneelle ei ole sille tarkoitettua tuotestandardia, sovelletaan todennukseen koneiden sähkölaitteistostandardin SFS-EN 60204-1 kohdan 18. menettelyjä. Niihin kuuluu merkittävimpinä sähköteknisinä mittauksina muun muassa suojaavan potentiaalintasauksen jatkuvuuden mittaus ja vikasuojauksen toteutumisen varmistus. Koneen valmistajan on laadittava tekninen tiedosto, jonka rakennetiedostoon liitetään muun muassa sähkölaitteistoa koskevat laskelmat, sähkö- ja ohjauspiirien piirustukset ja testausten tulokset. Tiedosto laaditaan siten, että tarvittaessa on osoitettavissa, että kone on myös sähköturvallisuuden osalta turvallisuusvaatimusten mukainen.

Valmistajan on huolehdittava myös siitä, että koneen mukana on ohjeet. Sähkökäyttöisten koneiden sähkölaitteiston dokumentaatiota koskevat vaatimukset esitetään standardin SFS-EN 60204-1 kohdassa 17.

Koneiden valmistamiseen liittyvää tietoa Tukesin verkkosivuilla

Tietoa koneiden turvallisuudesta työsuojeluhallinnon verkkosivuilla

Kuluttajakäyttöön tarkoitettujen koneiden vaatimustenmukaisuutta valvoo Tukes ja ammattikäyttöön tarkoitettujen koneiden työsuojeluviranomainen. Viranomaiset tekevät valvonnassa yhteistyötä.

Syöttöpiirien rakentaminen

Jos on kyseessä sähköistetty kone, joka voidaan ottaa käyttöön, kun se on kytketty käyttöpaikalla sähköverkkoon, vain sähkönsyöttöön liittyvät asennukset ovat kansallisen sähköturvallisuuslain tarkoittamaa erillistä asennusoikeutta vaativaa sähkötyötä. Koneen verkkoon liittävällä toimijalla on oltava oikeus tehdä sähkötöitä Suomessa, eli nimettynä sähkötöiden johtaja Tukesin rekisteriin.

Koneen sähkönsyöttöön liittyvät asennukset tehdään liitäntäpisteeseen asti kulloinkin voimassa olevien sähköasennusstandardien mukaan (mm. SFS 6000; Pienjännitesähköasennukset ja 6001; Suurjännitesähköasennukset). Sähkönsyöttöön liittyville asennukselle on tehtävä sähköturvallisuuslaissa (STL 1135/2016) vaadittu käyttöönottotarkastus.

Koneiden sähkölaitteistojen korjaus- ja muutostyöt ja modernisointi

Koneiden ja koneyhdistelmien sähköistykseen ja sähköautomaatioon liittyy lukuisia sähköisiä turvatoimintoja, jotka mahdollistavat koneen ja prosessin turvallinen käytön ja toiminnan. Koneen turvatoimintoja ovat mm.

  • turvalaitteiden aikaansaamat pysäytykset
  • uudelleenkäynnistykset
  • odottamattoman käynnistyksen estävät toiminnot
  • hätäpysäys

Järjestelmiin liittyy sähköisiä turvalaitteita, joilla voidaan järjestää esimerkiksi koneen vaara-alueen valvonta ja kulunvalvonta tai estää ulottuminen vaara-alueelle. Samoin sähköisillä järjestelmillä ohjataan vaativia prosesseja turvalliseen tilaan silloin, kun niissä ilmenee poikkeamia.

Ohjausjärjestelmiä koskeva harmonisoitu standardi on esimerkiksi SFS-EN ISO 13849-1 Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat. Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet.

Tämäntyyppisiin järjestelmiin liittyvissä sähkötöissä on erityisen tärkeää selvittää työn suunnittelussa sähköturvallisuutta koskevien vaatimusten lisäksi myös turvatoimintoja koskevat vaatimukset.

