Hyppää sisältöön

CLP-asetuksen 13. teknistä mukautusta on sovellettava viimeistään 1.5.2020

28.4.2020 8.41
Uutinen

Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) 13. teknisessä mukautuksessa on lisätty 16 ainetta ja päivitetty 18 aineen luokitus asetuksen liitteessä VI olevaan aineiden yhdenmukaistettujen luokitusten ja merkintöjen luetteloon. 13. tekninen mukautus on tullut voimaan lokakuussa 2018 ja aineiden ja niitä sisältävien seosten luokitusten ja merkintöjen on oltava asetuksen mukaiset viimeistään 1.5.2020. Liitteen VI mukautus sisältää mm. säilöntäaineina yleisesti käytetyt metyyli-isotiatsolinonin sekä kloorimetyyli-isotiatsolinonin ja metyyli-isotiatsolinonin (3:1) -reaktiomassan.

Metyyli-isotiatsolinonin (MIT) lisäys liitteeseen VI on uusi ja erityinen pitoisuusraja koskee ihoherkistävyys 1A -luokitusta, jonka pitoisuusrajana seoksen luokituksessa on 0,0015 % (15ppm). Kloorimetyyli-isotiatsolinonin ja metyyli-isotiatsolinonin (C(M)IT/MIT, 3:1) -reaktiomassan harmonisoitua luokitusta, M-kertoimia ja erityisiä pitoisuusrajoja on päivitetty.

Biosidiasetuksen (EY) N:o 528/2012 mukaisesti biosidivalmisteet, joiden säilöntäaineena on MIT tai CMIT ovat käsiteltyjä esineitä, joita koskee tehoaineen hyväksyntäasetuksessa annetut vaatimukset. Biosidiasetuksen mukainen tehoainearvion C(M)IT/MIT-päätös on julkaistu vuonna 2016. Päätöksen perusteella ihmisen terveydelle aiheutuvien riskien vuoksi seokset, jotka on käsitelty C(M)IT/MIT:llä (3:1) tai jotka sisältävät sitä ja on saatettu markkinoille yleisön käyttöön, eivät saa sisältää C(M)IT/MIT:tä (3:1) pitoisuutena, joka aiheuttaa seoksen luokituksen ihoa herkistäväksi, ellei altistumista voida välttää muilla keinoin kuin käyttämällä henkilönsuojaimia. Hyväksyntäasetuksen liitteessä olevat erityisedellytykset löytyvät kokonaisuudessaan täältä.

Biosidiasetuksen mukainen tehoainearvio MIT:lle PT6 valmisteryhmässä (Tuotteiden varastoinnissa käytettävät säilytysaineet) on edelleen kesken, eikä sen erityisvaatimuksista ole vielä tietoa. Näin ollen MIT:ä voi edelleen käyttää säilytysaineena, kun noudattaa CLP-asetuksen mukaisia luokitus- ja merkintävaatimuksia.

Lisätietoja:

CLP-asetuksen 13. tekninen mukautus, komission asetus (EU) 2018/1480

Kemikaalineuvonta, kysymyslomake tai puh. 0400 393 033 (puhelinajat maanantaisin ja tiistaisin kello 9.30–11.30, torstaisin kello 13–15)