Kuluttajapalveluiden onnettomuudet

Tukes valvoo asiakkaiden turvallisuutta kuluttajapalveluissa. Kuluttajapalveluita ovat esim. liikunnan ja vapaa-ajan suorituspaikat ja palvelut, yleisötapahtumat, elämys- ja ohjelmapalvelut sekä kauneudenhoito- ja kehonmuokkauspalvelut.

Kun joku loukkaantuu tai kuolee palveluympäristössä tai palvelusta johtuvista syistä, kyse on kuluttajapalveluonnettomuudesta. Onnettomuuden uhri voi olla palvelun asiakas, katsoja, sivullinen tai kuka tahansa palvelun vaikutuspiirissä ollut henkilö. Tukes ei kuitenkaan valvo tai seuraa palveluissa tapahtuvia työtapaturmia.

Kuluttajapalveluiden tarjoajan pitää ilmoittaa Tukesiin palvelussa tapahtuneista vakavista onnettomuuksista tai läheltä piti -tilanteista.

Mitä Tukes tekee, kun palvelussa tapahtuu onnettomuus?

Tukes kirjaa ja käsittelee kaikki sille ilmoitetut kuluttajapalveluiden onnettomuudet. Lisäksi Tukes saa onnettomuustietoa median kautta. Tavoitteena on 

  • varmistaa, että kyseisestä palvelusta ei enää aiheudu vaaraa kuluttajalle.
  • arvioida, miten palveluntarjoaja oli täyttänyt kuluttajaturvallisuuslain velvoitteet ennen onnettomuutta.
  • selvittää, mitä palveluntarjoajan pitää mahdollisesti tehdä lain noudattamiseksi ja palvelun turvallisuuden varmistamiseksi.
  • selvittää, onko vastaava onnettomuus tapahtunut muualla jo aiemmin ja tuleeko asiasta tiedottaa ennakolta muita palveluntarjoajia. 
  • ottaa onnettomuuksista laajasti opiksi.

Vastuu toimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta ja palvelun turvallisuudesta on aina palveluntarjoajalla. Onnettomuuden jälkeen Tukes ohjaa ja neuvoo palveluntarjoajia toteuttamaan toimenpiteitä, jotka estävät vastaavat onnettomuudet jatkossa. Tarvittaessa Tukes voi kieltää palvelun, jos palvelu todetaan liian vaaralliseksi.

Onnettomuuden jälkiselvittelyihin kuuluu usein myös tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Tukesin tehtävänä on tällöin tukea mahdollista poliisin tai Onnettomuustutkintakeskuksen tekemää tutkintaa.

Onnettomuudet 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ilmoitetut onnettomuudet (kaikki) 187 233 173 180 180 165
Vakavat onnettomuudet 38 54 36 46 42 47
Alle 18-v kohdistuneet vakavat onnettomuudet 15 22 13 11 7 16
Kuolemantapaukset 6 8 11 7 9 8
  • Onnettomuus luokitellaan vakavaksi, kun se on johtanut pitkäaikaiseen tai pysyvään vammaan, tai kuolemaan. 
  • Kuolemantapauksiin ei ole laskettu palvelussa asiakkaalle tapahtuneita sairauskohtauksia. 
     

Vuosikoosteet kuluttajapalveluiden onnettomuuksista

2023

Vuoden 2023 onnettomuusmäärät kuluttajapalveluissa olivat suunnilleen samalla tasolla kuin aiempinakin vuosina. Vuosittaista vaihtelua on siinä, millä palvelusektoreilla tapahtuu eniten onnettomuuksia. Uintiin liittyvissä palveluissa vakavien onnettomuuksien määrä on kuitenkin vuosittain korkealla tasolla (21 vakavaa onnettomuutta v. 2023). Laskettelupalveluista käsiteltiin Tukesissa 8 vakavaa onnettomuutta ja ratsastuksessa 3 vakavaa onnettomuutta. Yhteensä Tukesin tietoon tuli 165 palvelussa tapahtunutta onnettomuutta, joista 47 onnettomuutta johti vakaviin seurauksiin ja 8 onnettomuutta asiakkaan tapaturmaiseen kuolemaan. 16 lasta loukkaantui vakavasti palveluissa.

