12 ainetta lisätty lupamenettelyyn

Tukes
19.6.2017 14.32
Tiedote

 

EU:n virallisessa lehdessä 14.6.2017 on julkaistu asetus (EU) 2017/999, jossa on lueteltu 12 erityistä huolta aiheuttavaa ainetta REACH-asetuksen liitteen XIV luvanvaraisten aineiden luetteloon. Alla olevassa taulukossa on esitetty nuo luvanvaraiset aineet ja ajankohdat, jolloin lupaa on viimeistään haettava tai jolloin käyttö ilman lupaa on lopetettava. Luvanvaraisten aineiden luettelossa on nyt 43 ainetta. 

Luvanvarainen aine

Lupa haettava
viimeistään

Käyttö ilman
lupaa lopetettava

1-Bromipropaani (n-propyylibromidi)

4.1.2019

4.7.2020

Di-isopentyyliftalaatti

4.1.2019

4.7.2020

1,2-Bentseenidikarboksyylihapon di-C6-8-haaraketjuiset alkyyliesterit, paljon C7-ketjuja

4.1.2019

4.7.2020

1,2-Bentseenidikarboksyylihapon C7-11-haarautuneet ja suoraketjuiset dialkyyliesterit

4.1.2019

4.7.2020

1,2-Bentseenidikarboksyylihapon dipentyyliesteri, haarautunut ja suoraketjuinen

4.1.2019

4.7.2020

Bis(2-metoksietyyli)ftalaatti

4.1.2019

4.7.2020

Dipentyyliftalaatti

4.1.2019

4.7.2020

N-pentyyli-isopentyyliftalaatti

4.1.2019

4.7.2020

Antraseeniöljy

4.4.2019

4.10.2020

Piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen 4.4.2019 4.10.2020
4-(1,1,3,3-Tetrametyylibutyyli)fenoli, etoksyloitu [kattaa tarkasti määriteltyjä aineita ja UVCB-aineita, polymeerejä ja homologeja] 4.7.2019 4.1.2021
4-Nonyylifenoli, haarautunut ja suoraketjuinen, etoksyloitu [aineita, joissa etoksyloituun fenoliin on kovalenttisesti sitoutunut paikassa 4 suora ja/tai haarautunut alkyyliketju, jonka hiililuku on 9, ja jotka kattavat UVCB-aineita, tarkasti määriteltyjä aineita, polymeerejä ja homologeja, mukaan luettuina niiden kaikki yksittäiset isomeerit ja/tai niiden yhdistelmät] 4.7.2019 4.1.2021

Lisätietoa
Asetus uusista luvanvaraisista aineista (EU) 2017/999
Lupamenettely 
Luvanvaraisten aineiden luettelo
Esite lupamenettelystä