Aineet esineissä - Unionin tuomioistuimen tuomio

Tukes
15.9.2015 12.40
Tiedote

 

Unionin tuomioistuin on antanut tuomion ennakkoratkaisupyyntöön lainsäädännön tulkinnasta liittyen esineessä olevaan ns. erityistä huolta aiheuttavan aineen pitoisuuden laskemiseen (REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 7.2 ja 33 artiklat). Tämän mukaan erityistä huolta aiheuttavan aineen pitoisuus lasketaan monesta osasta kootun esineen yksittäisen osan painosta eikä koko esineen painosta.

Ennakkoratkaisukysymys:

Sovelletaanko 7 artiklan 2 kohtaan ja 33 artiklaan perustuvia velvollisuuksia tilanteessa, jossa kyseisessä asetuksessa tarkoitettu ’esine’ muodostuu useista osista, jotka itsessään vastaavat asetuksessa annettua esineen määritelmää, ainoastaan kootun esineen suhteen vai kunkin esineen määritelmää vastaavan osan suhteen?

Unionin tuomioistuimen ratkaisu:

  1. 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tämän säännöksen soveltamiseksi tuottajan on määritettävä, onko erityistä huolta aiheuttavan aineen pitoisuus tämän tuottamissa esineissä enemmän kuin 0,1 painoprosenttia (p/p), ja useammasta esineestä koostuvan tuotteen maahantuojan on määritettävä kunkin esineen osalta, onko tällaisen aineen pitoisuus kyseisessä esineessä enemmän kuin 0,1 painoprosenttia (p/p).
  2. 33 artiklaa on tulkittava siten, että tämän säännöksen soveltamiseksi sellaisen tuotteen, jonka muodostavista esineistä yksi tai useampi sisältää erityistä huolta aiheuttavaa ainetta yli 0,1 painoprosentin (p/p) pitoisuutena esinettä kohden, toimittajan on ilmoitettava tuotteen vastaanottajalle ja kuluttajalle tämän pyynnöstä tämän aineen esiintymisestä ilmoittamalla näille vähintään kyseessä olevan aineen nimi.

Ratkaisu yhdenmukaistaa tulkinnan EU-alueella ja aiheuttaa muutoksia ohjeistukseen.

Unionin tuomioistuimen tuomio (Asia C-106/14) löytyy täältä.