Hyppää sisältöön

Undertecknad blankett befriar inte tjänstelevatören från säkerhetsansvar

Tukes
Utgivningsdatum 19.7.2017 14.34
Pressmeddelande

Tukes och Konsumentförbundets gemensamma meddelande Konsumenterna ombeds ofta underteckna blanketter där det framgår att kunden befriar tjänsteleverantören från ansvar vid eventuell skada. Till exempel en inomhuslekplats kan komma att kräva att kunden befriar den som tillhandahåller tjänsten och dess personal från skadeståndsskyldighet och rentav brottsrättsligt ansvar i händelse av olycksfall. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Konsumentförbundet vill påminna såväl dem som tillhandahåller konsumenttjänster som kunderna att en ansvarsfrihetsblankett under inga omständigheter befriar tjänsteleverantören från lagstadgade skyldigheter när det gäller att säkerställa tjänstens säkerhet.

- En tjänst som riktar sig till konsumenter ska alltid uppfylla de krav som fastställts i konsumentsäkerhetslagen, och ansvaret för att dessa säkerhetskrav uppfylls ligger alltid hos tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören kan inte överlåta ansvaret på kunden för sådant som knyter an till aktsamhetsplikten, konstaterar överinspektör Frida Mäkelä vid Tukes.

Konsumenterna bör få väsentlig information om hur tjänsten används på ett tryggt sätt

Ansvarsfrihetsblankett kallas ibland även sådana dokument som delas ut till konsumenterna som innehåller anvisningar om hur tjänsten ska användas eller information om till exempel risker, det vill säga vad följden kan bli för konsumenten själv eller hens egendom ifall tjänstens anvisningar inte följs. Anvisningarna kan även begränsa användningen när det gäller vissa kundgrupper, det vill säga ange att tjänsten inte är lämplig för gravida eller att kunden bör ha ett giltigt körkort. Dessutom kan sådana tillåtna arttypiska risker nämnas som ingår i en viss typ av tjänster såsom att falla från hästryggen när ridtjänster erbjuds. 

- Det är välkommet med konsumentupplysning när det gäller att använda tjänsten på ett korrekt sätt eller vilken typ av specialkompetens som krävs för att tjänsten ska kunna användas på ett tryggt sätt. I många fall fastställs detta även i konsumentsäkerhetslagen. En redogörelse över riskerna på förhand befriar emellertid inte tjänsteleverantören från skyldigheten att säkerställa den allmänna säkerheten för en tjänst. En tjänst som är farlig till följd av fel eller brister får inte erbjudas till konsumenterna oavsett om man har informerat om faran på förhand, säger Frida Mäkelä.

I konsumentsäkerhetslagen regleras inte sådant som knyter an till konsumentens ekonomiska skydd eller skadestånd. Ifall en skada sker i samband med tjänsten och oenighet råder om ersättningsansvar behandlas saken som tvistemål i domstol om det behövs.

- Ansvar för att ersätta skada fastställs enligt skadeståndslagen. I rättspraxis kring skadestånd vid konsumenttjänster har det ansetts att leverantörer som erbjuder upplevelser och liknande tjänster har en sträng aktsamhetsplikt när det gäller säkerheten för dem som använder tjänsten. Å andra sidan, ifall konsumenten i saklig ordning har fått anvisningar om hur tjänsten används på ett tryggt sätt, men inte följer anvisningarna, då har konsumenten små möjligheter att få ersättning för skada som tjänsten har gett upphov till, säger generalsekreterare Juha Beurling vid Konsumentförbundet.

Mer information:

Tjänsteleverantörens skyldigheter, Skyldighet att lämna uppgifter om tjänst

Konsumentsäkerhet:
Frida Mäkelä, överinspektör
Tukes                                                                          
tfn 029 5052 087                  
[email protected]          

Konsumentens rättigheter och skadeståndspraxis:
Juha Beurling, generalsekreterare
Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry
tfn 040 556 6421
[email protected]

Frågor om ansvarsfrihet 

Är det lagligt att kräva en ansvarsfrihetsblankett?

Det är inte i sig olagligt att använda blanketterna och Tukes har inte heller befogenheter att förbjuda dem. Blanketterna kan dock innehålla villkor som inte nödvändigtvis är fullt godtagbara. Det viktiga är att ingendera parten får en felaktig uppfattning om vem som bär ansvar eller om att överlåta ansvar.

Jag och min familj besöker en äventyrspark och vi ska underteckna en blankett där vi försäkrar att vi rör oss "på eget ansvar". Vad borde jag göra?

Om någon ber dig underteckna en blankett eller ett avtal är det alltid bra att läsa texten noggrant och se hurdana villkor de vill att du godkänner. Om någon punkt väcker frågor eller känns otydlig går det alltid att be om närmare upplysningar av den part som erbjuder avtalet.

Hur kan jag avgöra om det på blanketten är fråga om att ge konsumenten anvisningar eller att tjänsteleverantören överlåter sitt ansvar på konsumenten?

Det är helt i sin ordning om blanketten används för att säkerställa att konsumenten har förstått de regler som en trygg användning av tjänsten förutsätter och förbinder sig att följa dem. Likväl kan man med blanketten be konsumenten försäkra att hen fyller eventuella krav vad gäller hälsotillstånd och specialkompetens som knyter an till tjänsten.

Däremot är det alltid på tjänsteleverantörens ansvar att se till att tjänsten och till exempel de redskap som används där är trygga och i bra skick. Om blanketten ber konsumenten att befria tjänsteleverantören från till exempel sådant ansvar är det inte i sin ordning.

 
Sivun alkuun