2022

Vuonna 2022 Tukes käsitteli yhteensä 180 valvonta-asiaa, joihin liittyi asiakkaan loukkaantuminen palvelussa. Näistä 42 oli vakavia onnettomuuksia. 15 onnettomuutta johti asiakkaan kuolemaan palvelussa, ja näistä 6 oli sairauskohtauksia. Muita vakavia onnettomuuksia oli 27, ja näistä 2 oli sairauskohtauksia. Lapsia vakavissa onnettomuuksissa loukkaantui 7. Kokonaistilanne sekä Tukesiin tehtyjen onnettomuusilmoitusten määrän että vakavien onnettomuuksien suhteen on pysynyt viime vuosina hyvin samanlaisena. Kuten aiempinakin vuosina, eniten vakavia onnettomuuksia tapahtui uintiin liittyvissä palveluissa (uimarannoilla, uimahalleissa ja kylpylöissä), yhteensä 16 vakavaa onnettomuutta, joista 8 johti asiakkaan kuolemaan. Laskettelupalveluissa tapahtui vakavia onnettomuuksia 7 ja moottoriurheilussa 5. Aiempiin vuosiin verrattuna Tukes sai enemmän ilmoituksia alamäkipyöräilyn vakavista onnettomuuksista. Tämä johtuu paitsi lajin suosion kasvusta myös palveluun kohdistetusta valvonnasta ja neuvonnasta, minkä vuoksi palveluntarjoajat noudattavat ilmoitusvelvollisuuttaan hyvin.

2021

Vuonna 2021 Tukes käsitteli 46 vakavaa vapaa-ajan palveluissa tapahtunutta onnettomuutta. Eniten vakavia onnettomuuksia tapahtui uimarannoilla ja uimahalleissa, laskettelussa ja moottoriurheilussa. Seitsemässä onnettomuudessa asiakas kuoli tapaturmaisesti. Näistä kolme oli hukkumisia uimarannoilla. Sukellustapahtumissa kuoli kaksi henkilöä, motocrossissa ja moottorikelkkasafareilla yksi henkilö. Vapaa-ajan palveluissa menehtyi yksi lapsi ja lisäksi 10 alaikäistä loukkaantui onnettomuuksissa vakavasti. Ilmoituksia asiakkaan loukkaantumisesta palvelussa tuli Tukesiin yhteensä 180 kpl. Näistä puolet (90 kpl) oli vakavuudeltaan kohtalaisia, eli asiakkaalle aiheutui tapaturmasta jonkinasteista hoitoa vaatineita vammoja. Suurin osa onnettomuuksista johtui puutteista joko palveluntarjoajan tai asiakkaan toimintatavoissa. Vain yksittäiset onnettomuudet johtuivat teknisistä vioista.

2020

Vuonna 2020 Tukes sai tiedon 173 onnettomuudesta, jossa henkilö loukkaantui palvelussa. 11 onnettomuudessa asiakas kuoli palvelussa tapaturmaisesti. 25 onnettomuudesta aiheutui muita vakavia vammoja. Vakavista onnettomuuksista 13 (eli noin joka kolmas) tapahtui alle 18-vuotiaalle.

Tapaturmaisista kuolemista 8 oli hukkumisia (7 uimarannoilla ja 1 uimahallissa). Laskettelussa, luontopalveluissa ja moottoriurheilussa kuoli kaikissa yksi henkilö.

2019

Vuonna 2019 Tukes käsitteli yhteensä 233 kuluttajapalveluiden onnettomuutta. 55 onnettomuudesta aiheutui palvelun asiakkaalle vakavia vammoja. 8 onnettomuutta johti asiakkaan tapaturmaiseen kuolemaan palveluissa. Eniten vakavia onnettomuuksia tapahtui laskettelussa, uimahalleissa ja uimarannoilla, trampoliini- ja sisäaktiviteettipuistoissa, ohjelmapalveluissa ja moottoriurheilussa. 

2018

Vuonna 2018 onnettomuusilmoituksia tuli Tukesiin 187. Ilmoituksista 38 liittyi vakaviin onnettomuuksiin. Näistä 6 tapauksessa asiakas oli kuollut palvelussa tapaturmaisesti. Eniten vakavia onnettomuuksia tapahtui uimahalleissa ja uimarannoilla, laskettelussa, trampoliini- ja sisäaktiviteettipuistoissa ja ratsastuksessa.