Painelaitteen suunnittelu ja valmistus

Painelaitteen suunnittelijan ja valmistajan pitää huomioida säädösvaatimukset. Normaalisti säädösvaatimukset täytetään soveltamalla yhdenmukaistettuja standardeja.

Painelaitteiden suunnittelun ja valmistuksen perustana ovat

 • säädöksissä määritetyt olennaiset turvallisuusvaatimukset ja
 • vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, eli moduulit.

Yhdenmukaistettuja standardeja käyttämällä voit suoraan osoittaa, että olet huomioinut olennaiset turvallisuusvaatimukset. Jokaisen standardin lopussa on ns. ZA-liite, joka osoittaa, mitkä vaatimukset standardi kattaa.

Se, tarvitsetko painelaitteen suunnittelun ja valmistuksen vaatimustenmukaisuuden arviointiin kolmatta osapuolta, eli ns. ilmoitettua laitosta, riippuu seuraavista painelaitteen ominaisuuksista

 • tyyppi
 • käyttöarvo
 • sisältö.

Ilmoitettu laitos on jäsenvaltion Euroopan komissiolle ilmoittama taho, jolla on lupa suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä. Ilmoitetut laitokset pätevyyksineen on listattu komission NANDO-tietokantaan.

Tietyt raja-arvot ylittävät painelaitteet pitää CE-merkitä. CE-merkinnällä ja siihen liittyvällä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella valmistaja osoittaa, että painelaite täyttää laitetta koskevat vaatimukset.

Painelaitteen sisältö ja luokitus

Ennen kuin alat suunnitella tai valmistaa painelaitetta, selvitä painelaitteen luokitus. Luokitus määrittelee painelaitteen suunnittelun ja valmistuksen vaatimukset. Mitä vaarallisempaa painelaitteen sisältö on, sitä tiukemmat vaatimukset on asetettu laitteen suunnittelulle ja valmistukselle.

Painelaitteen luokkaan vaikuttavat

 • painelaitteen tyyppi: säiliö, lämmitetty painelaite vai putkisto
 • painelaitteen ominaissuureet: PS = suurin sallittu käyttöpaine, V = tilavuus, DN = nimellisuuruus
 • sisällön vaarallisuus ja sen olomuoto: kaasu, neste

Painelaitteiden sisällöt jaetaan vaarallisuuden perusteella seuraavasti

 • ryhmä 1: vaarallisimmat sisällöt
 • ryhmä 2: muut sisällöt.

Jaon taustalla on ns. CLP-asetuksen mukaisten vaaraluokkien ja kategorioiden hyödyntäminen.

Yksinkertaisimmin selvität oikean ryhmän, kun hankit painelaitteen sisältöä koskevan käyttöturvallisuustiedotteen ja vertaat käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 2 olevaa luokitusta alla olevaan taulukkoon. Jos sisällön luokitus löytyy alla olevasta taulukosta, kuuluu sisältö ryhmään 1.

CLP vaaraluokat ja kategoriat (PED artikla 13) CLP asetuksen H- eli vaaralausekkeet
1) Epästabiilit räjähteet tai vaarallisuusluokkiin 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ja 1.5 kuuluvat räjähteet H200, H201, H202, H203, H204, H205
2) Syttyvät kaasut, kategoria 1 ja 2 H220, H221
3) Hapettavat kaasut, kategoria 1 H270
4) Syttyvät nesteet, kategoria 1 ja 2 H224, H225
5) Syttyvät nesteet, kategoria 3, jos suurin sallittu lämpötila on korkeampi kuin leimahduspiste H226
6) Syttyvät kiinteät aineet, kategoria 1 ja 2 H228
7) Itsereaktiivinen aine tai seos, tyypit A-F H240, H241, H242
8) Pyroforiset nesteet, kategoria 1 H250
9) Pyroforiset kiinteät aineet, kategoria 1 H250
10) Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja, kategoria 1,2 ja 3 H260, H261
11) Hapettavat nesteet, kategoria 1, 2 ja 3 H271, H272
12) Hapettavat kiinteät aineet, kategoria 1, 2 ja 3 H271, H272
13) Orgaaniset peroksidit, tyypit A - F H240, H241, H242
14) Välitön myrkyllisyys suun kautta: kategoria 1 ja 2 H300
15) Välitön myrkyllisyys ihon kautta: kategoria 1 ja 2 H310
16) Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta: kategoria 1, 2 ja 3 H330, H331
17) Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen, kategoria 1 H370