Koneiden vaatimustenmukaisuutta arvioivat tarvittaessa mm. konedirektiivin alueella toimivat ilmoitetut laitokset.

Koneen sähkölaitteiston korjaus- ja muutostyöt edellyttävät oikeutta sähkötöihin

Käyttöön otetun koneen korjaus- ja muutostyöt edellyttävät Suomessa erillisen oikeuden sähkötöihin. Vaatimus koskee käyttöön otetun koneen sähkötöitä riippumatta siitä, mikä taho on koneen aikanaan rakentanut. Sähköturvallisuuslain mukainen sähköpätevyys 3 on riittävä enintään 1 000 voltin vaihtojännitteeseen tai enintään 1 500 voltin tasajännitteeseen liitetyn koneen sähkötöissä.

Korjaustöissä on noudatettava koneen valmistajan ohjeita, ja korjaustyö sekä muutokset on dokumentoitava tarpeellisin asiakirjoin. Korjaustyö on suunniteltava ja toteutettava niin, että koneen turvallisuus pysyy vähintään samalla tasolla kuin se käyttöön otettaessa oli.

Esimerkki: kiinteistösähköistyksen ja konetoimitusten erillisurakka

Päivittäistavarakauppaa varten rakennetaan myymälärakennus. Kohteeseen asennetaan kiinteistösähköistysurakan lisäksi erillisurakkana kylmäkoneet sekä niihin liittyvät kompressorit ja lauhduttimet kaapelointeineen. Kylmälaiteurakan suorittaa kylmälaitevalmistajan asennusryhmä. Kylmälaitetoimittajalla on myös erillinen oikeus sähkötöihin. Sähköturvallisuuslain mukaan kiinteistösähköistysurakan osalta kohteelle on teetettävä sähköurakoitsijan tekemän käyttöönottotarkastuksen lisäksi varmennustarkastus, koska kohteen pääsulakkeiden koko on yli 35 ampeeria. Syöttöjohtojen asennus koneen liitäntäpisteeseen saakka kuuluu kiinteistösähköurakkaan.

Jäähdytyskoneikot ohjauskeskuksineen kuuluvat koneasetuksen soveltamisalaan, eivätkä ne tällöin kuulu kiinteistösähköistyksen käyttöönotto- tai varmennustarkastuksen piiriin koneiden liitäntäpisteen jälkeen. Laitteistokokonaisuuden varmennustarkastuksessa kuitenkin yleensä kiinnitetään huomiota siihen, että konedirektiiviä on noudatettu. Tämä voi tapahtua mm. CE-merkinnän ja käytettävissä olevien asiakirjojen avulla.

Jos konetoimittaja on koneen valmistaja, toimittajan on tehtävä standardin SFS-EN 60204-1 mukainen todentaminen ja tämän jälkeen huolehdittava koneasetuksen mukaisista asiakirjoista ja CE-merkinnästä.

On mahdollista, että konetoimittajalla ei ole oikeutta sähkötöihin Suomessa, ja verkkoon liittämistä pyydetään sähköurakoitsijalta. Tällöin on varmistuttava, ettei liittämisestä aiheudu vaaraa tai häiriötä. Tämän varmistamiseksi on toimijoiden annettava toisilleen riittävät sähkölaitteistojen rakennetta koskevat tekniset tiedot.

Esimerkki: Sähköurakoitsijan asennustyö osana konelinjan toimitusta - sähköurakoitsija koneen toimittajana

Pienteollisuusrakennukseen hankitaan konepajayrityksen valmistama uusi tuotantolinja, johon kuuluu metallirakenteiden lisäksi ohjauskeskus, sähkömoottoreita sekä erilaisia toimilaitteita ja antureita. Suurikokoinen linja tuodaan paikalle osina ja kasataan lopulliseen paikkaansa. Jotta tuotantolinja voidaan liittää rakennuksen sähköverkkoon, kiinteistön pääkeskusta joudutaan laajentamaan. Sähköurakoitsija toteuttaa pääkeskuksen laajennuksen sekä tekee myös tuotantolinjan sähköistyksen valmistajan asennusohjeiden mukaisesti.

