Hissit

Hissin pitää olla sille asetettujen vaatimusten mukainen ja hissin huolto-, korjaus-, ja muutostöitä saa tehdä vain yritys, jolla on oikeus hissitöihin.

Kuka vastaa hissin turvallisuudesta?

Käytössä olevan hissin turvallisuudesta vastaa hissin haltija. Hissin haltija, eli omistaja, on käytännössä rakennuksen omistaja ja haltija, joita edustavat asunto-osakeyhtiöissä hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä.

Hissin haltijan on huolehdittava mm. seuraavista

  • hissin huoltaminen
  • hissin korjaaminen
  • hissin tarkastaminen
  • mahdollinen ihmisen pelastaminen hissistä.

Hissihuoltoliike

  • huoltaa hissiä asianmukaisesti, noudattaen huolto-ohjelmaa ja on vastuussa siitä, että hissi on säädösten edellyttämässä kunnossa huoltojen ja korjausten jälkeen
  • ilmoittaa hissin haltijalle hississä havaituista vioista ja puutteista
  • merkitsee huoltopäiväkirjaan huoltokäynnit sekä hississä esiintyneet viat ja korjaustoimenpiteet.

Määräaikaistarkastuksia hisseille tehdään joka toinen vuosi. Tarkastuksia tekevät Tukesin hyväksymät valtuutetut tarkastuslaitokset.

Uuden hissin turvallisuudesta vastaa hissin toimittaja. Hissi saatetaan markkinoille hissidirektiivissä säädettyjen menettelyjen mukaisesti ja hissin tulee täyttää hissidirektiivin terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Tukes kehittää ja valvoo hissiturvallisuutta

Tukes toimii hissiturvallisuuslain (1134/2016) mukaisena valvontaviranomaisena. Hissiturvallisuuslaissa säädetään mm. hissin huoltamisesta, korjaamisesta, muutostöistä, tarkastamisesta ja hissialan töistä. Hissiturvallisuuslailla pannaan täytäntöön myös hissidirektiivi (2014/33/EU), jossa säädetään uusista hisseistä ja annetaan velvoitteita hissin toimittajille. Tukes toimii hissidirektiivin mukaisena markkinavalvontaviranomaisena Suomessa.

Tukes valvoo hissien toimittajien, hissihuoltoliikkeiden ja hissejä tarkastavien valtuutettujen tarkastuslaitosten toimintaa. Tukes laatii hissiturvallisuuteen liittyviä ohjeita, on mukana säädösten kehittämisessä ja järjestää hissiturvallisuustutkintoja.

Henkilöhissien lisäksi Tukes valvoo joidenkin konedirektiivin soveltamisalaan kuuluvien laitteiden käytön aikaisten asioiden turvallisuutta. Sellaisia laitteita ovat liukuportaat, liukukäytävät, kevythissit ja konekäyttöiset nosto-ovet.

 

Usein kysyttyä