ECHA ehdottaa 7 ainetta luvanvaraiseksi

Tukes
14.2.2018 13.01
Tiedote

 

ECHA ehdottaa Euroopan komissiolle 7 erityistä huolta aiheuttavan aineen (SVHC-aineen) lisäämistä kandidaattilistalta luvanvaraisten aineiden luetteloon REACH-asetuksen liitteeseen XIV. 

Kaksi ehdotetuista aineista on lisääntymismyrkyllisiä ja viisi hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä (PBT-aineet) sekä/tai erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti biokertyviä (vPvB-aineet). Ehdotetut lupa-aineet käyvät ilmi ECHAn kahdeksannesta suosituksesta.

Lopullisen päätöksen aineiden lisäämisestä luvanvaraisten aineden luetteloon tekee Euroopan komissio yhteistyössä jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin kanssa.  

Luvanvaraista ainetta ei saa saattaa markkinoille käyttöön eikä sitä saa käyttää ilman ko. käytölle myönnettyä lupaa. Lupamenettelyn tavoitteena on varmistaa riittävä riskien hallinta erityistä huolta aiheuttavien aineiden käsittelyssä sekä edistää näiden aineiden korvaamista turvallisemmilla aineilla tai menetelmillä.

Lisätietoa

ECHAn kahdeksas suositus (ehdotetut lupa-aineet)
ECHAn tiedote 5.2.2018