Painelaite voi kuulua luokkaan I – IV. Luokka IV tarkoittaa kaikkein vaativinta painelaitetta. Luokkien I-IV painelaitteet pitää CE-merkitä. Luokan I alapuolelle jääviä painelaitteita kutsutaan hyvän konepajakäytännön painelaitteiksi. Hyvän konepajakäytännön painelaitteita ei saa CE-merkitä.

Painelaitteen luokka selviää vaatimustenmukaisuuden arviointitaulukon perusteella. Taulukkoja on yhteensä 9 kappaletta ja ne löytyvät painelaitedirektiivin liitteestä II. Se, mitä taulukkoa sinun täytyy katsoa, selviää alla olevan Painelaitteiden luokittelu -luettelon avulla.

Painelaitteiden luokittelu

Säiliö

 • Kaasu
  • ryhmä 1 --> taulukko 1
  • ryhmä 2 --> taulukko 2
 • Neste
  • ryhmä 1 --> taulukko 3
  • ryhmä 2 --> taulukko 4

Putkisto

 • Kaasu
  • ryhmä 1 --> taulukko 6
  • ryhmä 2 --> taulukko 7
 • Neste
  • ryhmä 1 --> taulukko 8
  • ryhmä 2 --> taulukko 9

Lämmitetty painelaite

 • taulukko 5

Painelaitteen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt

Painelaitteen luokka määrittää, millaista vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä pitää käyttää painelaitteen suunnittelussa ja valmistuksessa. Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, eli moduulit, sisältävät erilaisia arviointimenettelyitä, joilla varmistetaan, että painelaite täyttää säädösvaatimukset ja on turvallinen. Hyväksytyn arviointimenettelyn päätteeksi valmistaja saa kiinnittää painelaitteeseen CE-merkinnän.

Kevein menettely on luokan I A-moduuli, jossa valmistaja itse huolehtii teknisten asiakirjojen laadinnasta ja loppuarvioinnista. Muissa moduuleissa mukana on kolmas osapuoli, eli ns. ilmoitettu laitos.

Luokat ja niiden perusteella käytettävissä olevat moduulit

Perusidea on, että ylemmän luokan moduulia voi käyttää myös alemman luokan painelaitteeseen, mutta ei toisinpäin.

Luokka I

 • Moduuli A: Valmistuksen sisäinen tarkastus

Luokka II

 • Moduuli A1: Valmistuksen sisäinen tarkastus ja loppuarvioinnin valvonta
 • Moduuli D1: Tuotannon laadunvarmistus
 • Moduuli E1: Tuotteiden laadunvarmistus

Luokka III

 • Moduulit B1+D: EY-suunnitelmatarkastus + tuotannon laadunvarmistus
 • Moduulit B1+F: EY-suunnitelmatarkastus + tuotekohtainen todennus
 • Moduulit B+E: EY-tyyppitarkastus + tuotteiden laadunvarmistus
 • Moduulit B+C1: EY-tyyppitarkastus + tyypinmukaisuus
 • Moduuli H: Täydellinen laadunvarmistus

Luokka IV

 • Moduulit B+D: EY-tyyppitarkastus + tuotannon laadunvarmistus
 • Moduulit B+F: EY-tyyppitarkastus + tuotekohtainen todennus
 • Moduuli G: Yksikkökohtainen EY-todennus
 • Moduuli H1: Täydellinen laadunvarmistus, johon sisältyy suunnitelmatarkastus ja loppuarvioinnin erityisvalvonta

Katso myös

Painelaitedirektiivin soveltamisohjeet

Painelaitedirektiivin yhdenmukaistetut standardit (Standardit-sivu tukes.fissä)

Euroopan komission painelaitesivut

Painelaitedirektiivin ilmoitetut laitokset