Ilotulitteiden aiheuttamat silmävammat ovat vähentyneet

Tukes
2.11.2015 10.20
Tiedote

Suomessa ammutaan ilmaan miljoonia ilotulitteita joka vuodenvaihteessa. Joka vuosi ilotulitteiden käytöstä aiheutuu myös monenlaista vahinkoa, kuten tulipaloja ja silmävammoja. Onnettomuuksia on pyritty vähentämään tiukentamalla lainsäädäntöä ja viestimällä aktiivisesti ilotuliteturvallisuudesta. Ilotulitteiden aiheuttamien silmätapaturmien määrä onkin kääntynyt jyrkkään laskuun vuodesta 2010 alkaen.


silmävammat


Mitkä seikat ovat vaikuttaneet silmävammojen vähenemiseen?

Tärkein syy silmävammojen määrän vähenemiseen on ollut suojalasien käytön yleistyminen. Suojalasien käyttö tuli pakolliseksi ilotulitteen ampujalle joulukuussa 2009. Myös ilotulituksen katsojille suositellaan suojalaseja. Tukes on kampanjoinut jo vuosia suojalasien käytön puolesta, samoin ovat tehneet vakuutusyhtiöt, silmälääkärit ja pelastusala. Nyt tuloksia alkaa vihdoin näkyä, kertoo Tukesin yli-insinööri Harri Roudasmaa. Muita ilotulitteiden turvallisuutta lisääviä toimia ovat olleet mm. tuotevalikoiman rajoittaminen sekä ikärajojen muuttaminen. Eniten vahinkoja aiheuttaneet tuotteet, kuten pikkuraketit ja pienet roomalaiset kynttilät kiellettiin. Kaikkien ilotulitteiden ikäraja nostettiin 18 vuoteen. Ennen näitä muutoksia ilotulitteiden aiheuttamia silmävammoja oli jo muutaman vuoden ajan ollut yli 40. Muutosten jälkeen nämä onnettomuudet vähenivät kolmannekseen.

Miten ilotulitteita koskeva lainsäädäntö on kehittynyt?  

Merkittävin säädös 2000-luvulla on ollut ns. pyrotekniikkadirektiivi, joka asetti ilotulitteille yhteiset turvallisuusvaatimukset ja hyväksymismenettelyt kaikissa EU:n jäsenmaissa. Hyväksytyt tuotteet CE-merkitään ja niillä on lähtökohtaisesti vapaus olla jäsenmaiden markkinoilla. Ilotulitteille määriteltiin olennaiset turvallisuusvaatimukset, jotka niiden tulee täyttää. Direktiivin tueksi valmistuivat myös standardit, jotka kuvaavat millä teknisillä ratkaisuilla olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttyvät. Tätä ennen EU:ssa ei ollut yhtenäistä lainsäädäntöä liittyen ilotulitteiden turvallisuuteen, vaan joka maalla oli omat kansalliset säädöksensä. Pyrotekniikkadirektiivi saatettiin Suomessa voimaan 2010. Koska direktiivin kansallisessa käyttöönotossa jäsenmailla oli jonkin verran valinnan varaa, muutettiin ilotulitteiden käyttöön liittyviä säädöksiä Suomessa samalla tiukemmiksi. Raketteja pienennettiin merkittävästi. Toisaalta säädösuudistuksessa suosittiin patoja ja suihkuja, joiden kokoa saatiin kasvattaa huomattavasti aikaisempaan verrattuna. Merkittävä turvallisuussäädös oli lakiin kirjattu suojalasipakko ilotulitteen ampujalle. Kansallisesti hyväksyttyjen ilotulitteiden myynti loppuu vuonna 2017 siirtymäajan päättymisen myötä, ja tällä hetkellä CE-merkittyjen ilotulitteiden osuus markkinoilla kasvaa hyvää vauhtia. Uusien direktiivin mukaisten ilotulitteiden tekninen turvallisuus on ainakin lähtökohdiltaan parempi kuin aikaisemmissa tuotteissa, Roudasmaa kertoo.

Millaisia haasteita ilotuliteturvallisuuteen liittyy tulevaisuudessa?

Ilotulitealan kauppa ja maahantuonti EU:n alueella todennäköisesti kansainvälistyy tulevina vuosina, mikä tuo uusia haasteita valvontaviranomaiselle. Erityisesti verkkokaupan lisääntyminen ilotulitealalla on huolestuttavaa, koska tätä kautta kuluttajille päätyy meillä kiellettyjä tuotteita ja ammattilaistuotteita, joita ei ole ollenkaan tarkoitettu kuluttajalle. Koska räjähteiden verkkokauppa on useissa maissa kiellettyä, toimitukset tilaajille ovat usein harhauttavasti merkittyjä, mikä taas tuo kuljetukseen uusia riskejä. Räjähteiden säädöskehitys jatkuu edelleen ja usein EU:n aloitteesta. Pyroteknisten tuotteiden direktiivi uusittiin viime vuonna ja saatettiin tänä vuonna Suomessa voimaan lailla pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta. Uusi laki keskittyy kokonaan ilotulitteiden osalta tuoteturvallisuuteen, joten se koskee pääasiassa ilotulitealan toiminnanharjoittajia, ilotulitteiden tarkastuslaitoksia ja valvontaviranomaisia. Laki täsmentää toiminnanharjoittajan velvollisuuksia ilotulitteen turvallisuuden varmistamisessa ja Tukesia se velvoittaa osallistumaan EU:n johtamaan valvontaviranomaisten yhteistyöhön. Kuluttajan ja vähittäiskauppiaan kannalta tärkeät asiat kuten ikärajat käytölle, käyttöaikarajoitukset ja säilytysmäärät kotona säädetään edelleen kemikaaliturvallisuuslaissa.

Katso Tukesin kampanjavideoita!

Lasisilmä - Näe uusi vuosi omin silmin (1998/1999)Vaaratonta ilotulitetta ei ole - käytä suojalaseja (2001/2002)Näe ilotulitus myös ensi vuonna (2009/2010)The Explodables (2014)

Teksti: Paula Kuusio

Onnettomuusgraafi: Tuuli Tulonen