Konepajayritys on linjan valmistaja ja sillä on kokonaisvastuu koneen vaatimustenmukaisuudesta. Yritys huolehtii siitä, että koneen rakennetiedostoon sisältyvät yhdistelmään liitetyistä CE-merkityistä koneista EY-vaatimustenmukaisuusvakuutukset ja osittain valmiista koneista liittämisvakuutukset sekä muut tarvittavat tiedot. Konepajayritys laatii tuotantolinjan sähkölaitteistoa koskevat ohjeet. Lisäksi koneen valmistavan konepajayrityksen pitää huolehtia siitä, että tuotantolinjan sähköasennukset todennetaan standardin SFS-EN 60204-1 mukaisesti. Tässä tapauksessa todennuksen tekee koneen sähköistäjä. Todennuksen tulokset dokumentoidaan osaksi koneen rakennetiedostoa. Tämän jälkeen konepajayritys laatii linjan vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen ja kiinnittää tuotantolinjaan CE-merkinnän ja luovuttaa linjan tilaajayrityksen käytettäväksi eli asettaa tuotantolinjan saataville markkinoilla.

Pääkeskuksen laajennus ja tuotantolinjan keskusta syöttävä kaapeli kuuluvat sähköturvallisuuslain perusteella annettujen vaatimusten ja standardisarjan SFS 6000 osassa 6. kuvatun käyttöönottotarkastuksen piiriin. Tämän sähköurakoitsijan suorittaman tarkastuksen lisäksi tulee kiinteistön sähköasennusten muutostöille tehdä kolmannen osapuolen, eli valtuutetun tarkastuslaitoksen tai tarkastajan, suorittama varmennustarkastus, kun työaluetta suojaavien ylivirtasuojien koko ylittää 35A.

Jos sähköurakoitsija olisi koneen rakentaja tai kokoaisi sen hankkimistaan osavalmiista koneista, koskisivat edellä olevat valmistajaa koskevat velvoitteet ja kokonaisvastuu linjan toimituksesta häntä. Vastaava pätee myös tilaajayritykseen, jos se olisi tuotantolinjan valmistaja.

Esimerkki: Koneen ja koneyhdistelmän korjaustyö, modernisointi

Konelinjaa on tullut tarve modernisoida, koska rajakytkimien toiminta ei ole enää luotettavaa ja ohjauslogiikkaan ei ole enää saatavissa varaosia. Ohjausjärjestelmän uusimisen lisäksi päätetään uusia myös sähkömoottoreita ja taajuusmuuttajia. Kiinteistön sähköjärjestelmään ei ole tarpeen tehdä muutoksia, vaan työt keskittyvät sähköistyksen osalta yksinomaan koneen sähköjärjestelmiin ja automaatioon. Työ tehdään konelinjan alkuperäistä valmistajaa edustavan koneautomaation erikoistuneen insinööritoimiston suunnitelmien mukaan.

Kyseessä ei ole niin laaja modernisointi, että siihen sovellettaisiin konedirektiiviä. Tällöin koneen sähköistys edellyttää suomalaista oikeutta tehdä sähkötöitä, enintään 1 000 voltin vaihtojännitteeseen tai enintään 1 500 voltin tasajännitteeseen liitetyn koneen sähkötöissä sähköpätevyyttä 3.

Kun koneen tai koneyhdistelmän muutokset ovat laajoja ja käyttötarkoitus muuttuu tai käytössä olleita koneita automatisoidaan ja yhdistetään toimimaan yhtenä kokonaisuutena, voivat sovellettavaksi tulla uutta konetta koskevat vaatimukset.   

Modernisoidun koneen sähkölaitteistoon on sovellettu standardia SFS-EN 60204-1, jonka mukaiset sähköiset todennukset tehdään ennen käyttöönottoa.